0
0
Vota!

Nomenar carrer Pere Comas i Duran, el tram de carrer Esteve Barangé, entre l'avinguda rei En Jaume i el c. Girona..

ANTECEDENTS
Vist que en data 26 de gener de 2018, el senyor Pere Clos Forns, va presentar, amb RE 1240, un escrit de la senyora Dolors Ricós i Martí, en qualitat de Presidenta de l’Associació de veïns del barri de Can Serra, en la qual sol·licitava que al barri de Can Serra un carrer portés el nom del senyor Pere Comas i Duran, en reconeixement a la gran petjada que va deixar en el decurs dels anys a Cardedeu, amb aportació de signatures de veïns favorables al canvi proposat.

Vist que la Comissió de Patrimoni i Nomenclàtor, en sessió de data 20 de febrer de 2018, va tractar, entre d’altres qüestions, la petició formulada per un grup de veïns, amb aportació de signatures, demanant el canvi de nom del tram del carrer Esteve Barangé, entre l’Avinguda Rei en Jaume i el carrer Girona, pel nom de carrer Pere Comas i Duran, considerant  favorable la Comissió la proposta.

Vist l’informe jurídic de l’Assessor Jurídic de Territori, de data 28 de febrer de 2018, en el qual es proposava que el Ple de l’Ajuntament de Cardedeu acordi el canvi de nom del tram del carrer Esteve Barangé, entre l’Avinguda Rei en Jaume i el carrer Girona, pel nom de carrer Pere Comas i Duran, de conformitat amb els fonaments jurídics que a continuació es  refereixen.

FONAMENTS JURÍDICS
Article 22 p) de la llei 7/1985, relativa a les competències del Ple de l’Ajuntament.

Article 158 del decret Legislatiu 2/2003, Llei municipal i de règim local de Catalunya, referit al fet que les associacions de veïns tenen dret a rebre informació directa dels assumptes que són del seu interès.

Article 223.2 del decret Legislatiu 2/2003, Llei municipal i de règim local de Catalunya, que disposa que correspon al Ple Municipal l’aprovació, la rectificació i la comprovació de l’inventari dels béns.

Articles 102, 103, 105 i 108 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre.

Articles 1 i 2 del Decret 78/1991, de 8 d’abril, sobre l’ús de la toponímia.

Resolució del Secretari del Ministeri de la Presidència, de data 9 d’abril de 1997, per la qual es disposa la publicació de la Resolució d’1 d’abril de la Presidència de l’INE per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró municipal.

La nomenclatura de vies municipals ha de respondre a noms que puguin tenir un sentit territorial, cultural, històric o local que pugui ser significatiu.

Els carrer i places de la població han d’identificar-se amb un nom diferent per cadascuna d’elles, i la seva denominació es competència del ple de la corporació.

Aquesta matèria haurà de subjectar-se al procediment previst per a l’aprovació, rectificació i comprovació de l’inventari general.

Article 75 del Reial Decret 1960/1986, de data 11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Població i demarcació dels ens locals, que estableix que: “Els ajuntaments mantindran actualitzades la nomenclatura i retolació de les vies públiques i la numeració dels edificis, informant d’això a totes les Administracions públiques interessades.

Les variacions produïdes s’han de transmetre mensualment a la Delegació Provincial de l’INE.

D’acord amb la resolució de l’INE, el nom escollit ha d’estar en un rètol ben visible situat al principi i al final del carrer i en una, almenys, de les cantonades de cada cruïlla.

Es proposa al Ple Municipal l’adopció dels ACORDS següents:

PRIMER.- Nomenar carrer Pere Comas i Duran, el tram de carrer Esteve Barangé, entre l’Avinguda Rei en Jaume i el carrer Girona.

SEGON.- Procedir a incloure aquest espai en l’inventari municipal.

TERCER.- Facultar l’alcalde per tal de disposar la retolació del referit carrer.

QUART.- Comunicar el present acord a l’Institut Nacional d’Estadística i a l’Institut d’Estadística de Catalunya, al Cadastre, i publicar-lo al BOPB, així com a l’e-tauler municipal als efectes de general coneixement, i notificar-lo a tots els veïns que hi tenen el domicili en el referit carrer.

CINQUÈ.- Donar compte dels presents acords a la propera sessió de la Comissió de Patrimoni que se celebri.

0 Opinions
Resultat ple municipal
16

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!