0
0
Vota!

Ratificació de la proposta per la JGL de 21/09/017, de nomenar a nou membre de la Comissió de patrimoni.

ANTECEDENTS:
Vist que en data 15 de desembre de 1997, la Junta Directiva del Patronat Municipal Museu Arxiu Tomàs Balvey i Casal de  Cultura aprovà la creació d’una Comissió de Patrimoni amb caràcter consultiu.

Vist que en data 13 de gener de l’any 1998, la Comissió de Govern ratificà l’acord de la Junta Directiva del Patronat  Municipal Museu Arxiu Tomàs Balvey i Casal de Cultura aprovant formar una Comissió de Patrimoni amb caràcter consultiu.

Vist que amb posterioritat, i previ l’informe favorable de la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, s’aprovà la disposició addicional primera del Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic de Cardedeu. Aquesta  disposició estipula que la Comissió de Patrimoni ha de ser un fòrum de debat sobre temes relacionats amb el Patrimoni  Arquitectònic i Urbanístic de Cardedeu, que canalitzi les aportacions que des de diferents àmbits socials i culturals es facin  sobre aquest tema.

Vist que la Comissió de Patrimoni té un caràcter consultiu per a totes aquelles actuacions específicament definides; però  també resta a disposició del govern municipal per emetre dictàmens sobre tot allò que consideri adient sotmetre a la seva  consideració.

Vist que en data 22 de gener del 2008, la Junta de Govern Local acordà aprovar el Reglament de la Comissió de Patrimoni de Cardedeu, el qual fou ratificat per acord de Ple de data 31 de gener de 2008.

Vist que la constitució del nou equip de govern resultant de les eleccions municipals de data 24 de maig de 2015, es va realitzar en data 13 de juny de 2015, i que l’article 1 del Reglament de la Comissió de Patrimoni de Cardedeu disposa que el Ple Municipal haurà de ratificar la composició dels membres de la Comissió de Patrimoni en el termini de tres mesos des de la data de la constitució del nou govern.

Vist que El Ple de l’Ajuntament de Cardedeu, a la sessió del dia 24 de setembre de 2015, va acordar el nomenament dels cinc membres de la comissió de patrimoni de l’Ajuntament de Cardedeu, en tant que ciutadans que destaquen pel seu coneixement del patrimoni i la història local, per la seva sensibilitat respecte al mateix, per la seva experiència tècnica o arquitectònica i/o per la seva rellevància en l’estat d’opinió del municipi, següents:

  • Sr. MCC
  • Sr. RGC
  • Sra. MPB
  • Sra. CCP
  • Sr. AVC


Vist que segons consta en l’acta de la sessió de la Comissió de Patrimoni de data 20 de juliol de 2017, el regidor d’urbanisme Sr. Joan Masferrer exposa que el Sr. RGC ha comunicat mitjançant un correu electrònic que no pot assistir per incompatibilitat amb el seu horari laboral i que creu seria millor que el seu lloc l’ocupés un nou membre per pogués assistir a les reunions. És per la qual cosa que demana propostes de possibles nous membre per fer proposta al Ple de setembre.

Vist que durant la referida sessió es va comentar que un possible candidat podria ser el Sr. EG, enginyer tècnic agrícola de professió, especialitzat en jardineria, paisatgista, que ha estat tècnic municipal de medi ambient, i destacat pel seu  coneixement i interès per la història del municipi de Cardedeu, quedant acreditada suficientment la concurrència en aquest procés de substitució d’un membre d’aquest òrgan assessor.

Atès que la Junta de Govern Local de data 21 de setembre de 2017, ha proposat com nou membre la Comissió de  Patrimoni al senyor EGV, enginyer tècnic agrícola, pels seus coneixements sobre arqueologia, història, arquitectura,  urbanisme, disseny, medi ambient, així com pel seu destacat coneixement i interès per la història del municipi de Cardedeu, en substitució del Sr. RGC, i la seva efectivitat quedava condicionada a la seva ratificació per part del Ple
Municipal, escau efectuar aquesta ratificació.

Fonaments jurídics
Article 4.1.a) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local en quant a la competència  reglamentaria.

Reglament de la Comissió de Patrimoni de Cardedeu, el qual fou ratificat per acord de Ple de data 31 de gener de 2008.

Ple de l’Ajuntament de Cardedeu, de data 24 de setembre de 2015, de nomenament dels actuals membres de la Comissió de Patrimoni.

Junta de Govern Local de Cardedeu, de data 21 de setembre de 2017, que proposa la substitució d’un membre de la  Comissió de Patrimoni.

Es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local, de data 21 de setembre de 2017, relatiu a nomenar com a nou membre de la Comissió de Patrimoni al senyor EGV, en substitució del senyor RGC.

SEGON.- Notificar la present resolució al senyor EGV.

Resultat ple municipal
15

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!