0
0
Vota!

Nomenament dels membres de la comissió que durà a terme la verificació de les operacions de delimitació dels termes municipals de Cànoves i Samalús.

Vist l’escrit amb R.E. 2017/9269 del dia 02/08/2017, procedent de l’Ajuntament de Cànoves i Samalús, pel qual es notifica  que el Ple de l’Ajuntament de Cànoves i Samalús, en sessió ordinària celebrada en data 27 de juliol de 2017 va adoptar els següents Acords:

“Atès que la Sra. Lluisa Puigjaner Amat, veïna de Cànoves amb domicili a Can Joan Gurí va presentar instància en data 30 de juny de 2017, en la que mostrava la seva discrepància amb el terme municipal del municipi de Cardedeu, i

Vist que no hi ha constància de la realització d’una acta de delimitació signada de conformitat per ambdós ajuntaments, i
Atès que pel Secretari Interventor s’informa de que tots els tributs municipals de la existència de la finca de Can Joan Gurí, han estat liquidats al municipi de Cànoves, i

Vist l’informe de Secretaria de data 13 de juliol, sobre el procediment a seguir i de conformitat amb el que disposa l’article 28 del Decret 244/2007, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial del municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, es proposa al Ple l’adopció del següent

ACORD

PRIMER. Incoar expedient de delimitació dels termes municipals de Cànoves i Samalús amb Cardedeu.
SEGON. Nomenar com a membres de la Comissió, que portarà a terme la verificació de les operacions de delimitació, a:

JCC, Alcalde de l’Ajuntament.
CBJ, regidora de l’Ajuntament,
DGF, regidor de l’Ajuntament.
MMC, arquitecte de l’Ajuntament.
FSO, Secretari de l’Ajuntament.

TERCER. Comunicar el present Acord a l’Ajuntament de Cardedeu, als efectes previstos a l’article 28.2 del referit Decret.
QUART. Notificar aquest acord al Departament de Governació i Administracions públiques pel seu coneixement i efectes.
CINQUE.- Comunicar el present Acord a les persones designades.”

Vist l’escrit de l’Ajuntament de Cànoves i Samalús, amb RE 9269 de data 2 d’agost de 2017, en el qual es comunica l’Acord del Ple del referit Ajuntament, de data 27 de juliol de 2017, i de conformitat amb l’article 28.2 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, cal què, en el termini de dos mesos, a comptar de la recepció de la comunicació, l’Ajuntament de Cardedeu nomeni, per Acord de Ple, una comissió amb la mateixa composició que la de  l’Ajuntament de Cànoves i Samalús.

Atès l’informe de l’assessor jurídic de Territori, de data 7 de setembre de 2017, en el qual es conclou què, de conformitat amb allò que estableix l’article 28.2 del Decret 244/2007, l’Ajuntament de Cardedeu, mitjançant Acord del Ple Municipal, ha de crear una Comissió per a dur la verificació de les operacions de delimitació dels termes municipals de Cànoves i  Samalús i Cardedeu.

FONAMENTS JURÍDICS
Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.

Decret 209/2015, de 22 de setembre, pel qual es modifica el Decret 244/2007, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.
L’article 28.1 del Decret 244/2007, disposa que l’inici dels expedients relatius a la delimitació dels termes municipals correspon a l’Ajuntament interessat i al Departament competent en matèria d’administració local, en el marc d’elaboració del mapa municipal de Catalunya.

Per la seva banda, l’article 28.2 disposa que en l’acord plenari d’inici d’expedient de l’ajuntament interessat, s’indicarà el motiu i l’objecte de la delimitació del terme municipal, i es nomenarà una comissió constituïda per l’alcalde, dos regidors, el secretari de l’Ajuntament i un tècnic. Aquesta acord s’ha de comunicar a la resta de municipis afectats, els quals han de nomenar, per acord plenari, en el termini de dos mesos a comptar de la data de recepció de la comunicació, una comissió igual a l’esmentada anteriorment. Aquests acords s’han de comunicar al departament competent en matèria d’administració local, en el termini de quinze dies a comptar del dia següent al de la seva aprovació.

 

Es proposa al Ple l’adopció dels ACORDS següents:

PRIMER.- Nomenar, de conformitat amb allò que estableix l’article 28.2 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les  mancomunitats de Catalunya, membres de la Comissió per a dur la verificació de les operacions de delimitació dels termes municipals de Cànoves i Samalús i Cardedeu, a:

  • Sr. Enric Olivé i Manté, Alcalde de l’Ajuntament.
  • Sr. Joan Masferrer i Sala, regidor d’Urbanisme.
  • Sra. Marta Cordomí i Forns, regidora de Medi Ambient.
  • Sr. JMFE, Secretari de l’Ajuntament.
  • Sr. EBG, arquitecte municipal.

SEGON.- Comunicar el present Acord, d’una banda, a l’Ajuntament de Cànoves i Samalús, i d’altre, al departament competent en matèria d’administració local, per al seu coneixement.

0 Opinions
Resultat ple municipal
16

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!