0
0
Vota!

Acord de modificació de les ordenances fiscals 2018 reguladores dels tributs municipals (aprovació provisional).

D I C T A M E N
EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la  seva aplicació.

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats. La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació  informativa amb els ciutadans.

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.

Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves  tarifes.

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les  Hisendes Locals.

Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció i el de la Comissió d’Hisenda, es proposa al Ple l’adopció dels següents A C O R D S

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2018 i següents, així com el seu text refós.

Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2018 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:

 • Orden. Fiscal núm. 1 Art. 7 - Impost sobre béns immobles
 • Orden. Fiscal núm. 2 Art. 4 - Impost sobre Activitats econòmiques
 • Orden. Fiscal núm. 3 Art. 5 i 6 - Impost sobre vehicles de tracció mecànica
 • Orden. Fiscal núm. 5 Art. 2, 6, 9 i annex - Impost sobre construccions, inst. I obres
 • Orden. Fiscal núm. 6 Art. 5, 6, 9 i annex - Taxa prest. Servei gestió residus municipals
 • Orden. Fiscal núm. 7 Art. 3 i 8 - Taxa aprofit. Especial domini públic a favor empreses explotadores serveis submin. Interès general
 • Orden. Fiscal núm. 9 Art. 6 - Taxa prest. Serveis interv. Adva activitas ciutadans i les empreses a través de  sotmetiment a prèvia llicència, comun. Prèvia o declar. Responsable i pels controls a posteriors a inicia  activitat, controls periòdics i revisions periòdiques
 • Orden. Fiscal núm. 12 Art. 6 - Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espec o atracc. Terrenys ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic submin. Interès general
 • Orden. Fiscal núm. 17 Art. 6 i 7 - Taxa recollida de gossos, gats i altres animals domèstics
 • Orden. Fiscal núm. 18 Art. 9 i 10 - Taxa llicències o comprovació d’activitats comunicades en matèria urbanisme
 • Orden. Fiscal núm. 23 Art. 2 i 6 - Taxa reguladora del mercat municipal

Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2018, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet  de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia  següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

0 Opinions
Resultat ple municipal
12
3

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!