0
0
Vota!

Reserva de contractes per a centres especials d'ocupació i empreses d'inserció.

Antecedents
L’art 35 de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives estableix una regla competencial especial pels ens locals que pretenguin reservar contractes a determinats licitadors.

En concret s’estableix que és el Ple l’òrgan competent.

Aquesta regla s’ha de posar en connexió amb la possibilitat de reserva establerta en la disposició addicional cinquena del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, mitjançant el qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Atesa la voluntat de reservar determinats contractes, com a mesura pel foment d’objectius socials en la contractació i atès que es fa necessari ratificar la utilització del a reserva de contracte en la licitació finalitzada del servei de manteniment del ver urbà, es proposa al Ple l’adopció del següent acord.

Fonaments jurídics
Disposició addicional cinquena del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, mitjançant Art 35 de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives t el qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Es proposa al Ple, l’adopció dels següents ACORDS,

UNIC.- Declarar com a contractes reservats, als efectes disposats al Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, els següents:

  • Contracte per al servei del manteniment del verd urbà
  • Contracte pel servei de control de la zona d’estacionament gratuït de vehicles amb horari limitat, zona vermella, de Cardedeu.
0 Opinions
Resultat ple municipal
16

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!