0
0
Vota!

Proposta al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de jutge de pau substitut de Cardedeu.

ANTECEDENTS
Vist l’escrit de la Secretaria de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, pel qual es comunica que atès la renúncia del Jutge de Pau substitut, s’iniciï un nou procediment dels tràmits necessaris per a formular nova proposta de nomenament.

Atès que per decret de l’Alcaldia-presidència d’aquest Ajuntament en data 22 de novembre de 2017, no 2017/1037 s’ha aprovat la convocatòria per a l’elecció del càrrec de Jutge de Pau Substitut de Cardedeu.

Atès que durant el termini de la convocatòria s’han presentat al Registre general d’entrada de l’Ajuntament, el següents aspirants:

  • Sra. RSC, en data 19/12/2017, R.E. 2017/14167
  • Sra. CNV, en data 28/12/2017, R.E. 2017/14586

FONAMENTS JURDÍDICS

  1. LRBRL 7/1982, de 2 d’abril.
  2. TRRL 781/1986, de 18 d’abril.
  3. TRLMRLCat 2/2003, de 28 d’abril.
  4. ROF 2568/1986 , de 28 de novembre.
  5. LOPJ 6/1985, de 1 de juliol.
  6. Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau.

Vist l’informe del Secretari de la Corporació, de data 15 de gener de 2017, en el que formula les consideracions jurídiques que es transcriuen a continuació:

“CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
Respecte els candidats, cal dir que atès l’art 102 de la LOPJ Podrán ser nombrados Jueces de Paz, tanto titular como sustituto, quienes, aún no siendo licenciados en Derecho, reúnan los requisitos establecidos en esta Ley para el ingreso en la Carrera Judicial , y no estén incursos en ninguna de las causas de incapacidad o de incompatibilidad previstas para el desempeño de las funciones judiciales, a excepción del ejercicio de actividades profesionales o mercantiles.

De conformitat amb l’art 1.2 del Reglament 3/1995, per ser jutge de pau cal ser espanyol, major d’edat i no estar afectat per cap de les causes d’incapacitat que estableix l’art 303 de la LOPJ i que son les següents:

Están incapacitados para el ingreso en la Carrera Judicial los impedidos física o psíquicamente para la función judicial; los condenados por delito doloso mientras no hayan obtenido la rehabilitación; los procesados o inculpados por delito doloso en tanto no sean absueltos o se dicte auto de sobreseimiento, y los que no estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.

Atès l’art 14.1 del Reglament 3/1995, durant el seu mandat els jutges de pau estan subjectes al règim d’incompatibilitats i prohibicions que regulen els art 389 a 397 de la LOPJ en el que els sigui aplicable.

Atès l’art 14.2, en tot cas tenen compatibilitat per exercir les activitats següents:

a) La dedicació a la docència o a la investigació jurídica.
b) L’exercici d’activitats professionals o mercantils que no impliquin assessorament jurídic de cap mena i que, per la seva naturalesa no siguin susceptibles d’impedir o menyscabar la seva imparcialitat o independència ni puguin interferir en el compliment estricte dels deures judicials.

L’art 17 del mateix Reglament estableix com a obligació del Jutge de Pau:

  1. Los Jueces de Paz deberán residir en la población donde tenga su sede el Juzgado de Paz.
  2. No obstante, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del que dependan podrá autorizar por causas justificadas la residencia en lugar distinto, siempre que sea compatible con el exacto cumplimiento de los deberes propios del cargo.

En relació a la candidata Sra. S, té estudis de batxillerat/COU, la darrera experiència professional ha estat en l’àmbit de responsable de la tresoreria d’una empresa, amb tres persones al ser càrrec. Resideix a Cardedeu.

En relació a la candidata Sra. N, presenta un extens currículum en l’àmbit jurídic i resideix a Dosrius.

Ambdós candidats reuneixen els requisits per ser proposats com a candidats, no obstant el Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, sense establir com a requisit sine qua non la residència al municipi, estableix una certa preeminència al fet residencial (art 17), qüestió que cal considerar quan es tracta de candidats, tots ells vàlids.

Respecte el procediment, atès l’art 4 del Reglament 3/1995, els jutges de pau i els seus substituts són nomenats per a un període de quatre anys per la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El nomenament recau en les persones elegides per l’Ajuntament.

Atès l’art 101 de la LOPJ, l’òrgan competent municipal és el Ple requerint un quòrum qualificat de majoria absoluta, sens perjudici del previ dictamen de la Comissió Informativa.

Es tot el que cal informar, sens perjudici d’un altre criteri millor fonamentat en dret.

El Secretari,”

 

Es proposa al PLE l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Proposar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el nomenament del candidat/a entre les persones que s’han presentat a la convocatòria, com a Jutge de Pau substitut de Cardedeu, d'acord amb allò previst a l'article 101 de la Llei orgànica del Poder Judicial i l’article 7 del Reglament número 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau.

Segon.- Trametre l'acord adoptat al Jutge Degà de Granollers, per a l'elevació a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de conformitat amb allò que preveu l'article 101.3 de la referida Llei i article 7 del referit Reglament.

0 Opinions
Resultat ple municipal
16

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!