1
0
Vota!

Bonificació 95% obres Fundació Lluisa Oller.

Declaració d’utilitat pública de les obres de Fundació Lluïsa Oller G65434920, per a les obres de eliminació de barreres arquitectòniques de l’habitatge unifamiliar emplaçat al carrer Joan XXIII, 12 de Cardedeu per a transformar-lo en residència per a persones amb discapacitat intel·lectual

Atès que en data 30/1/2018, amb registre d’entrada núm. 2018/1367, en nom de Fundació Lluïsa Oller va sol·licitar a l’Ajuntament de Cardedeu, sol·licitud de bonificació de L’impost de Construccions, Instal·lacions i Obres, per a realitzar les obres de eliminació barreres arquitectòniques habitatge Joan XXIII, 12 per transformar-lo en residència per persones amb discapacitat intel·lectual.

Atès que l’article 103.2a) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei  reguladora de les hisendes locals, estableix que les ordenances fiscals pròpies de cada Ajuntament podran regular, sobre la quota del Impost sobre construccions, instal·lacions i obres “una bonificació de fins al 95 per cent a favor de les  construccions, instal·lacions i obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer  circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin tal declaració. Correspondrà la  dita declaració al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres”.

Atès que tractant-se d’una bonificació potestativa, l’Ordenança fiscal número 05 reguladora del Impost sobre construccions, instal·lacions i obres vigent estableix en el seu article 6.1 el percentatge màxim de bonificació que permet la Llei, o sigui el 95 per cent sobre la quota del Impost.

Atès l’informe de la Cap de serveis personals de data 6 de febrer de 2018 conclou que aquestes obres han de considerar-se d’especial interès social donat que es destinarà a una nova residència per a persones amb discapacitat intel·lectual de la Fundació Lluïsa Oller, i per tant reuneixen els requisits i condicionants per ser considerades obres d’especial interès per al nostre municipi.

Proposo al Ple de la Corporació que adopti el següent ACORD:

PRIMER. Declarar les obres del projecte d’eliminació de barreres arquitectòniques de l’habitatge unifamiliar emplaçat al carrer Joan XXIII, 12 de Cardedeu per a transformar-lo en residència per a persones amb discapacitat intel·lectual, com d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials que justifiquen tal declaració, els efectes del previst a l’article 6.1. de l’Ordenança fiscal número 5 reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

SEGON. Establir una bonificació del 95% de la quota de l’ ICIO, en relació a les esmentades obres.

0 Opinions
Resultat ple municipal
17

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!