0
0
Vota!

Ratificació de l'acord de la JGL de 21/12/2017: aprovació del contingut i la signatura de la pròrroga del conveni interadministratiu entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Cardedeu, per a la prestació del servei de Centre de dia per a gent gran "Les Teixidores", amb data d'efecte 1 de gener de 2018.

Vist que en data 27 de novembre de 2014, el Ple de l’Ajuntament de Cardedeu va aprovar el contingut i la signatura del conveni interadministratiu entre l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Cardedeu de 20 places de servei de centre de dia, amb efectes 1 de gener de 2015.

Vist que en data 1 de desembre de 2014 es formalitza l’esmentat conveni mitjançant la signatura del mateix.

Vist que el pacte primer del conveni esmentat, contempla que l’Ajuntament posa a disposició del Departament d’Acció Social i Ciutadania, actualment Departament de Treball, Afers Socials i famílies, mitjançant l’ICASS, actualment Direcció General de Protecció Social (DGPS), 20 places de les 30 places de centre de dia.

Vist que en data 30 de març de 2017 el Ple de l’Ajuntament, va aprovar la sol·licitud i la signatura de la pròrroga del conveni interadministratiu entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Cardedeu, per a la prestació del servei de Centre de dia per a gent gran "Les Teixidores"

Vist que a la pròrroga de l’esmentat conveni per l’any 2018, tramesa via correu electrònic pel Departament el dia 12 de desembre de 2017, estableix els preus següents per l’estada en centre de dia en horari complert de mati i tarda, incloent
l’àpat del migdia i l’esmorzar o el berenar:

  Mòduls €/dia (sense IVA)
Estada centre de dia 2011 2011 - 1,8% 2018
CD jornada completa 28,06 27,55 27,55
CD 1⁄2 jornada i dinar 16,83 16,53 16,53
CD 1⁄2 jornada sense dinar 11,23 11,02 11,02

Vist que el Departament ha realitzat una revalorització del preu de l’estada en centre de dia respecte a l’any 2017, i preveu pel 2018 un total de 252 dies de servei amb un import màxim de cost del servei de 141.422,40€.

Vist que aquesta revalorització suposa un increment de 2.570,40€ respecte a l’aprovació inicial del ple de març.

Vist que el dia 21 de desembre de 2017 la JGL va aprovar entre d’altres, el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni interadministratiu entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Cardedeu de 20 places de servei de centre de dia per gent gran, amb efectes 1 de gener de 2018.

FONAMENTS JURÍDICS

 • Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. Es regula al títol preliminar art 47 i ss i a l’art 143 Relacions de cooperació.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, art 108 i ss.
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, art 303 i ss.
 • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, art 14 i DA9.
 • Llei 13/1989 de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’administració de la Generalitat de Catalunya.
 • Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
 • Atès que l’ article 108, següents i concordants de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya regulen les condicions dels Convenis de Col·laboració i que resulta d’ aplicació al present conveni.
 • Atès que l’ article 239, següents i concordants del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’ abril pel que s’ aprova el Text Refós de la Llei Municipal o de Règim Local de Catalunya estableixen que els ens locals poden atorgar subvencions i ajuts de contingut econòmic o d'una altra naturalesa a favor d'entitats públiques o privades i de particulars que fan activitats que complementen o supleixen les competències locals, normativa que és d’ aplicació al present conveni.
 • Atès que l’ article 84. 4 d) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya regula com a competència pròpia dels ens locals la regulació i la gestió dels equipaments municipals
 • Atès el Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals (ROAS).
 • Atès que l’ article 25.1.e. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les Bases de Règim Local, reconeix les competències municipals en prestació de serveis socials i promoció i reinserció social
 • Atès que la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials, recull que els serveis socials tenen com a finalitat assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i de les necessitats socials, en el marc de la justícia social i del benestar de les persones, mitjançant actuacions i prestacions de serveis i econòmiques.
 • Atès que l’ article 84 apartat m) De l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en el que es regulen les Competències locals preveu que és competència local La regulació i la prestació dels serveis d’atenció a les persones, dels serveis socials públics d’assistència primària i foment de les polítiques d’acolliment dels immigrants.

