3
0
Vota!

Aprovació definitiva del redactat del nou reglament del mercat municipal de Cardedeu.

ANTECEDENTS
Atès que en la sessió del ple municipal de data 27 d’abril de 2017 es va aprovar inicialment el redactat del nou Reglament del Mercat Municipal de Cardedeu.

Atès que en data 5 de maig de 2017, mitjançant edicte d’alcaldia es va fer pública la part resolutiva de l’aprovació inicial del redactat del nou Reglament del Mercat Municipal de Cardedeu s’acordava aprovar inicialment el redactat i sotmetre a informació pública durant el termini de 30 dies a comptar des de la publicació d’aquest acord al Butlletí Oficial de la  Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat, en un diari de més difusió, al taulell d’anuncis electrònic, així com al web de l’Ajuntament de Cardedeu, per tal que aquelles persones interessades puguin presentar les al·legacions que estimin convenients.”

Atès que en data 12 de maig de 2017 es va publicar l’edicte de l’aprovació inicial al mitjà de premsa escrita El Punt Avui.

Atès que en data 17 de maig de 2017 es va publicar la plataforma de l’e- tauler de l’Ajuntament de Cardedeu.

Atès que en data 18 de maig de 2017 es va publicar l’edicte de l’aprovació inicial al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Atès que en data 29 de maig de 2017 es va publicar l’edicte de l’aprovació inicial en el núm. 7379 del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Atès que en el mateix edicte es resol que s’ha de sotmetre l’acord a informació pública durant el termini de 30 dies a comptar des de la data de la seva publicació, per tal que aquelles persones interessades puguin presentar les al·legacions que estimin convenients.

Atès que aquest termini finalitzava el dia 10 de juliol de 2017.

Vist que s’han rebut, en el registre d’entrada de l’Ajuntament, tretze sol·licituds d’al·legacions a l’aprovació inicial del redactat del nou Reglament del Mercat Municipal de Cardedeu.

Es decideix convocar a la comissió creada per a la redacció del nou reglament per valorar les diferents al·legacions.

Vist que, tal i com es pot comprovar a l’acta 5 de la comissió, durant el desenvolupament de la sessió:

Es revisen els registres d’entrada rebuts a l’Ajuntament durant el període d’exposició pública de l’acord del dia 27 d’abril.

Es comprova que s’han rebut tretze sol·licituds d’al·legació el redactat del nou reglament del Mercat Municipal.

Les al·legacions rebudes són:

(...)

[Veure al·legacions al document publicat per l'ajuntament]

(...)

Vist l'informe favorable de la Directora del Mercat Municipal i Tècnica de Desenvolupament Local amb el vist i plau del Cap del CSETC.

Vist l’informe jurídic de la Tècnica Jurídica d’Administració General.

FONAMENTS JURÍDICS

  • Article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
  • Article 60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
  • Decret 2/2003, de 28 d’abril per qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  • Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre de 2006 relativa als serveis en el mercat interior i de les normes que l’havien transposat.
  • Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats i serveis i el seu exercici.
  • Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

 

Es proposa al Ple Municipal l’adopció dels ACORDS següents:

PRIMER. - Aprovar definitivament el redactat del nou reglament del Mercat Municipal que es va aprovar inicialment en la sessió plenària del dia 27 d’abril de 2017 incloent les esmenes materials i les corresponents a les al·legacions estimades (ANNEX 1).

SEGON. – Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat, en un diari de més difusió, al taulell d’anuncis electrònic i al web de l’Ajuntament de Cardedeu.

0 Opinions
Resultat ple municipal
14
1

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!