0
0
Vota!

Aprovació de la declaració de la Tèxtil Rase com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL).

Vist que en data 19 d’octubre de 2017, la Directora del Museu Arxiu Tomàs Balvey i Casal de Cultura Dr. Daurella, va efectuar un informe favorable a la Declaració de la Tèxtil Rase com a bé cultural d’interès local, en el qual es fa referència a una sèrie de dades històriques, i del qual es transcriu parcialment el següent contingut:

“En la sessió ordinària del ple municipal del dia 28 de juliol de 2000 s’aprovà el text refós del Pla Especial i Catàleg de Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic de Cardedeu elaborat per ESTUDI HÈLIX, SL. Aprovació definitiva per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en la sessió del dia 20 d’octubre de 1999, i es publicà a efectes d’executivitat en data 18 de juliol de 2001.

Aprovació definitiva per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en la sessió del dia 28 de setembre de 2006, del Catàleg de Béns a Protegir inclosos dins del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu, i acordada la seva publicació a l’efecte d’executivitat en data 31 de maig de 2007.

Abans d’aquesta protecció, el bé immoble no ha està declarat ni com a BCIN ni com a BCIL ni ha estat inclòs en l’inventari del Catàleg de Patrimoni Cultural català”.

Finalitza el seu informe la Directora del Museu, explicant que degut a l’interès de l’element, que forma part de l’evolució històrica del municipi, amb unes característiques constructives específiques, remarcables i constituint un element de  patrimoni cultural immoble de rellevant interés històric i cultural que té per explicar una part important de la història de Cardedeu. I, tenint en compte que l’Ajuntament de Cardedeu, com actual propietari de la Tèxtil Rase, té molt d’interès en  mantenir, conservar i donar ús com equipament a la fàbrica, així com dotar-la d’un nivell de protecció legal que garanteixi el seu futur, s’aconsella tramitar la declaració de l’element com a BCIL, per tal de protegir-lo i recolzar qualsevol actuació de conservació, difusió i comunicació que es pugui realitzar en el futur.

Per la qual cosa, i de conformitat amb l’informe de l’assessor jurídic de Territori, de data 14 de novembre de 2017, escau procedir, de conformitat amb el procediment establert en la llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, a declarar la Tèxtil Rase com a BCIL.

FONAMENTS JURÍDICS
La llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni Cultural Català (DOGC núm. 1807 de 11.10.93) permet als ajuntaments  protegir jurídicament, de forma singular i específica, qualsevol bé immoble que l’ajuntament consideri que té determinats valors històrics, artístics o culturals, mitjançant la figura del Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), al marge d’altres estratègies  globals de protecció i catàleg que es puguin emprendre des del municipi en el marc de les figures del planejament  urbanístic.

La categoria de BCIL és el segon grau de protecció d’un bé immoble a Catalunya, segons la llei esmentada anteriorment. La primera categoria és el de Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), que és declarat per la Generalitat de Catalunya, i equival al BIC (Bien de Interés Cultural) de l’Estat Espanyol.

Pel què fa al BCIL, la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni Cultural Català, estableix el següent:

Article 17. Catalogació de béns immobles

  1. La catalogació de béns immobles s’efectua mitjançant llur declaració com a béns culturals d’interès local.
  2. La competència per a la declaració de béns culturals d’interès local correspon al ple de l’ajuntament, en els municipis de més de cinc mil habitants, i al ple del consell comarcal, en els municipis de fins a cinc mil habitants. La declaració s’ha de dur a terme amb la tramitació prèvia de l’expedient administratiu corresponent, en el qual ha de constar l’informe favorable d’un tècnic en patrimoni cultural.
  3. L’acord de la declaració d’un bé cultural d’interès local ha d’ésser comunicat al Departament de Cultura, perquè en faci la inscripció en el Catàleg del patrimoni Cultural català.
  4. La declaració d’un bé cultural d’interès local únicament es pot deixar sense efecte si se segueix el mateix procediment prescrit per a la declaració i amb l’informe favorable previ del Departament de Cultura.
  5. Tota catalogació de béns immobles ha de contenir els jaciments arqueològics del terme municipal que han estat declarats espais de protecció arqueològica.


Seguint aquesta normativa, s’ha procedit a elaborar aquest informe, favorable a la declaració de l’edifici de la Tèxtil Rase, que consta en el Catàleg de Béns a protegir del Pla d’Ordenació Urbanística de Cardedeu i fitxa de la Fàbrica Tèxtil Rase (Edificis d’Interès històricoarquitectònic; E-69, F-5), com a Bé Cultural d’Interés Local (BCIL) d’acord amb els seus propis valors arquitectònics, estètics i culturals.

Cal que l’Ajuntament l’aprovi pel Ple Municipal seguint l’expedient administratiu corresponent, atenent que Cardedeu és una población amb més de 5.000 habitants, i finalment s’ha de comunicar a la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, per a que l’inscrigui en el Catàleg de Patrimoni Cultural Català.

Un cop s’hagi aprovat, serà l’Ajuntament l’organisme competent en autoritzar, condicionar o denegar als titulars del BCIL les obres que afectin a aquest bé d’acord amb els valors culturals (arquitectònics, arqueològics, artístics, històrics, estètics, ...) i els criteris de conservació descrits en l’expedient de declaració, que esdevenen d’obligada obediència.
 

PROPOSO que pel Ple Municipal s’adoptin els següents acords:

PRIMER.- DECLARAR la Tèxtil Rase com Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), de conformitat amb el contingut de l’article 17.2 de la llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

SEGON.- COMUNICAR aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per tal que faci la inscripció en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català.

0 Opinions
Resultat ple municipal
17

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!