1
0
Vota!

Acord inicial de la liquidació del contracte de concessió administrativa de la gestió dels serveis esportius a la piscina coberta municipal de Cardedeu en favor de l'empresa IGE BCN S.L..

El Ple municipal a la sessió del dia 9 de juny de 2005 va adjudicar la concessió administrativa de la gestió dels serveis esportius a la piscina coberta municipal de Cardedeu en favor de la empresa IGE BCN, SL.

La durada de la concessió era pel termini de 10 anys a comptar des del dia següent a la formalització del contracte.

El contracte es va formalitzar en data 12 de juliol de 2005. Mitjançant escrit amb R.S. no 3275 de data 28/07/2015, es va sol·licitar al concessionari mantenir la prestació del servei, en relació amb el contracte signat en data 12 de juliol de 2005, tal i com preveu la clàusula 31.b) del plec la possibilitat de mantenir en vigor l’actual contracte, fins que hi hagi un nou adjudicatari.

Tanmateix es va informar al concessionari que segons compromisos adoptats a fi i efecte que puguin dur a terme la  planificació de les seves tasques i en pro al principi de seguretat jurídica, el manteniment de la gestió del servei es  mantindrà fins el dia 31 de maig de 2017.

En data 6 de març de 2017, es va comunicar al concessionari que en data 23 de febrer de 2017, el Ple municipal va aprovar inicialment el canvi de forma de gestió del servei públic de centre esportiu municipal, que passa de gestió indirecta a través d’una concessió a gestió directa per part del propi Ajuntament, sens perjudici de l’encàrrec de gestió que pugui efectuar, de determinades prestacions, en favor de la societat mercantil municipal C10 serveis i manteniments.

És per això, que tal com s’havia informat amb anterioritat, la prestació directa per part de la Corporació és produirà a partir de l’1 de juny del present, segons els acords adoptats pel Govern.

El Ple Municipal, en sessió celebrada el passat dia 25 de maig de 2017, va prendre, entre d’altres, l’acord següent.

Des dels serveis tècnics i econòmics municipal s’han realitzat les operacions necessàries per liquidar el contracte, revisant les instal·lacions i elements obligacionals des del punt de vista econòmic.

En data 31/01/2018 s’ha emès informe del cap dels serveis econòmics sobre diversos conceptes a tenir en compte per  liquidar la concessió.

En data 06/2/2018 s’ha emès informe del secretari general de la corporació.

FONAMENTS
Segons l’informe del cap dels serveis econòmics de 31/01/2018:

[Veure informació detallada al document de l'acord publicat per l'ajuntament]

Atès l’art 47 del Text refós de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, RDL 2/2000 i l’art 260 i següents del Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals, Decret 179/1995.

 

Atesa la necessitat de liquidar el contracte concessional i retornar la garantia definitiva, es proposa l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Acordar inicialment la liquidació del contracte de concessió administrativa de la gestió dels serveis esportius a la piscina coberta municipal de Cardedeu en favor de la empresa IGE BCN, SL.

SEGON.- Declarar la existència d’un deute pendent de:

  • Cànon 89.860,61 euros
  • Obligacions assumides ajuntament 30.673,35 euros
  • Total Deute reclamar concessionari 120.533,96 euros

TERCER.- Atorgar un termini d’audiència a IGE BCN, SL de 15 dies hàbils.

QUART.- Posar en coneixement a IGE BCN, SL que la garantia definitiva, en cas d’incompliment de l’acord definitiu que s’adopti amb posterioritat al present acord inicial, respondrà del compliment del mateix.

CINQUÈ.- Notificar l’acord anterior a IGE BCN, SL.

0 Opinions
Resultat ple municipal
14
3

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!