1
0
Vota!

Moció sobre el cofinançament de les escoles bressol municipals.

El Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 5/2004 que a través d’una iniciativa legislativa popular creava 30.000 noves places d’Escola Bressol de titularitat pública.

Aquesta llei tenia la intenció de fer un primer pas cap a una oferta publica ajustada a la demanda real i reforçar la idea que l’educació en la petita infància, entre el naixement i els 3 anys era clau pet bon desenvolupament de les persones.

A la pròpia Llei d’Educació es reconeixia les escoles bressol o llars d’infants com a part de l’educació infantil amb un objectiu molt clar:

“...L’educació infantil té com a objectiu el desenvolupament global de les capacitats dels infants durant els primers anys de vida, a l’inici del procés d’aprenentatge, i ha de prevenir i compensar els efectes discriminadors de les desigualtats  d’origen social, econòmic o cultural... L’etapa d’educació infantil consta de dos cicles: el primer, primera infància, comprèn entre els zero i els tres anys d’edat; el segon, primer ensenyament, comprèn entre els tres i els sis anys d’edat... Durant  l’educació  infantil s’ha d’assegurar la detecció precoç de les necessitats educatives especifiques i de les manifestacions evolutives que puguin indicar un risc de trastorn dels alumnes, que han de rebre una atenció ajustada a llurs característiques  singulars....” (Article 56).

El Departament d’Educació va elaborar el Mapa de 0-3, tenint en compte la complexitat i les característiques de cada municipi, i va establir les fórmules de finançament per als ajuntaments per tal de facilitar la creació i el manteniment de les places previstes a la Llei. Això va permetre que a comarques i ciutats de la demarcació de Barcelona amb molta població  infantil entre els 0 i 3 anys incrementessin l’oferta. En aquest sentit, el 19 de novembre de 2010 es va signar un Acord Marc entre la Generalitat de Catalunya, la FMC i l’ACM, referent al finançament del sosteniment de les places públiques de les  llars d’infants de titularitat de les corporacions locals i s’establia una aportació de la Generalitat de 1800€ per alumne per al curs 2010-2011. L’acord preveia que el cost de les Escoles Bressol Municipals es cobriria de manera similar entre les famílies, els ajuntaments i el Departament d’Educació. Per la qual cosa 1/3 del cost havia d’estar finançat per la Generalitat: 1800€. Segons aquests acords la Generalitat havia de finançar amb 1800€ el curs 2011/12. No ho va fer i es va plantejar  anar passant de 1800€ a 1600€ fins a 1300€, i el 2012 es va amenaçar amb 1000€ per acabar en els 875€.

A partir del curs 2012/2013 el sosteniment de les Escoles Bressol Municipals passa a ser una suplència espontània de les Diputacions, en especial la de Barcelona ja que és la demarcació amb major nombre de places 0-3. L’import total de les aportacions de la Diputació de Barcelona per Escoles Bressoles va creixent de 2012 a 2017 i se situa poc a poc en més de 20 milions d'euros que inclouen a algunes subvencions a escoles bressol privades i beques menjador. Cal no oblidar que aquests ja eren recursos adreçats als municipis perquè surten de projectes i programes de suport al món local que es  deixen de fer. Fins el pressupost de 2017 de la Diputació de Barcelona la partida d’Escoles Bressol no estava creada dins  del Pressupost ordinari i es feien les aportacions a través de Plans Complementaris.

Enguany, al pressupost 2018 aprovat definitivament el passat 11 de gener de 2018, trobem inclosa una partida de  funcionament i escolarització escoles bressol amb un import de 24,2 milions d’euros.

En aquest context els ens locals van optar per internalitzar el cost que va deixar de cobrir la Generalitat, traspassar-ne una  part a les famílies en forma d’increment de quotes i, en alguns casos, compensar-ho amb la introducció de sistemes de tarifació social o bonificacions en funció de la renda familiar.

El setembre de 2014, 36 municipis van iniciar un recurs Contenciós Administratiu contra la Generalitat pet finançament de les Escoles Bressol per recuperar el recursos pactats el 2005 i el 2010 i percebre els imports corresponents de les anualitats de 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015.

