1
0
Vota!

Autorització de compatibilitat del Sr. APA.

Antecedents
Atès que en data 12 de setembre de 2017, el Sr. APA presenta instància (RE 2017/10218) on manifesta la seva intenció de prestar serveis públics a l’Ajuntament de Vilalba Sasserra, com a tècnic-assessor enginyer, i es demana compatibilitzar la seva tasca a la de l’ajuntament de Cardedeu amb la prestació dels seus serveis una tarda a la setmana,  per tant sense coincidir amb la jornada de presència obligada que el Sr. APA té a l’Ajuntament de Cardedeu.

Atès que el Sr. APA és personal funcionari interí de l’Ajuntament de Cardedeu, enginyer/a Industrial, Grup A2.

Atès que en data 15 de gener de 2018 el Sr. APA presenta certificat de l’Ajuntament de Vilalba Sasserra on s’especifica que la tasca que desenvoluparà és d’interès del servei públic del propi ajuntament.

Vist que el Sr. APA compleix amb les disposicions establertes en la normativa vigent sobre règim  d’incompatibilitats.

Vist l’ informe favorable de la Tècnica de Personal de data 17 de gener de 2018.

Fonaments de dret i consideracions jurídiques i tècniques
La Constitució Espanyola de 1978 estableix a l’article 103.3 el següent:

“La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones”.

De conformitat amb l’article 1.3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, sobre el règim d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions públiques, segons el qual s’estableix que el desenvolupament d’un lloc de treball pel  personal inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei serà incompatible amb l’exercici de qualsevol càrrec, professió o activitat, pública o privada, que pugui impedir o menyscabar l’estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva
imparcialitat o independència.

Atès que a nivell estatal, l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, sobre el règim d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions públiques, estableix el següent:

“Artículo 3:
1. El personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley sólo podrá desempeñar un segundo puesto de trabajo o actividad en el sector público en los supuestos previstos en la misma para las funciones docente y sanitaria, en los casos a que se refieren los artículo 5.o y 6.o y en los que, por razón de interés público, se determine por el Consejo de Ministros, mediante Real decreto, u órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma, en el ámbito de sus respectivas competencias; en este último supuesto la actividad sólo podrá prestarse en régimen laboral, a tiempo parcial y con duración determinada, en las condiciones establecidas por la legislación laboral.

Para el ejercicio de la segunda actividad será indispensable la previa y expresa autorización de compatibilidad, que no supondrá modificación de la jornada de trabajo y horario de los dos puestos y que se condiciona a su estricto cumplimiento en ambos. En todo caso la autorización de compatibilidad se efectuará en razón del interés público.”

Atès que a nivell autonòmic, l’article 324 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal dels ens locals, estableix el següent:

Article 324:
1. El personal comprés en l’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament només podrà tenir un segon lloc de treball o una segona activitat en el sector públic si ho exigeix l’interès del mateix servi públic.

2. Es considera que concorre l’interès públic:
(...)
- En la realització concreta de funcions tècniques de suport, col·laboració i auxili a les entitats i els organismes a què fa referència l’article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
(...)

Atès que l’article 329 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal dels ens locals, estableix el següent:

Article 329:
1. Es pot declarar la compatibilitat de l’exercici d’un lloc de treball a l’Administració o de l’exercici d’activitats públiques amb les activitats privades en els supòsits següents:

a) Si s’ocupa un sol lloc de treball en l’entitat local en règim de jornada ordinària, sempre que la suma de jornades de l’activitat pública principal i l’activitat privada no superi la jornada ordinària de l’Administració incrementada en un 50%.

b) Si el càrrec ocupat en l’entitat local requereix la presència efectiva de l’interessat en aquesta durant un horari igual o superior a la meitat de la jornada ordinària, només quan aquest càrrec tingui la consideració de prestació a temps parcial.
c) Si és autoritzada la compatibilitat d’un segon lloc o activitat i superen entre els dos la jornada màxima que tingui  establerta a l’entitat local.

2. Sens perjudici del què disposa el punt anterior, en cap cas la suma de jornades de l’activitat pública principal i de  l’activitat privada no pot superar la jornada ordinària que tingui establerta l’entitat local, incrementada en un 50%.

En virtut del que estableix l’article 333 del Decret 214/1990, correspon al Ple de la Corporació o òrgan màxim de l’entitat local, adoptar acords resolutoris sobre situacions de compatibilitat o incompatibilitat, d’ofici o a instància de part interessada, bé corresponguin a peticions concretes o afectin a col·lectius determinats. També correspon al Ple de la Corporació determinar els llocs de treball que siguin incompatibles amb les professions o activitats privades que puguin comprometre la imparcialitat o la independència del personal, impedir o menyscabar l’estricte compliment dels seus deures o perjudicar l’interès general.

De conformitat amb l’article 339 del Decret 214/1990, l’exercici d’un segon lloc de treball o activitat pública requereix, en tots els casos, autorització expressa prèvia.

Vist que el Sr. APA compleix amb les disposicions establertes en la normativa legal vigent sobre el règim d’incompatibilitats.

Atès que l’article 9 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, sobre el règim d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, en relació amb l’article 344 del Decret 214/1990, en l’àmbit de les entitats locals, estableix que la competència per resoldre les declaracions de compatibilitat correspon al Ple de la Corporació.

Atès que l’article 8 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, estableix l’obligació de publicar les resolucions d’autorització o reconeixement de compatibilitat que afectin als empleats públics.

En virtut de tot això,
ES PROPOSA L’ADOPCIÓ DE L’ACORD SEGÜENT:

Primer.- Autoritzar al Sr. APA per a l’exercici d’una segona activitat pública, concretament per a prestar serveis de tècnic-assessor enginyer a l’ajuntament de Vilalba Sasserra, fora de la jornada de treball assignada en aquest Ajuntament, tenint en compte que en cap cas la suma de jornades de l’activitat principal i la segona activitat pot superar la jornada ordinària que tingui establerta l’entitat local incrementada en un cinquanta per cent.

Segon.- Determinar que l’exercici de les tasques per a les què s’autoritza la compatibilitat no han d’estar sotmeses a autorització, llicència, permís, ajuda financera o control per part de l’ajuntament de Cardedeu ni requereixi o pugui requerir coincidència horària, així com que no tingui relació amb l’activitat que desenvolupa ni en aquella que hagi intervingut o hagi
d’intervenir per raó del càrrec públic.

Tercer.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada, fent advertiment exprés que l’incompliment de les normes en matèria d’incompatibilitat pot donar lloc a responsabilitat disciplinària.

Quart.- Publicar la resolució d’autorització o reconeixement de compatibilitat per donar compliment a la previsió establerta a l’article 8 de la Llei 13/2013, de 09 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Resultat ple municipal
17

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!