0
0
Vota!

Dissolució de l'Institut Municipal de cultura.

Vist l’informe favorable de la tècnica jurídica en relació a la dissolució de l’Institut Municipal de Cultura que consta a  l’expedient.

Vist l’informe favorable del tècnic de Cultura en relació a la dissolució de l’Institut Municipal de Cultura que consta a l’expedient.

Vista l’acta de la sessió de data 18 de juliol de 2017 de la Comissió d’estudi per a la dissolució de l’Institut Municipal de Cultura.

Atès que mitjançant acord del Ple municipal de la seva sessió ordinària de data 27 de setembre de 2012 s’aprova inicialment la dissolució del Patronat Municipal de Cultura de Cardedeu i la creació de l’Institut Municipal de Cultura, l’aprovació definitiva del qual es publica al BOPB de data 27 de desembre de 2012.

Atès que des de la regidoria de Cultura es valora la conveniència i l’interès públic de canviar el model organitzatiu que  suposa l’Institut Municipal de Cultura, fonamentant aquest canvi en el fet que aquest model d’organització especial no respon a la realitat actual del municipi ni a les línies de la política cultural que es volen impulsar des de la regidoria de  Cultura, en valorar-se com a molt rígides per respondre a la realitat d’un municipi amb un potent teixit associatiu i la necessitat de generar espais de participació en base a objectius compartits i fins comuns més que no mitjançant estructures de participació predefinides.

Vist l’Article 37 dels Estatuts de l’Institut Municipal de Cultura, que es transcriu a continuació:

Article 37

En cas que l’Ajuntament considerés que la funció encomanada a l'Institut ja no és necessària, podrà proposar la seva dissolució.

En el supòsit que la dissolució fos acordada, l’Ajuntament el succeirà universalment.


Vist el Decret d’Alcaldia de data 18 de juliol de 2017 de constitució de la Comissió d’estudi per a la dissolució de l’Institut Municipal de Cultura.

Atès que aquest decret de constitució de la Comissió disposa que aquesta haurà de lliurar a aquesta Alcaldia un informe  sobre la idoneïtat de dissolució de l’Institut Municipal de Cultura per a la seva elevació posterior al Ple.

Atès que aquesta Comissió ha dictaminat que l’actual estructura que regula la participació i les relacions entre l’Ajuntament de Cardedeu i els agents culturals del municipi no respon a la realitat participativa del municipi, no és l’idoni per a fomentar i vehicular la participació ciutadana en l’àmbit cultural i no representa una millora organitzativa, fonamentant aquest  dictamen en els motius següents:

  • Les funcions de la gerència són les pròpies del tècnic de Cultura, motiu pel qual l’existència de la figura del gerent es justifica únicament en l’existència d’aquest ens instrumental, fet que suposa el doblament de tasques sense una necessitat motivada, suposant, a més, un increment de la càrrega de feina administrativa que no comporta cap millora en la gestió dels serveis culturals ni organització del personal.
  • El règim de personal, econòmic, patrimonial i de contractació és el propi de l’Ajuntament de Cardedeu, sense que l’organització de l’Institut Municipal de Cultura suposi una millora o avantatge organitzatiu, econòmic ni de gestió en relació a aquests aspectes.
  • Constituir aquest ens sense personalitat jurídica pròpia amb una Secretaria (que és la mateixa que la de l’Ajuntament de Cardedeu), en quant a òrgan de participació, amb tasques d’assessorament i sense la potestat d’acordar ni resoldre es planteja d’una complexitat administrativa que traspassa l’objecte final que és fer participar la societat civil en la política cultural municipal.
  • El Consell d’Administració només el conformen una petita part dels representants d’entitats i altres agents culturals del municipi, limitant la possibilitat de participació i, en conseqüència, no essent representatiu de tots els interessos que configuren la realitat de la vida cultural de Cardedeu.
  • El Consell d’Administració està format per una petita representació dels àmbits culturals que conviuen al municipi, veient-se obligats els seus membres a tractar i assessorar a l’Ajuntament de Cardedeu sobre temes en els quals no són especialistes o no són representants del col·lectiu d’interessats.
  • La funció principal del Consell Consultiu es centra en la tria dels membres que conformaran el Consell d’Administració, sense suposar una millora o la forma més idònia de canalitzar la multitud d’interessos que sorgeixen de la diversitat d’entitats i agents culturals del municipi.

FONAMENTS JURÍDICS
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals (ROAS).
Estatuts de l’Institut Municipal de Cultura aprovats pel Ple municipal.

Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar la dissolució de l’Institut Municipal de Cultura, ens instrumental sense personalitat jurídica pròpia i la successió universal d’aquest per part de l’Ajuntament de Cardedeu.

Segon.- Exposar a informació pública l’expedient per un període de trenta dies hàbils, a comptar des del dia següent a la seva publicació en el BOP, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i formular les al·legacions que estimin pertinents. En el supòsit que no es presentin al·legacions en el termini d'informació publica, s'entendrà aprovat definitivament l'esmentat acord.

0 Opinions
Resultat ple municipal
16

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!