 

Vistes les competències atribuïdes al Ple Municipal pel Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Ratificar l’acord pres per la JGL del dia 21 de desembre de 2017 d’acord al contingut següent :

“Primer.-Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni interadministratiu entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Cardedeu de 20 places de servei de centre de dia per gent gran, amb efectes 1 de gener de 2018, el qual es transcriu a continuació:

Pròrroga del Conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Cardedeu per a la prestació del servei de centre de dia per a gent gran dependent “Les Teixidores”, a Cardedeu

REUNITS

D’una part, el senyor Josep Ginesta i Vicente secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, nomenat pel Decret 23/2016, de 14 de gener, actuant per delegació de la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies.
(Resolució BEF/573/2006, d’1 de març. DOGC 4592, de 14.03.2006).

I, de l’altra, l’Il·lustríssim Senyor Enric Olivé i Manté DNI 52142051Q, alcalde de l’Ajuntament de Cardedeu NIF P0804500G, en ús de les atribucions que li han estat conferides per l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003 , de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya

INTERVENEN

Ambdues parts, en l’exercici de les funcions que els hi estan legalment atribuïdes, reconeixent-se recíprocament la capacitat legal necessària i obligant-se en els termes d’aquest document.

EXPOSEN

Primer.- Que l’1 de desembre de 2014 es va signar el Conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Cardedeu per a la prestació del servei de centre de dia per a gent gran dependent “Les Teixidores”, a Cardedeu.

Atesa la satisfacció de les parts, es va signar, l’1 de desembre de 2015, la pròrroga 2016. El Departament de Benestar Social i Família ha canviat la seva denominació a Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, d’acord amb el Decret 2/2016, de 14 de gener de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de  l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Es va signar, l’1 de desembre de 2016, la pròrroga 2017.

Segon.- Que el pacte primer de la pròrroga esmentada estableix la vigència d’aquest fins el 31 de desembre de 2017 i el pacte quart del conveni que pot ser prorrogat amb pròrrogues expresses per anys successius fins l’any 2030. No obstant, d’acord amb l’article 49.h.2n de la llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim jurídic del sector públic, els signants del conveni en poden acordar unànimement la pròrroga per un període fins a quatre anys addicionals. Així doncs serà prorrogable fins el 2019.

Tercer.- Que es voluntat de les parts subscriure la pròrroga d’aquest conveni, entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Cardedeu per a la prestació del servei de centre de dia per a gent gran dependent “Les Teixidores”, a Cardedeu.

PACTES
Primer.- Objecte

Es prorroga amb efectes 1 de gener fins el 31 de desembre de 2018 el entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Cardedeu per a la prestació del servei de centre de dia per a
gent gran dependent “Les Teixidores”, a Cardedeu.

Segon.- Facturació
L’Annex 2 de la llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 (DOGC de 30 de març de 2017) estableix els mòduls de la Cartera de Serveis Socials.

L’entitat trametrà la facturació de les places per mesos vençuts, al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, dins dels 5 primers dies del mes següent, amb la relació nominal de les places ocupades. Excepcionalment, es podrà presentar la facturació avançada subjecte a la corresponent liquidació. El Servei de Recursos Aliens un cop comprovada i  conformada la liquidació li donarà el tràmit reglamentàriament establert per tal que es pugui efectuar el seu pagament.

Centre de dia
Estada en centre de dia en horari complert de matí i tarda, incloent l’àpat del migdia i l’esmorzar o el berenar El Departament abonarà, prèvia presentació mensual de factures, per mesos vençuts i estades reals, inclosos tots els conceptes, les quantitats següents: [veure al PDF d'aquest text publicat per l'ajuntament]

Segon.- Autoritzar i Disposar la despesa per un import de 2.570,40€ a càrrec de l’aplicació pressupostària 16.23100.22799 del pressupost 2018, corresponent a la regularització del preu de l’estada del centre de dia per l’any 2018.

Tercer: Supeditar la pròrroga del present conveni per l’any 2018 a l’existència de crèdit adequat i suficient de l’aplicació pressupostària núm. 16.23100.22799 (treballs empreses serveis socials), del pressupost municipal 2018.”

Resultat ple municipal
16

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!