0
0
Vota!

Autorització compatibilitat Sra. MSC.

Antecedents
Atès que en data 11 de gener de 2018, la Sra. MSC presenta instància (RE 2018/555) on manifesta la seva intenció de prestar serveis privats relacionats amb la seva formació, concretament realitzant tasques s’assessora laboral en una Gestoria de Mataró, activitat que es portarà a terme dotze hores setmanals en horari de tarda, per tant sense coincidir
amb la jornada de presència obligada que la Sra. S, té a l’ajuntament de Cardedeu.

Atès que la Sra. MSC és personal funcionari interí de l’ajuntament de Cardedeu, Tècnica de Personal, Grup A2.

Vist que la Sra. MSC compleix amb les disposicions establertesen la normativa vigent sobre règim d’incompatibilitats.

Vist l’ informe favorable del Tècnic de Recursos Humans de data 15 de febrer de 2018.

Fonaments de dret i consideracions jurídiques i tècniques

La Constitució Espanyola de 1978 estableix a l’article 103.3 el següent:

“La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones”.

De conformitat amb l’article 1.3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, sobre el règim d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions públiques, segons el qual s’estableix que el desenvolupament d’un lloc de treball pel  personal inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei serà incompatible amb l’exercici de qualsevol càrrec, professió o  activitat, pública o privada, que pugui impedir o menyscabar l’estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva
imparcialitat o independència.

Atès que a nivell estatal, l’article 11 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, sobre el règim d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions públiques, en concret l’article 14, estableix el següent:

Artículo 14:
El ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de las Administraciones Públicas requerirá el previo reconocimiento de compatibilidad.
(...)
Los reconocimientos de compatibilidad no podrán modificar la jornada de trabajo y horario del interesado y quedarán automáticamente sin efecto en caso de cambio de puesto en el sector público”.

Atès que a nivell autonòmic, l’article 329 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal dels ens locals, estableix el següent:

Article 329:
1. Es pot declarar la compatibilitat de l’exercici d’un lloc de treball a l’Administració o de l’exercici d’activitats públiques amb les activitats privades en els supòsits següents:

a) Si s’ocupa un sol lloc de treball en l’entitat local en règim de jornada ordinària, sempre que la suma de jornades de l’activitat pública principal i l’activitat privada no superi la jornada ordinària de l’Administració incrementada en un 50%.

b) Si el càrrec ocupat en l’entitat local requereix la presència efectiva de l’interessat en aquesta durant un horari igual o superior a la meitat de la jornada ordinària, només quan aquest càrrec tingui la consideració de prestació a temps parcial.

c) Si és autoritzada la compatibilitat d’un segon lloc o activitat i superen entre els dos la jornada màxima que tingui  establerta a l’entitat local.

2. Sens perjudici del què disposa el punt anterior, en cap cas la suma de jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot superar la jornada ordinària que tingui establerta l’entitat local, incrementada en un 50%.

Atès que l’article 330 del Decret 214/1990 estableix una sèrie de supòsits en què no és possible el reconeixement de  compatibilitat amb activitats privades, incloses les de caràcter docent, entre les que destaquem les següents:

Article 330:
No obstant el que disposa l’article anterior, no és possible el reconeixement de compatibilitat amb activitats privades, incloses les de caràcter professional, en els supòsits següents:

(...)
b) Quan l’activitat professional es relacioni directament amb la que realitza en la unitat o servei a què estigui adscrit el personal.

c) Quan l’activitat professional requereixi o pugui requerir la coincidència d’horari o la presència física del personal amb el que tingui atribuït en l’entitat local.
(...)
e) La realització d’activitats privades, incloses les de caràcter professional, ja sigui pel seu compte o sota la dependència o al servei d’entitats o de particulars, en els assumptes en què intervingui o hagi intervingut en els dos darrers anys o en les que hagi d’intervenir per raó del lloc públic.


En virtut del que estableix l’article 333 del Decret 214/1990, correspon al Ple de la Corporació o òrgan màxim de l’entitat local, adoptar acords resolutoris sobre situacions de compatibilitat o incompatibilitat, d’ofici o a instància de part  interessada, bé corresponguin a peticions concretes o afectin a col·lectius determinats. També correspon al Ple de la Corporació determinar els llocs de treball que siguin incompatibles amb les professions o activitats privades que puguin comprometre la imparcialitat o la independència del personal, impedir o menyscabar l’estricte compliment dels seus deures o perjudicar l’interès general.

De conformitat amb l’article 339 del Decret 214/1990, l’exercici d’un segon lloc de treball o activitat pública o privada requereix, en tots els casos, autorització expressa prèvia.

Vist que la Sra. MSC compleix amb les disposicions establertes en la normativa legal vigent sobre el règim  d’incompatibilitats. Atès que l’article 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, sobre el règim d’incompatibilitats del  personal al servei de les Administracions Públiques, en relació amb l’article 344 del Decret 214/1990, en l’àmbit de les  entitats locals, estableix que la competència per resoldre les declaracions de compatibilitat correspon al Ple de la  Corporació.

Atès que l’article 8 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, estableix l’obligació de publicar les resolucions d’autorització o reconeixement de compatibilitat que afectin als empleats públics.

En virtut de tot això,

ES PROPOSA L’ADOPCIÓ DE L’ACORD SEGÜENT:

Primer.- Autoritzar a la Sra. MSC per a l’exercici d’activitats privades consistents en realitzar tasques com a assessora  laboral, fora de la jornada de treball assignada en aquest Ajuntament, tenint en compte que en cap cas la suma de jornades d’activitat pública principal i l’activitat privada pot superar la jornada ordinària que tingui establerta l’entitat local incrementada en un cinquanta per cent.

Segon.- Determinar que l’exercici de les tasques per a les què s’autoritza la compatibilitat no han d’estar sotmeses a autorització, llicència, permís, ajuda financera o control per part de l’ajuntament de Cardedeu ni requereixi o pugui requerir coincidència horària, així com que no tingui relació amb l’activitat que desenvolupa ni en aquella que hagi intervingut o hagi
d’intervenir per raó del càrrec públic.

Tercer.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada, fent advertiment exprés que l’incompliment de les normes en matèria d’incompatibilitat pot donar lloc a responsabilitat disciplinària.

Quart.- Publicar la resolució d’autorització o reconeixement de compatibilitat per donar compliment a la previsió establerta a l’article 8 de la Llei 13/2013, de 09 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Resultat ple municipal
16

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!