2
1
Vota!

Aprovació de la proposta festes locals per a l'any 2018.

Atès que segons l’Ordre TSF/101/2017, de 25 de maig, de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, publicada al Diari Oficial de la Generalitat núm. 7381, de 31 de maig de 2017, s’ha establert el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2018, i que ha estat comunicada a aquest Ajuntament mitjançant escrit amb R.E. no 2017/7970.

Atès que l’article 2 de l’esmentada ordre, estableix que els municipis podran proposar dues festes locals.

Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que de les catorze fetes laborals, dues seran locals.

Atès que el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per adoptar l’acord corresponent a les festes locals, d’acord amb el que disposa l’art. 46 del RD 2001/83 de 28 de juliol.

Vist l’informe de la Tècnica de Desenvolupament Local ST-CSETC, de data 30 de juny de 2017 i l’informe del Tècnic de Cultura, de data 12 de juliol de 2017.

 

Es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords:

Primer.- Proposar a la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya per a que siguin fixades com a festes locals d’aquest municipi per al proper any 2018, els dies:

  • 21 de maig de 2018 (dilluns)
  • 13 d’agost de 2018 (dilluns)

Segon.- Comunicar l’acord al Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya als efectes oportuns.

0 Opinions
Resultat ple municipal
15

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!