2
3
Vota!

Aprovació de l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/2012 de suplements de crèdit en el pressupost del Patronat Municipal del Museu, Arxiu Tomàs Balvey i Casal de Cultura de Cardedeu de 2012.

Vista la proposta de modificació pressupostària de 17 de setembre de 2012 que la Junta Directiva del Patronat Municipal del Museu, Arxiu Tomàs Balvey i Casal de Cultura de Cardedeu eleva al Ple de la Corporació en exercici de les funcions atribuïdes per l’art. 8.b) dels seus Estatuts.

Vista la memòria que acompanya la proposta, justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació pressupostària en la modalitat de suplements de crèdit, on es detalla la classe de modificació a realitzar, les partides pressupostàries a què afecta i els mitjans o recursos que han de finançar-la.

Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal a la modificació que es proposa de data 15 d’octubre de 2012.

Tenint en compte el que estableix l’art. 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i els arts. 35 a 38 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa l’esmentada llei en matèria pressupostària.

Tenint en compte el previst a la Base 10ena. d’execució del Pressupost General d’aquest Ajuntament per a l’any 2012.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, per tot això, el Ple de l’Ajuntament adopta els següents ACORDS:

Primer.-Aprovar inicialment l’expedient núm. 1/2012 de suplements de crèdit en el pressupost del Patronat Municipal del Museu, Arxiu Tomàs Balvey i Casal de Cultura de Cardedeu de 2012, segons el següent detall:

ESTAT DE DESPESES    
Aplicació Denominació Import
33300.22706 Estudis i treballs tècnics 15.000€
  TOTAL 15.000€
ESTAT D’INGRESSOS    
Concepte Denominació Import
87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 15.000€
  TOTAL 15.000€

Segon.- Exposar al públic l’esmentat expedient durant 15 dies hàbils mitjançant la publicació d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.

Tercer.- Aprovar, amb caràcter definitiu, l’expedient si contra ell no es presenten reclamacions durant el període d’exposició pública.

Quart.- Publicar, un cop aprovada la modificació, un resum a nivell de capítol en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.

ESTAT DE DESPESES    
Capítol II Despeses en béns corrents i serveis 15.000€

 

ESTAT D’INGRESSOS    
Capítol VIII Actius financers 15.000€


Cinquè.- Remetre l’expedient aprovat i de les reclamacions, en el seu cas, al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i a la Delegació Especial d’Hisenda de Barcelona, simultàniament a l’enviament al butlletí oficial.

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
9

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!