1
0
Vota!

Aprovació inicial del "Document únic de Protecció Civil municipal (DUPROCIM)" de Cardedeu.

Atès que la protecció civil esdevé el servei públic essencial de gestió del risc col·lectiu que integra el conjunt d’accions adreçades a evitar, reduir o corregir els danys causats a persones, béns i medi ambient per tota classe de perills o  d’amenaces quan l’amplitud o la gravetat de llurs efectes, potencials o efectius, els fa assolir el caràcter d’afectació  col·lectiva.

Així la protecció civil ha de permetre garantir de la millor manera possible que la població estigui segura.

Atès que l’article 132 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya del 2006 atribueix a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva per regular, planificar i executar les mesures relatives a les emergències i a la seguretat civil per dirigir i coordinar els serveis de protecció civil, per exercir les funcions executives en matèria de salvament marítim i per participar en l’execució de la seguretat nuclear.

Atès que segons la Llei 4/1997 de protecció civil de Catalunya, les autoritats de protecció civil, és a dir, els directors o  directores dels plans d’emergència són diferents segons l’abast territorial (Conseller d’Interior, sense perjudici del President de la Generalitat en l’àmbit de Catalunya i l’Alcalde en l’àmbit del municipi).

Atès que els plans de protecció civil són eines de planificació que estableixen el funcionament i l'organització dels recursos humans i materials per millorar la resposta davant d'emergències o risc greu. Els plans de protecció civil poden ser territorials, especials i d'autoprotecció. Els plans territorials preveuen. amb caràcter general, les emergències que es poden produir en el seu àmbit. Els nivells bàsics de planificació són el conjunt de Catalunya i els municipis.

Atès que el Pla Bàsic d'Emergència Municipal és la peça clau en l’estructuració de tot el sistema de planificació en matèria de protecció civil al municipi i a partir de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya i el Decret 210/1999 primer i desprès el Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per a l’elaboració i homologació dels plans de protecció civil municipal i s’estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta, s’aprova  l’estructura del contingut per a l’elaboració i homologació dels plans de protecció civil municipal, s’aprova una nova  estructura del contingut mínim per l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civils municipals com son els plans bàsics d’emergència, els plans d’actuació i els plans específics.

Atès que en aquest sentit, el contingut dels plans de protecció civil han de respectar l’estructura fixada perquè siguin homologats per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.

Atès que aquest Decret estableix que els municipis han d’elaborar i aprovar els corresponents plans bàsics d’emergència municipals, els corresponents plans d’actuació municipal en el cas que estiguin afectats per riscos objecte de plans especials; així com els plans específics per els altres riscos que els afectin.

Tanmateix, els plans especials a nivell autonòmic determinen quins municipis han d’elaborar el corresponent pla  d’actuació municipal per aquell risc especial. Aquests riscos a Cardedeu serien els següents: risc d’incendi forestal, risc d’inundacions, risc de nevades, risc en el transport de mercaderies perilloses, risc químic i risc sísmic.

Atès que a Cardedeu ja al 1993 es va aprovar el Pla Bàsic d'Emergència Municipal, que serví de punt de partida pel treball realitzat per l'Ajuntament de Cardedeu amb l’assessorament de l’empresa Nexcal S.L. i que finalitzà amb l’aprovació pel Ple del Pla de Protecció Civil Municipal el 26 de gener de 2006, homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya el 5 de juliol de 2006. En tot aquest procés és molt important destacar la feina realitzada per l'Associació de voluntaris de Protecció Civil de Cardedeu (AVPC Cardedeu).

Atès que segons la normativa vigent i els Plans d'Emergència Especials de la Generalitat de Catalunya, el municipi de Cardedeu és objecte de previsió de manera obligada dels riscos especials següents: Incendis forestals, Inundacions, Nevades, terratrèmols, Accidents en el transport de mercaderies perilloses i Químic i a nivell de previsió és recomana  també observar els accidents en àrees de pública concurrència, en el transport i la indústria.

Atès que d'acord amb la Llei 4/1997 de protecció civil de Catalunya, l’Ajuntament de Cardedeu resta doncs obligat a  elaborar i implantar els següents: Pla Bàsic d’Emergències Municipal, Pla d’Actuació Municipal INFOCAT, Pla d’Actuació Municipal INUNCAT, Pla d’Actuació Municipal SISMICAT, Pla d’Actuació Municipal TRANSCAT i es recomana elaborar i
implantar el Pla d’Actuació Municipal PLASEQCAT i el Pla d’Actuació Municipal NEUCAT, dels quals el nou document (DUPROCIM) n'és el catalitzador.

