1
0
Vota!

Aprovació inicial del projecte executiu de rehabilitació de la Tèxtil Rase de Cardedeu per a usos culturals. Fase 1 i fase 2.

ANTECEDENTS
Vist l’informe de l’arquitecte municipal, de data 8 de febrer de 2018, del qual es transcriu el següent contingut:

“El 30 de gener de 2018 i registre d’entrada 1378 es presenta la versió definitiva del projecte executiu de rehabilitació de la Tèxtil Rase de Cardedeu per a usos culturals. Fase 1 El 7 de febrer de 2018 i registre d’entrada 1796 es presenta el projecte executiu de rehabilitació de la Tèxtil Rase de Cardedeu per a usos culturals.

Fase 2.
En el transcurs de la redacció del projecte bàsic i executius s’han realitzat múltiples reunions amb l’àrea de cultura de l’Ajuntament, que es detalla en la memòria del projecte i també s’han realitzat tres reunions de la Comissió de Patrimoni i Nomenclàtor que detallo més endavant en més detall.

DESCRIPCIÓ:
PROJECTE EXECUTIU DE REHABILITACIÓ DE LA TÈXTIL RASE DECARDEDEU PER A USOS CULTURALS. FASE 1 i FASE 2.

La redacció s’ha dividit en dos fases, degut a que es preveia un cost de les obres de rehabilitació de 2.000.000€, però a causa del mal estat de l’estructura de la nau oest, que cal enderrocar i reconstruir així com reforçar una paret de càrrega interior per admetre les noves càrregues, ha estat necessari encarregar la redacció de la fase 2 per un import de 500.000€ més. Tot i la redacció en dues fases, la voluntat és que les obres de les dues fases es realitzin conjuntament i que per tant també s’adjudiquin conjuntament. Les dues fases, com el seu nom indica, fan referència al mateix conjunt edificat que és la Tèxtil Rase.

EMPLAÇAMENT
L’emplaçament s’ubica al carrer Llinars, cantonada Jaume Campmajor.

NORMATIVA APLICABLE
POUM
Aquest emplaçament està classificat com a sòl urbà, té la qualificació de Sistema d’equipaments (clau E).

PECPAUC
L’edifici és de propietat municipal i està inclòs en el Catàleg de Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic de Cardedeu, segons fitxa E-69, s’adjunta com a annexa.

S’ha publicat al BOPB del 5 de gener de 20178 (exp. 4643/2017) l’aprovació inicial de la modificació del PECPAUC de la fitxa E-69.

Aquesta modificació consisteix en:

  • Actualitzar la fitxa E-69 a les modificacions derivades del desenvolupament urbanístic del POUM i a la nova realitat construïda de l’entorn de la ‘Tèxtil RASE’.
  • Modificar puntualment la categoria de protecció que afecta a la llosa de coberta de la nau oest que passarà a la categoria de Demolició.
  • Incloure la ‘Tèxtil RASE’ com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL)

Aquesta modificació és necessària per adaptar la legalitat a la realitat, ja que és necessari alterar la llosa de coberta de la nau oest degut al seu mal estat de conservació”.

Vist que consta en l’informe de l’arquitecte municipal que s’ha comentat el projecte de rehabilitació de la Tèxtil Rase fins a tres ocasions en la Comissió de Patrimoni i Nomenclàtor, de dates 19 de setembre de 2016, 20 d’abril de 2017 i 20 de juliol de 2017. I per quarta vegada, es presentarà el Projecte Executiu en data 20 de febrer de 2018.

EQUIP REDACTOR FASE 1: Viaqua, tècnics en Infraestructures SL.
EQUIP REDACTOR FASE 2: Xavier Solà i Subirana, arquitecte”.

En l’informe de l’arquitecte queden definits els objectes dels Projectes executius, tant de la primera fase, com de la segona fase de la rehabilitació de la Tèxtil RASE de Cardedeu per a usos culturals.

VISAT
D’acord amb l’article 4 del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio, que regula les excepcions als casos de visat obligatori.

“1. Cuando en aplicación de la normativa sobre contratación pública, alguno de los trabajos previstos en el artículo 2 sea objeto de informe de la oficina de supervisión de proyectos, u órgano equivalente, de la Administración Pública competente, no será necesaria la previa obtención del visado colegial. Dicho informe bastará a efectos del cumplimiento  de la obligación de obtención del visado colegial.

2. Asimismo, las Administraciones Públicas contratantes podrán eximir de la obligación de visado a los trabajos objeto de un contrato del sector público que no se encuentren en el supuesto del apartado anterior, cuando a través de sus procesos de contratación, de conformidad con las normas que los regulan, realicen la comprobación de la identidad y habilitación  profesional del autor del trabajo y de la corrección e integridad formal de la documentación del trabajo profesional de acuerdo con la normativa aplicable.”

ROAS
D’acord amb l’article 36.1 del Decreto 179/1995, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de obras, actividades y servicios de los entes locales (ROAS), que regula l’examen previ del projecte:

“Cuando los proyectos de obras no hayan sido elaborados por los servicios técnicos de la propia entidad local o de otra administración, dichos servicios los examinarán y emitirán informe sobre el cumplimiento de la normativa y prescripciones que regulen la materia.”

He comprovat que el tècnic redactor XSS té la titulació d’arquitecte donant colpiment també a la  contractació realitzada pel procediment obert i que el projecte executiu és complert d’acord amb l’annexe 1 del CTE. Per tant, aquest informe pot eximir del visat col·legial del projecte.

