1
0
Vota!

Aprovació del Reglament de la Biblioteca "Marc de Vilalba".

ANTECEDENTS
Atès que la nova seu de la Biblioteca municipal de Cardedeu fou inaugurada el 27 de març de 2010 i que des de llavors l’ús per part del ciutadans, s’ha ordenat segons acords presos per l’equip de Biblioteca.

Atès que la biblioteca de Cardedeu forma part de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona, que facilita i/o organitza serveis que són comuns a totes les biblioteques i que la Diputació de Barcelona va aprovar el 20 de  desembre de 2012 la “Normativa reguladora per l’obtenció del carnet d’usuari de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la  Diputació de Barcelona i l’ús del serveis bibliotecaris vinculats”, la qual va ser publicada al BOPB del 18 de març de 2013.

Atès que totes les biblioteques que formen part d’aquesta xarxa han de seguir aquesta normativa respecte als serveis comuns i que cal disposar d’un reglament que s’adeqüi i que reguli aspectes fonamentals com l’accés i ús de l’espai, drets i deures de les persones usuàries, caràcter general dels serveis, fons documental de la Biblioteca pública, donatius i  publicitat i règim sancionador.

Atès que és voluntat de l’equip de govern consensuar una normativa d’ús de la Biblioteca municipal que reguli la  convivència i l’ús dels espais i materials en aquest espai públic per part dels ciutadans

Vist l’informe tècnic favorable de la Directora de la Biblioteca que consta a l’expedient.

Vist l’informe favorable de la tècnica jurídica en relació a consensuar una normativa d’ús de la Biblioteca municipal que reguli la convivència i l’ús dels espais i materials en aquest espai públic per part dels ciutadans.

Vist l’acta de la comissió d’estudi de data 12 de setembre de 2017 per a la redacció definitiva de la normativa d’ús de la Biblioteca Marc de Vilalba, es proposa el següent redactat:

[Veure redactat]

FONAMENTS JURÍDICS

  • Article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
  • Article 60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
  • Decret 2/2003, de 28 d’abril per qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
  • Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim Jurídic de Sector Públic.
  • Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya.
  • Manifest de la Unesco per a la Biblioteca pública (1994)
  • Normativa reguladora per l’obtenció del carnet d’usuari de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona i l’ús dels serveis bibliotecaris vinculats (BOPB del 18 de març de 2013).
  • Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els servis i el personal del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

 

Per tot l’exposat, es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment el redactat del Reglament de la Biblioteca Municipal de Cardedeu Marc de Vilalba.

Segon.- Sotmetre a informació pública durant el termini de 30 dies a comptar des de la publicació d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un diari de més difusió, al taulell d’anuncis electrònic, així com al Web de l’Ajuntament de Cardedeu, d’acord amb l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local, per tal que aquelles persones interessades puguin presentar les al·legacions que estimin convenients.

0 Opinions
Resultat ple municipal
16

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!