0
0
Vota!

Aprovació de la sol·licitud i la signatura de la pròrroga del conveni interadministratiu entre el Departament de treball, afers socials i famílies de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Cardedeu, per a la prestació del servei de Centre de dia per a gent gran "Les teixidores", amb data d'efecte 1 de gener de 2019.

ANTECEDENTS
Vist que en data 27 de novembre de 2014, el Ple de l’Ajuntament de Cardedeu va aprovar el contingut i la signatura del conveni interadministratiu entre l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Cardedeu de 20 places de servei de centre de dia, amb efectes 1 de gener de 2015.

Vist que en data 1 de desembre de 2014 es formalitza l’esmentat conveni mitjançant la signatura del mateix.

Vist que el pacte primer del conveni esmentat, contempla que l’Ajuntament posa a disposició del Departament d’Acció Social i Ciutadania, actualment Departament de Treball, Afers Socials i famílies, mitjançant l’ICASS, actualment Direcció General de Protecció Social (DGPS), 20 places de les 30 places de centre de dia.

Vist que l’article quart de l’esmentat conveni estableix la seva vigència de l’1 de gener fins el dia 31 de desembre de 2015, si bé aquest conveni podrà ser prorrogat amb pròrrogues expresses per anys successius fins l’any 2030.

Vist que degut al canvi de normativa, el present conveni és prorrogable fins a 4 anys més, i per tant, fins l’any 2019.

Vista la pròrroga de l’esmentat conveni per l’any 2018, signada l’1 de desembre de 2017, en la que el Departament estableix els preus següents per l’estada en centre de dia en horari complert de mati i tarda, incloent l’àpat del migdia i l’esmorzar o el berenar:

  Mòduls €/dia (sense IVA)
Estada centre de dia 2011 2011- 1,8% 2018
CD jornada completa 28,06 27,55 27,55
CD 1⁄2 jornada i dinar 16,83 16,53 16,53
CD 1⁄2 jornada sense dinar 11,23 11,02 11,02

Vist que el Departament preveu pel 2018 un total de 252 dies de servei amb un import màxim de cost del servei de 141.422,40€.

Vist que la Regidoria d’Acció Social disposa de l’aplicació pressupostària 16.23100.22799 (treballs empreses serveis socials).

Vist que amb la pròrroga del present conveni interadministratiu, el Departament de Treball ,Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya abonarà, prèvia presentació mensual de les factures per mesos vençuts i estades reals, inclosos tots els conceptes, els cost de les 20 places públiques del centre de dia Les Teixidores.

Vist el certificat de la pòlissa d’assegurances núm. 8/06179124-X de responsabilitat civil. 

Vista la memòria justificativa de 23 de febrer de 2018 de la Coordinadora de Serveis Socials on es valora favorablement l’aprovació de la sol·licitud i la signatura de pròrroga del conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Cardedeu per a la prestació del servei de centre de dia per gent gran dependent “Les Teixidores”, amb efectes 1 de gener de 2019.

FONAMENTS JURÍDICS

 • Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. Es regula al títol preliminar art 47 i ss i a l’art 143 Relacions de cooperació.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, art 108 i ss.
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, art 303 i ss.
 • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, art 14 i DA9.
 • Llei 13/1989 de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’administració de la Generalitat de Catalunya.
 • Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
 • Atès que l’ article 108, següents i concordants de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya regulen les condicions dels Convenis de
  Col·laboració i que resulta d’ aplicació al present conveni.
 • Atès que l’ article 239, següents i concordants del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’ abril pel que s’ aprova el Text Refós de la Llei Municipal o de Règim Local de Catalunya estableixen que els ens locals poden atorgar subvencions i ajuts de contingut econòmic o d'una altra naturalesa a favor d'entitats públiques o privades i de particulars que fan activitats que complementen o supleixen les competències locals, normativa que és d’ aplicació al present conveni.
 • Atès que l’ article 84. 4 d) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya regula com a competència pròpia dels ens locals la regulació i la gestió dels equipaments municipals
 • Atès el Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals (ROAS).
 • Atès que l’ article 25.1.e. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les Bases de Règim Local, reconeix les competències municipals en prestació de serveis socials i promoció i reinserció social.
 • Atès que la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials, recull que els serveis socials tenen com a finalitat assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i de les necessitats socials, en el marc de la justícia
  social i del benestar de les persones, mitjançant actuacions i prestacions de serveis i econòmiques.
 • Atès que l’ article 84 apartat m) De l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en el que es regulen les Competències locals preveu que és competència local La regulació i la prestació dels serveis d’atenció a les persones, dels serveis socials públics d’assistència primària i foment de les polítiques d’acolliment dels immigrants.

Vistes les competències atribuïdes al Ple Municipal pel Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Aprovar la sol·licitud de pròrroga del conveni interadministratiu entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Cardedeu de 20 places de servei de centre de dia per gent gran, amb efectes 1 de gener de 2019.

Segon.- Autoritzar a l’alcalde a la signatura de la pròrroga del conveni interadministratiu anteriorment esmentat.

Tercer.- Notificar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya (Direcció General de Protecció Socials).

Resultat ple municipal
16

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!