0
0
Vota!

Aprovació de la modificació del contingut de l'estipulació tercera del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Cardedeu i la Fundació privada Teresa Oller i Nicolau.

ANTECEDENTS
Atès que la Fundació Privada Teresa Oller i Nicolau té com a finalitat l’aplicació de les rendes que produeixin els béns legats per la fundadora o el producte de la seva venda, a l’assistència gratuïta a malalts i pobres de la Vila i a la  beneficència de la mateixa.

Atès que per al desenvolupament de les seves finalitats, la fundació promourà el voluntariat social en tant que agent  promotor de canvis socials i protagonista de l'acció entre els més desfavorits. La fundació establirà els mecanismes de participació que garanteixin els drets i deures dels voluntaris mitjançant la implicació d’aquests amb el municipi a través de la seva acció i la seva participació activa i compromís amb la fundació.

Vist que la determinació dels beneficiaris als que s’han d’aplicar els recursos de la fundació es realitzarà d’acord amb els principis d’imparcialitat i no discriminació i d’acord amb els barems definits i utilitzats pels serveis socials de l’Ajuntament de Cardedeu, essent necessari un informe previ tècnic dels serveis socials.

Vist que la Fundació Teresa Oller i Nicolau té la propietat d’una casa ubicada a l’avinguda Rei en Jaume, núm. 18.

Vist que el Ple de l’Ajuntament de Cardedeu, en la seva sessió del dia 30 d’abril de 2015 va aprovar entre d’altres, el contingut i la signatura, del conveni entre l’Ajuntament de Cardedeu i la Fundació Privada Teresa Oller i Nicolau, per a la cessió d’ús de bé immoble.

Vist que l’esmentat conveni es va signar el dia 15 de maig de 2015, d’acord al redactat que es transcriu a continuació:

[VEURE ACORD A DOCUMENT ORIGINAL]

Vist que les utilitats que pot tenir la casa de la Fundació Privada Teresa Oller i Nicolau són múltiples, i ha de donar resposta a les necessitats socials del municipi, les quals són canviants depenent de cada moment econòmic i social.

Vist l’informe motivat de la Coordinadora de serveis socials de 18 de juliol de 2016 en el que es valora favorablement  reorientar els usos de la casa de la Fundació Teresa Oller cap a un espai per atendre a les persones en procés de pèrdua  de l'habitatge, garantint el reallotjament en els casos de risc d’exclusió residencial tal i com contempla la Llei 24/2015.

Vist que el patronat de la Fundació Teresa Oller, en la reunió celebrada el dia 20 de juliol de 2016 va acordar per  unanimitat dels seus membres, modificar el projecte de rehabilitació de la casa de la fundació, en el sentit que “les  habitacions de la primera planta, que segons els plànols del projecte tenen un ús polivalent, serviran per oferir allotjament provisional i temporal a les famílies que es trobin en aquestes penoses situacions de pèrdua del seu habitatge habitual.”

Vist l’informe de la coordinadora de serveis socials del dia 17 d’octubre de 2017 on es posa de manifest la situació d’emergència habitacional a Cardedeu a fi de redefinir els usos i projectes que poden desenvolupar-se a la casa propietat de la Fundació Privada Teresa Oller i Nicolau.

Vista l’acta de la reunió del patronat de la Fundació Privada Teresa Oller i Nicolau del dia 18 d’octubre de 2017 en la que el nou mossèn de la Parròquia de Cardedeu accepta el càrrec de patró de la Fundació, i els assistents aproven per  unanimitat que siguin modificats els usos inicialment assignats als diferents departaments de la casa.

Vist l’informe de la tècnica jurídica amb data 7 de novembre de 2017 en el que informa favorablement la proposta al Ple per l’aprovació de modificació del contingut de l’estipulació tercera del conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Cardedeu i la fundació privada Teresa Oller Nicolau.

Vist l’informe de la Coordinadora de Serveis Socials amb data 7 de novembre de 2017 on es valora favorablement  l’aprovació de la modificació del contingut de l’estipulació TERCERA.-DESTÍ del conveni de col.laboració entre  l’Ajuntament de Cardedeu i la Fundació Privada Teresa Oller i Nicolau.

