0
0
Vota!

Nomenar passatge de la Coma, el passatge situat a l'extrem oest del carrer Escultor Llimona, de conformitat amb la proposta de la Comissió de Patrimoni, efectuada en sessió de data 20/07/2017.

ANTECEDENTS
Vist l’informe del delineant tècnic SIG municipal, de data 14 de febrer de 2017, del qual es transcriu el següent contingut:

Es constata que en el carrer de l’Escultor Llimona existeix una discordança en la numeració de les parcel·les existents en la vorera nord. En la vorera sud la numeració es senar i ascendent de est a oest. En la vorera nord la numeració es parell i  ascendent d’oest a est. Tanmateix en la vorera nord algunes parcel·les no segueixen aquest ordre.

El problema està agreujat pel fet que la parcel·lació d’una finca que figura al cadastre no es correspon a la llicència  concedida. En aquesta parcel.la també figura una piscina presumiblement sense llicència i difícilment legalitzable. Aquesta finca disposa actualment del número 10.

Al fons de la mateixa existeixen unes edificacions a les que s’accedeix mitjançant un passatge lateral. Aquestes edificacions inclouen 6 habitatges, gairebé la totalitat de lloguer.

Quan els llogaters es disposen a empadronar-se aporten contractes de lloguer amb adreces incorrectes, fet que ocasiona greus problemes d’identificació dels habitatges”.

Conclou el seu informe el tècnic municipal, proposant modificar la numeració de les parcel·les de la vorera nord donant audiència als afectats i comunicar-ho posteriorment a cadastre.

Vist l’informe de l’assessor jurídic de Territori, de data 13 de març de 2017, en el qual es proposa atorgar tràmit d’audiència als veins amb adreça al carrer Escultor Llimona (en l’actualitat i segons cadastre, números 16 B, 16, 14, 12, 10, i Avinguda la Coma, sense número) en la seva condició d’interessats en l’expedient, per tal què en el termini de 10 dies naturals, a
comptar de la rebuda de la notificació del decret d’alcaldia, al·leguin i puguin presentar els documents i justificacions que estimi pertinents, en relació a la proposta d’ofici del canvi de numeració del carrer Escultor Llimona, vorera nord.

Vist que en l’expedient municipal 2017/898, consta que es va efectuar aquest tràmit d’audiència als interessats i què, a banda, se’ls va convocar a una reunió que va tenir lloc a l’edifici de l’Ajuntament de Cardedeu en data 4 d’abril de 2017, a la Sala de les Columnes, i que en la referida reunió tots els afectats varen estar d’acord en el canvi de numeració del referit vial.

Vist que en sessió de data 20 de juliol de 2017, la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Cardedeu, va acordar  nomenar Passatge de la Coma, al passatge públic que existeix a l’extrem oest del carrer Escultor Llimona.

Vist l’informe del delineant municipal, de data 29 de novembre de 2017, en el qual es manifesten tots els fets descrits amb anterioritat, i es realitza una proposta de numeració, per tal que sigui aprovada per l’òrgan competent.

Atès l’informe de l’assessor jurídic de Territori, de data 30 de novembre de 2017, el qual conclou informant favorablement que el Ple municipal acordi nomenar Passatge de La Coma, el passatge situat a l’extrem oest del carrer Escultor Llimona, de conformitat amb la proposta de la Comissió de Patrimoni, efectuada en sessió de data 20 de juliol de 2017.

FONAMENTS JURÍDICS
Vista la Resolució de la data 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la qual s’aprova la Resolució de data 30 de gener de 2015, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal.

Dita Resolució fou publicada en el BOE de data 24 de març de 2015. En concret, l’article 14.5 referent a la numeració dels edificis, disposa el següent:

“Los Ayuntamientos deberán mantener actualizada la numeración de los edificios, tanto en las vías pertenecientes a núcleos de población como en la parte diseminada, debiendo estar fijado en cada uno el número que le corresponda. Además, de acuerdo con el artículo 75 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, deberán mantener la correspondiente cartografía digital o, en su defecto, referencia precisa de las direcciones postales con la cartografía elaborada por la Administración competente.

Para la numeración de edificios se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) En las vías urbanas deberá estar numerada toda entrada principal e independiente que dé acceso a viviendas y/o locales, cualquiera que sea su uso. Se podrán numerar las entradas accesorias o bajos como tiendas, garajes, dependencias agrícolas, bodegas y otras, las cuales se entiende que tienen el mismo número que la entrada principal que
les corresponde, con un calificador añadido. Cuando en una vía urbana existan laterales o traseras de edificios ya numerados en otras vías, como tiendas, garajes u otros, cuyo único acceso sea por dicho lateral o trasera se recomienda la numeración del edificio, teniendo dicho número el carácter de accesorio.

b) Siempre que sea posible se aplicarán estos criterios: En las vías, los números pares estarán de forma continuada en la mano derecha de la calle y los impares en la izquierda en sentido creciente. En las plazas, la numeración será correlativa, siendo recomendable ordenar según el sentido horario y en todo caso con un único criterio como principio de la vía/plaza que se base en la proximidad al centro de la unidad de población, acceso por el vial más principal u otros criterios geográficos.

c) Cuando por la construcción de nuevos edificios u otras causas existan duplicados se añadirá una letra A, B, C... al número como calificador”.

Article 22 p) de la llei 7/1985, relativa a les competències del Ple de l’Ajuntament.

Article 223.2 del decret Legislatiu 2/2003, Llei municipal i de règim local de Catalunya, que disposa que correspon al Ple Municipal l’aprovació, la rectificació i la comprovació de l’inventari dels béns.

Es proposa al Ple l’adopció dels ACORDS següents:

PRIMER.- Aprovar nomenar Passatge de La Coma el passatge situat a l’extrem oest del carrer Escultor Llimona, de conformitat amb la proposta de la Comissió de Patrimoni, efectuada en sessió de data 20 de juliol de 2017.

SEGON.- Procedir a notificar a cadascun dels interessats la numeració que li pertoqui, de conformitat amb l’informe del delineant municipal, de data 29 de novembre de 2017.

TERCER.- Notificar al Cadastre, als efectes oportuns.

0 Opinions
Resultat ple municipal
16

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!