2
1
Vota!

Canvi nom del CECUCA a Teatre Auditori de Cardedeu.

ANTECEDENTS
Vist l’informe favorable de la tècnica jurídica en relació al canvi de nom del Centre Cultural Cardedeu que consta a l’expedient.

Vist l’informe favorable del tècnic de Cultura en relació al canvi de nom del Centre Cultural Cardedeu que consta a l’expedient.

Atès que l’Art. 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat el 19 de juliol de 2006 estableix com a competències locals, entre d’altres:

  • La regulació i la gestió dels equipaments municipals.
  • La regulació i la gestió dels equipaments esportius i de lleure i promoció d’activitats.

Atès que l’Art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las Bases del Règim Local estableix com a competències locals, entre d’altres:

  • La promoció de l’esport e instal·lacions esportives i d’ocupació del temps de lleure.
  • La promoció de la cultura i els equipaments culturals.

Atès que són objectius propis de la regidoria de Cultura, entre d’altres:

  • Promoure projectes i activitats culturals relacionades amb la difusió de les arts escèniques, tant de caràcter professional com amateur, per tal que al municipi hi hagi una oferta estable d’aquestes propostes culturals.
  • Vetllar perquè al municipi hi hagi la infraestructura cultural adequada per a la promoció de la cultura i la difusió artística, garantint la seva qualitat i prestacions com a servei públic.
  • Gestionar i coordinar els usos dels equipaments, materials i serveis propis de la regidoria de Cultura.

Atès que l’any 2004 s’inicia l’activitat de la nova sala polivalent propietat de l’Ajuntament de Cardedeu ubicada a l’Av. del Rei en Jaume número 118 de Cardedeu.

Atès que aquest espai està destinat, principalment, a la programació d’arts escèniques i inicia la seva activitat amb el nom de Centre Cultural Cardedeu (CeCuCa).

Atès que el nom Centre Cultural Cardedeu respon i s’ajusta a la realitat dels equipaments municipals existents en aquell moment i posa en relleu la polivalència d’aquest espai escènic que, durant aquests 13 anys, ha donat cabuda a tot tipus d’activitats escènica, cultural, social, educativa i d’altres àmbits.

Atès que actualment s’està executant el projecte per reconvertir els espais municipals de la Tèxtil Rase (C. de Llinars amb Av. de Jaume Campmajor) en el futur centre cívic municipal.

Atès que amb l’inici de l’activitat d’aquest futur centre cívic de base cultural, social i educativa acollirà la majoria de les iniciatives que, tot i no ser programació escènica, s’han anat realitzant durant aquests anys a l’equipament del Centre Cultural Cardedeu.

Atès que és voluntat de la regidoria de Cultura i una recomanació tècnica aplaudida a instàncies del departament corresponent de la Diputació de Barcelona, aprofitar la creació d’aquest centre cívic per especialitzar i millorar la gestió, els usos i la programació dels equipaments culturals, destinant de forma diferenciada l’equipament del Cinema Esbarjo a la projecció cinematogràfica, la Tèxtil Rase a usos culturals, projectes del teixit associatiu, artístic, social i educatiu i,  finalment, dirigir els usos i la gestió del Centre Cultural Cardedeu, de forma preferent i gairebé exclusiva, a l’exhibició escènica i de grans esdeveniments amb necessitat tècnica d’aquest equipament (usos que actualment han de conviure  amb d’altres que els condicionen).

Atès que l’objectiu de consolidar el Centre Cultural Cardedeu en el referent de l’exhibició escènica del municipi és possible en la mesura que els equipaments municipals s’especialitzin per assolir d’una forma més eficient els seus objectius.

Atès que, en el cas del Centre Cultural Cardedeu, es valora com a necessari, a més, fer un reforç comunicatiu en relació als seus objectius i la seva naturalesa i que es planteja com a necessari reforçar aquests canvis amb un canvi en la imatge corporativa de l’equipament.

Atès que, en relació a aquesta nova imatge i per evitar confusions i identificar clarament els usos en els quals està especialitzat cadascun dels equipaments, es valora com a idoni el canvi de nom del Centre Cultural Cardedeu per un altre que identifiqui inequívocament els seus usos i que el diferenciï inequívocament del futur centre cívic.

Atès que, pels seus usos i identificador el nom de Teatre nom es dóna cobertura a les especialitzar i centrar la gestió i objectius, es planteja com a clarament Auditori de Cardedeu, ja que sota aquest activitats escèniques en les quals es vol la missió d’aquest equipament.

FONAMENTS JURÍDICS
Art. 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat el 19 de juliol de 2006.

Art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las Bases del Règim Local.

Art. 252 del DECRET LEGISLATIU 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local  de Catalunya.

Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar el canvi de nom de l’equipament municipal situat a l’Av. del Rei en Jaume, 118 de Centre Cultural Cardedeu a Teatre Auditori de Cardedeu.

0 Opinions
Resultat ple municipal
15

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!