0
0
Vota!

Moció per exigir a la Generalitat de Catalunya l'abonament del deute pendent de les escoles bressol.

Atès que en l’àmbit educatiu, amb els darrers Governs de la Generalitat de Catalunya, abans de CIU i aquest darrer de JxC, el més rellevant han estat les retallades salvatges i discriminatòries, essent l’anul·lació de l’aportació econòmica del Govern de la Generalitat al sosteniment de les escoles bressol de les més contraproduents per preservar el dret a l’educació, la  igualtat d’oportunitats, la convivència i la diversitat.

Atès que segons l’article 84.2 i 131 de l’Estatut D’Autonomia de Catalunya i l’article 198 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació, recullen que l’ensenyament de 0-3 anys és de competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya, obligació  que s’ha d’articular mitjançant convenis amb els ens locals.

Atès que la relació convenial entre la Generalitat i els ajuntaments es va trencar al curs 2012-2013 quan la Generalitat va deixar de complir amb les previsions pressupostàries de la institució passant a ser els ajuntaments, amb l’ajut de les famílies, qui estan suportant el sosteniment del servei d’escoles bressol municipals. (Actualment, les famílies i els ajuntament costegen un 83% del cost, mentre que els 17% restant es finança a través de les diputacions).

Atès que el finançament de les places de 0 a 3 anys ha passat en els últims anys de 1.800 euros per alumne i any a zero per part del Govern autonòmic.

Atès que la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2017 recollia a la Disposició Addicional 49 que el Govern de la Generalitat havia de garantir un finançament de les escoles bressol que cobrís, com a mínim, un mòdul econòmic de 1.600 euros per plaça i any, i s’havia de comprometre a augmentar-lo progressivament fins als 1.800 euros per plaça i any i aquest mandat no s’ha complert per part del Govern de la Generalitat.

Atès que en els darrers dies hem conegut que el TSJC ha condemnat per primer cop a la Generalitat de Catalunya per no finançar el cost de la gestió de les escoles bressol, donant la raó a un seguit de municipis que havien interposat demanda individual (Cornellà de Llobregat, Esplugues, L’Hospitalet de Llobregat, Sabadell, i Sant Joan Despí) i una de col·lectiva (amb 30 consistoris) contra la Generalitat de Catalunya, exigint el pagament del deute contret amb les escoles bressol. Unes inversions que el Departament d’Ensenyament no va abonar, tot i haver-s’hi compromès, entre els anys 2012-2015.

Per tot l’exposat, el Grup Municipal socialista proposa al Ple de l’Ajuntament de Cardedeu, els acords següents:

  1. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que doni compliment immediat a la sentència del TSJC per la qual li obliga a pagar les subvencions de tres cursos als 36 ajuntament que van presentar una reclamació pel deute concret i pendent d’abonar per la gestió del servei de les escoles bressol del municipi.
  2. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que d’acord amb l’escrit de la sentència del TSJC retorni també el deute contret i pendent d’abonar per la gestió del servei de les escoles bressol a aquest municipi,  que tot i no plantejar-li amb anterioritat cap recurs directe per la via judicial des d’aquest consistori al Govern de la Generalitat, si que hi ha pendent un deute per aquesta gestió pels mateixos cursos escolars del 2012 al  2015, i que preveu aquesta sentència.
  3. Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya i a les escoles bressol del municipi.
0 Opinions
Resultat ple municipal
7
9
1

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!