Atès que el Document Únic de Protecció Civil Municipal és el document que estableix el marc orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència del municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració  d’aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de protecció civil.

Atès que aquest document, redactat durant el final de 2016 i el 2017, amb el suport del Gabinet d’enginyeria ARDA,  l’important feina realitzada per l'Associació de voluntaris de Protecció Civil de Cardedeu (AVPC Cardedeu) i la coordinació de l’Àrea de Policia de Proximitat, medi ambient i la Direcció de la Policia de Cardedeu estableix, d’acord amb la normativa vigent, té la necessitat del seu tràmit, aprovació i homologació corresponent per a la seva entrada en vigor.

Atès que el Document Únic de Protecció Civil Municipal, s’ha realitzat, a banda del Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per a l’elaboració i homologació dels plans de protecció civil municipal i s’estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta, també d’acord amb les disposicions legals, Plans d’emergència i normativa
que es relacionen a l’expedient, en especial:

D’abast municipal:

 • Pla Bàsic d’Emergència de Cardedeu aprovat el dia 26 de gener de 2006 i homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya el dia 5 de juliol de 2006.
 • Pla d’Actuació Municipal en cas d’Incendis Forestals aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Cardedeu el 18 setembre de 2008 i homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya el dia 9 de novembre de 2008.
 • Pla d’Actuació Municipal en cas d’Inundacions de Cardedeu aprovat el dia 24 de setembre de 2009 i homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya el dia 17 de desembre de 2009.
 • Des del 10 d’abril de 1996 l’Ajuntament de Cardedeu forma part de l’ADF número 166, formada pels municipis de Sant Pere de Vilamajor, Cardedeu i Sant Antoni de Vilamajor.
 • Associació de Voluntaris/àries de Protecció Civil de Cardedeu (AVPC de Cardedeu) constituïda el dia 1 de juny de 2001, reconeguda i vinculada com a única associació de voluntaris de protecció civil de Cardedeu  al Ple de l’Ajuntament celebrat el dia 30 d’octubre de 2002, i inscrita en el Registre especial d’associacions de voluntaris de protecció civil de Catalunya de la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil amb el número 3, amb data 5 de desembre de 2003.
 • Decret d’alcaldia en matèria de prevenció d’incendis forestals, el dia 14 de març de 1995.

D’abast autonòmic:

 • Decret 161/1995, de 16 de maig, pel qual s’aprova el Pla de protecció civil de Catalunya (PROCICAT).
 • Acord GOV/165/2014, de 9 de desembre, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial per a emergències radiològiques de Catalunya (RADCAT).
 • Acord GOV/141/2014, de 21 d’octubre, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial d’emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT).
 • Acord GOV/14/2015, de 10 de febrer, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial d’emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT).
 • Acord GOV/138/2014, de 14 d’octubre, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial d’emergències sísmiques a Catalunya (SISMICAT).
 • Acord GOV/29/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial d’emergència exterior del sector químic de Catalunya (PLASEQCAT).
 • Acord GOV/132/2014, de 30 de setembre, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial d’emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT).
 • Acord GOV/126/2014, de 23 de setembre, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial d’emergències per nevades a Catalunya (NEUCAT).
 • Acord GOV/139/2014, de 14 d’octubre, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial d’emergències per allaus a Catalunya (ALLAUCAT).
 • Acord GOV/128/2010, de 13 de juliol, pel qual s’aprova el Pla especial per a emergències aeronàutiques a Catalunya (AEROCAT).
 • Acord GOV/15/2015, de 10 de febrer, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial d’emergències per contaminació de les aigües marines de Catalunya (CAMCAT).

Vist el Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut mínim per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals i s’estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta.

Vists els articles, 18, 24, 47, i 48 de la Llei 4/1997 de 20 de maig de Protecció Civil de Catalunya.

Vist l'informe del Cap de la Policia local, de data 31 de gener de 2018.

Es proposa al Ple municipal d’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment el “Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de Cardedeu”.

Segon.- Sotmetre’l a informació pública pel termini de trenta dies, disposant que s’entendrà aprovat definitivament si transcorregut aquest termini no es formula cap al·legació, reclamació o suggeriment.

Aquesta informació es portarà a terme mitjançant la versió que es determina com a pública, per tal de garantir la  confidencialitat de dades de caràcter personal.

Tercer.- Notificar-ho a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya i trametre la documentació necessària per a la seva homologació un cop aprovat definitivament.

Quart.- Donar trasllat de l’esmentat acord a la Policia de Cardedeu, als diferents serveis municipals, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat, a la Direcció General d'Emergències i a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Cardedeu.

Resultat ple municipal
17

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!