Fruit del procés de prova d’aquesta demanada col·lectiva, la Generalitat de Catalunya va fer arribar, mitjançant el  Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, un certificat sobre el destí de la partida del pressupost de la Generalitat de Catalunya adreçada al pagament dels convenis d’escoles bressol municipals de 2012, 2013 i 2014.

L’argument del Departament va ser: “la necessitat transferir l’import de la partida (D/4600007/421A) de funcionament de llars d’infants municipals a d’altres partides del pressupost per al pagament d’actuacions prioritàries del Departament”. 

L’any 2012 es van transferir 42.759.435,99 € pel pagament de la nòmina delegada dels Concerts Educatius i 39.000.000€ l’any 2014.

Atès que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha donat la raó tant als ajuntaments que van practicar una  actuació judicial individualitzada com els que van formular la demanda col·lectiva en el contenciós plantejat contra la Generalitat de Catalunya per al finançament de les escoles bressol i que obliga la Generalitat a abonar als ajuntaments les  quantitats deixades de percebre per al sosteniment de les llars d’infants municipals.

Atès que el Departament d’Ensenyament ha incomplert l’Acord Marc de 19 de novembre de 2010 i ha suplert l’acció de govern —obligada a la subvenció- amb fórmules arbitràries, com per exemple convenis bilaterals amb determinats ens locals que han vingut a substituir la via del conveni o acord marc per altres vies de finançament intervingudes per les  Diputacions que han assumit parcialment l’auxili necessari, en defecte del titular de la competència i l’obligació.

Atesa l’obligació de subvencionar i de comptar amb l’instrument de fixació econòmica (el Conveni o Acord marc), regularitzant el compliment homogeni al territori, les subvencions previstes, els terminis de pagament i el compliment de  l’obligació, comprometent partides pressupostaries concretes amb habilitació de fons suficients.

Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona de 30 de març de 2017 va aprovar la moció dels Grups Polítics del Partit dels Socialistes de Catalunya i de l’Entesa de la Diputació de Barcelona, sobre la millora del finançament de les escoles  bressol públiques en la que s’instava entre d’altres a:

  1. Que el Departament d’Ensenyament elabori una nova proposta de coresponsabilització de costos i de sosteniment, i de places per a infants de 0 a 3 anys en llars d’infants de titularitat municipal, per al curs 2016-2017, que inclogui el compliment de la Llei 5/2004, de 9 de juliol, de creació de llars d’infants de qualitat, i la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, el principi de suficiència financera i la subvenció de llars d’infants d’iniciativa social.
  2. Recuperar la subvenció per a escoles bressol d’abans de la crisi i que el finançament de les públiques torni a mans de la Generalitat, que és la que té les competències.
  3. Que la Diputació de Barcelona faci el càlcul de la totalitat de l’import que hauria d’abonar el Departament d’Ensenyament, en concepte de retorn, de l’avançament de les quantitats provisionades en els programes de suport a les llars d’infants municipals i exigeixi la seva transferència.

El grup d’ERC Cardedeu proposen al Ple de l’Ajuntament de Cardedeu els següents ACORDS:

  1. Instar el nou Govern de la Generalitat, quan es constitueixi, a resoldre amb caràcter general els compromisos adquirits per al cofinançament de les escoles bressol municipals i que s’incorpori al proper pressupost de  2018 les consignacions concretes amb habilitació de fons suficients per a la regularització del finançament no abonat o pendent de liquidació a les administracions locals des del curs 2012-2013.
  2. Reiterar la demanda al Govern de la Generalitat, quan es constitueixi, d’elaboració d’una nova proposta de corresponsabilització de costos i sosteniment, i de places per a infants de 0 a 3 anys en llars d’infants de titularitat municipal, per al proper curs, que inclogui el compliment de la Llei 5/2004, del 9 de juliol, de creació de llars d’infants de qualitat, i la Llei12/2009, del 10 de juliol, d’educació, el principi de suficiència financera i la subvenció de llars d’infants d’iniciativa social.
  3. Comunicar els presents acords al Govern de la Generalitat, quan es constitueixi, als grups polítics del Parlament de Catalunya, a la Diputació de Barcelona i a les entitats municipalistes de Catalunya.

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
13
3
1

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!