FONAMENTS JURÍDICS

  • Article 86 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú i de les Administracions Públiques segons el qual: 1. Les administracions públiques poden subscriure acords, pactes, convenis o contractes amb persones tant de dret públic com privat, sempre que no siguin contraris a l’ordenament jurídic ni versin sobre matèries no susceptibles de transacció i tinguin per objecte satisfer l’interès públic que tenen encomanat, amb l’abast, els efectes i el règim jurídic específic que, si s’escau, prevegi la disposició  que ho reguli, i aquests actes poden tenir la consideració de finalitzadors dels procediments administratius o inserir-s’hi amb caràcter previ, vinculant o no, a la resolució que hi posi fi.
  • Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. Es regula al títol preliminar art 47 i ss i a l’art 143 Relacions de cooperació.
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, art 108 i ss.
  • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, art 303 i ss.
  • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, art 14 i DA9.
  • Llei 13/2006 de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.
  • Llei 12/2007 d’11 d’octubre de serveis socials.

 

Vistes les competències atribuïdes al Ple Municipal pel Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Aprovar la modificació del contingut de l’estipulació TERCERA.-DESTÍ del conveni de col·laboració entre  l’Ajuntament de Cardedeu i la Fundació Privada Teresa Oller i Nicolau, el qual es transcriu a continuació:

“I. TERCERA.- DESTÍ. L’Ajuntament de Cardedeu es compromet a destinar la casa que la fundació li cedeix, a la realització dels usos i projectes de caire social, cultural i de promoció del lleure que d’ acord amb l’ art 25.2 m) i j) de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local son de la seva competència. Tanmateix i en recolzament de l’ atribució competencial en relació als usos i projectes a realitzar, cal esmentar la següent normativa:
...

En conseqüència i tenint atribuïda la competència, els usos i projectes a realitzar a la casa son els que a continuació es relacionen :

-La planta baixa que disposa dels espais de cuina, lavabo, distribuïdor i accés a l’escala i ascensor, sala amplia i diàfana i pati exterior.

Aquesta planta es destinarà íntegrament a espais comuns, tant per a les persones/famílies que siguin reallotjades a l’habitatge per causes d’emergència habitacional, com pels tècnics de l’Ajuntament que hagin de dur a terme projectes de caire social, cultural i de promoció del lleure. Donada l’existència de cuina també es podran dur a terme tallers relacionats  en l’aprofitament alimentari, cuina econòmica, nutrició, consum responsable, ... i tots aquells que es considerin convenients per als destinataris dels projectes oferts des de la casa.

- Planta primera: sala amplia i diàfana, lavabo adaptat, espai de bugaderia i dues habitacions.

La sala amplia d’aquesta planta de l’edifici, serà d’ús per a la Fundació Privada Teresa Oller i Nicolau que gestionarà el voluntariat amb el suport del personal tècnic de l’Ajuntament. En aquest sentit, es pretén que l’edifici sigui el punt de referència per als voluntaris i a on aquests puguin rebre l’orientació i l’acompanyament que requereixen.

Les 2 habitacions de la primera planta, que segons els plànols del projecte tenen un ús polivalent, serviran per oferir allotjament provisional i temporal a les famílies que es trobin en situació de pèrdua del seu habitatge habitual.

Tanmateix, l’espai destinat a bugaderia i el lavabo adaptat, tenen la consideració d’espais comuns per aquelles persones que hagin de fer ús dels serveis de la casa, siguin o no residents.

- La planta segona de l’edifici està formada per dues habitacions, una sala amplia i diàfana i dos lavabos, un d’ells adaptat i inclòs dins la sala, distribuïdor i un balcó.

Aquesta planta es destinarà a acollir aquelles famílies que, per causes sobrevingudes, es quedin temporalment sense habitatge, donant resposta a aquelles situacions en les que no hi ha cap altre recurs personal, familiar ni econòmic per fer front a un nou allotjament i sempre de manera temporal.

Donada la duració del present conveni és de 25 anys i el fet de que les necessitats socials són canviants en el temps, es proposa, ja ara per a llavors que, els usos inicialment previstos s’aniran adaptant o acomodant a les específiques necessitats que es vagin produint en cada moment, sempre que siguin ajustades a l’objecte i finalitats de la fundació i d’acord a les competències municipals. “

Segon.- Autoritzar a l’alcalde a la signatura de la modificació del conveni esmentat.

Tercer.- Notificar els presents acords als interessats.

Resultat ple municipal
17

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!