D’acord amb l’article 25.2.c del ROAS, especifica que quan calgui s’haurà d’incorporar:

c) Els estudis econòmics i administratius sobre el règim d’utilització, inclosos els dels costos d’explotació i manteniment, i les tarifes que, si s’escau, s’hagin d’aplicar. No és objecte dels projectes d’obres realitzar un estudi de la gestió de
l’equipament, ja que les obres fan referència a les especificacions tècniques de les instal·lacions, elements constructius, acabats, etc. Serà el promotor, l’Ajuntament de Cardedeu que en funció de les activitats, la intensitat i els usos concrets que hi vulgui instal·lar que haurà de redactar en el futur els estudis econòmics, administratius, de mobiliari que corresponguin  per a posar en ús la instal·lació.

CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA

D’acord amb l’article 2 del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios la classe energètica aconseguida per a tot l’àmbit de les dues fases és la lletra B. Abans de l’aprovació definitiva caldrà realitzar la tramitació davant l’ICAEN.

TERMINI D’EXECUCIÓ:
El termini de realització dels treballs de la fase 1 està previst en 11 mesos.

El termini de realització dels treballs de la fase 2 està previst en 5 mesos.

Per a la construcció conjunta de les dues fases els terminis es solapen, per tant el termini d’execució conjunt de les dues fases és de 11 mesos.

LLEI 3/2010, DEL 18 DE FEBRER, DE PREVENCIÓ I SEGURETAT EN MATÈRIA D'INCENDIS EN ESTABLIMENTS, ACTIVITATS, INFRAESTRUCTURES I EDIFICIS.
El règim d'intervenció administrativa correspon a la Generalitat ja que es tracta d’un establiment d'activitats recreatives o de pública concurrència, d'acord amb el Codi tècnic de l'edificació, de més de 500 m2 de superfície o amb un aforament de més de 500 persones.

Per tant, caldrà sol·licitar el referit informe per les dues fases.

PRESSUPOST:
Fase1:
El pressupost d'execució material (PEC) de l'obra és de 1.652.700,75€ sense IVA. 1.999.767,91€ (IVA inclòs).

Fase2:
El pressupost d'execució material (PEC) de l'obra és de 413.144,42€ sense IVA. 499.904,75€ (IVA inclòs).

Així doncs, tenint en compte les dues fases, el pressupost d'execució material (PEC) de l'obra és de 2.065.845,17€ sense IVA i 2.499.672,66€ (IVA inclòs).

Millores acceptades en la contractació de la fase 1.

El redactor del projecte ha complert amb les millores ofertades per a ell mateix en la licitació. Els criteris que es valoraven de forma automàtica eren els següents:

A) Compromís de realitzar la redacció del projecte d’escenotècnia. Està a l’annexa 8.

B) Compromís d’assessorament en matèria acústica per condicionar la sala de conferències i la sala polivalent gran. Està a l’annexa 8.

C) Compromís de realitzar una certificació utilitzant sistemes d’avaluació de la sostenibilitat mitjançant estàndards  reconeguts com BREEAM, LEED o similars. Està a l’annexa 8.

Conclou el seu informe l’arquitecte municipal, d’acord amb tot l’exposat, informant favorablement l’aprovació inicial del projecte executiu de rehabilitació de la Tèxtil Rase de Cardedeu, per a usos culturals. fase 1 i fase 2.

Abans de l’aprovació definitiva caldrà:

  1. Realitzar la tramitació davant l’ICAEN per a aconseguir la certificació energètica de projecte.
  2. Informe de la Generalitat per a donar compliment de la LLEI 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Atès l’informe de l’assessor jurídic de Territori, de data 8 de febrer de 2018,que conclou proposant l’aprovació inicial per part del Ple Municipal del Projecte Executiu de rehabilitació de la Tèxtil Rase de Cardedeu, per a usos culturals. fase 1 i fase 2

FONAMENTS JURÍDICS
D’acord amb el previst a l'article 235 del Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, relatiu als projectes d’obres, i al procediment per a la seva aprovació.

Disposició addicional 2a.2 de la llei 3/2011, de 3 de novembre, de  contractes del Sector Públic, que disposa que corresponen al Ple les competències com a òrgan de contractació quan el seu import superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost.

Finalment, l’article 22.2 ñ) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local, que disposa que el Ple és competent per a l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.

 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar inicialment el Projecte Executiu de rehabilitació de la Tèxtil Rase de Cardedeu, per a usos culturals. fase 1 i fase 2, amb el següent pressupost:

Fase1: El pressupost d'execució material (PEC) de l'obra és de 1.652.700,75€ sense IVA. 1.999.767,91€ (IVA inclòs).
Fase2: El pressupost d'execució material (PEC) de l'obra és de 413.144,42€ sense IVA. 499.904,75€ (IVA inclòs).

Així doncs, tenint en compte les dues fases, el pressupost d'execució material (PEC) de l'obra és de 2.065.845,17€ sense IVA, i 2.499.672,66€ (IVA inclòs).

SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini legal de 30 dies, a fi i efecte que s’hi puguin formular les al·legacions que s’estimin pertinents, mitjançant l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un dels diaris de major divulgació en l’àmbit municipal, i al e-tauler de l’Ajuntament, per tal que qualsevol que ho desitgi pugui examinar-lo i deduir, durant el termini esmentat, totes les al·legacions o observacions que consideri oportunes.

TERCER.- Establir què, abans de l’aprovació definitiva caldrà realitzar la tramitació davant l’ICAEN per a aconseguir la certificació energètica de projecte, així com obtenir Informe de la Generalitat per a donar compliment de la LLEI 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

0 Opinions
Resultat ple municipal
9
4
4

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!