0
0
Vota!

Aprovació inicial del pressupost general de la corporació i de la plantilla de personal corresponents a l'any 2018.

Atès que aquesta Corporació ha elaborat el Pressupost General per a l’any 2017, el qual conté la documentació i els annexos previstos als articles 162 a 168 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Atès que la tramitació i aprovació del Pressupost General s’ha de fer de conformitat amb els articles 162 a 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; els articles 2 a 23 del RD 500/1990, pel qual es desenvolupa la llei reguladora d’hisendes locals en matèria pressupostària, i els articles 3, 11 i següents de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa, l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost General per a l’any 2018, que integra el de la pròpia entitat i el de la societat mercantil “C10 Serveis i Manteniments, SL”, l’expedient del qual consta del següent contingut:

 1. Pressupost: Estat d’ingressos i de despeses.
 2. Estat del deute.
 3. Annexos:
  1. Memòria.
  2. Liquidació del pressupost de l’any 2015
  3. Avanç de la liquidació del pressupost de l’any 2016.
  4. Annex de personal de l’entitat local
  5. Annex d’inversions a realitzar a l’exercici.
  6. Beneficis fiscals
  7. Convenis en matèria de despeses socials amb la CCAA.
  8. Informe econòmicofinancer.
  9. Estat consolidat del pressupost.
 4. Bases d’execució del pressupost.
 5. Informe de la Intervenció.
 6. Informe d’estabilitat pressupostària.
 7. Estat previsió despeses i ingressos C10 Serveis i Manteniments SL
 8. Programa inversions i finançament C10 Serveis i Manteniments SL
 9. Compte explotació C10 Serveis i Manteniments SL
 10. Memòria C10 Serveis i Manteniments SL
 11. Memòria de plantilla i RLLT.
 12. Proposta de l’acord plenari.
 13. El Pressupost General per a l’any 2018 resumit per capítols és el següent:

[VEURE RESUM AL DOCUMENT OFICIAL]

SEGON.- Aprovar la plantilla de personal, de conformitat amb el que estableix l’article 22.2.i de la Llei de Bases de règim local i l’article 52.2.j de la Llei municipal de règim local amb les següents modificacions:

[VEURE MODIFICACIONS AL DOCUMENT OFICIAL]

TERCER.- Aprovar la modificació de la plantilla i relació de llocs de treball abans esmentada.

QUART.- Tanmateix modificar la relació de llocs de treball en el sentit d’aprovar la l’adaptació singular amb la repercussió en el complement específic per qüestions de coherència amb la puntuació de determinats llocs de treball amb condicions horàries, s’inclou l’assoliment de la mateixa puntuació en condicions horàries dels Auxiliars administratius/ives de la OAC i d’Alcaldia en consonància amb el personal auxiliar administratiu/iva de Cultura.

CINQUÈ.- Les modificacions de la relació de llocs de treball entrarà en vigor una vegada entri en vigor la modificació de la plantilla.

SISÈ.- Exposar el pressupost i la plantilla a informació pública mitjançant la inserció d’un anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la Corporació, durant el termini de quinze dies hàbils durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions, d’acord amb el que estableix l’article 169.1 del Text refós de la Llei  reguladora de les hisendes locals.

SETÈ.- Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

VUITÈ.- Als sols efectes de publicitat, la relació de llos de treball i plantilla una vegada adoptats els acords anteriors és la següent:

[VEURE RELACIONS AL DOCUMENT OFICIAL]

as

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
10
7

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!