0
0
Vota!

Aprovació del compte general de l'exercici 2016.

Informat favorablement per la Comissió Especial de comptes en sessió de 27 de juliol de 2017, el Compte General, amb el  dictamen de dita Comissió, es va exposar al públic, mitjançant la publicació d’un edicte al Butlletí Oficial de la província de  Barcelona, de 08 d’agost de 2017 i al tauler d’edictes de la Corporació, per un termini de quinze diez hàbils, durant els  quals i vuit més els interessats van poder presentar-hi reclamacions, objeccions o observacions.

Atès que durant aquest termini no es va presentar cap reclamació.

Vist el que disposen els arts. 212.4 i 5 i 223.2 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós  de la Llei reguladora de les hisendes locals; de la Llei 18/2010, de 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes; 22.2. e) de la  Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 52.2.f) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, proposo al Ple l’adopció del següent acord:

PRIMER.- Aprovar el Compte General de la Corporació corresponent a l’exercici 2016, quines magnituds són les següents segons l’informe de l’interventor de data 20 de juliol de 2017:

[Veure document]

SEGON.- Retre el Compte General corresponent a l’exercici 2016 a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i al Tribunal de Comptes.

0 Opinions
Resultat ple municipal
8
7

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!