3
0
Vota!

Aprovació definitiva del redactat de la nova ordenança del mercat de venda no sedentària (mercat setmanal).

ANTECEDENTS
Atès que en la sessió del ple municipal de data 27 d’abril de 2017 es va aprovar inicialment el redactat de la nova  Ordenança del Mercat de Venda no Sedentària de Cardedeu (Mercat setmanal).

Atès que en data 5 de maig de 2017, mitjançant edicte d’alcaldia es va fer pública la part resolutiva de l'aprovació inicial del redactat de la nova Ordenança del Mercat de Venda no Sedentària de Cardedeu en la que es deia:

“PRIMER. - Aprovar inicialment el redactat de la nova Ordenança reguladora del Mercat de Venda no Sedentària (Mercat Setmanal) segons els acords adoptats per la comissió d’estudi l’Ordenança reguladora de la via pública del municipi de  Cardedeu.

SEGON.- Sotmetre a informació pública durant el termini de 30 dies a comptar des de la publicació d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat, en un diari de més difusió, al taulell d’anuncis  electrònic, així com al web de l’Ajuntament de Cardedeu, per tal que aquelles persones interessades puguin presentar les al·legacions que estimin convenients.”

Atès que en data 12 de maig de 2017 es va publicar l’edicte de l'aprovació inicial al mitjà de premsa escrita El Punt Avui.

Atès que en data 17 de maig de 2017 es va publicar la plataforma de l’e-tauler de l’Ajuntament de Cardedeu.

Atès que en data 18 de maig de 2017 es va publicar l’edicte de l'aprovació inicial al Butlletí Oficial de la Província de  Barcelona.

Atès que en data 26 de maig de 2017 es va publicar l’edicte de l'aprovació inicial en el núm 7378 del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Atès que en el mateix edicte es resol que s’ha de sotmetre l’acord a informació pública durant el termini de 30 dies a comptar des de la data de la seva publicació, per tal que aquelles persones interessades puguin presentar les al·legacions que estimin convenients.

Atès que aquest termini finalitzava el dia 7 de juliol de 2017.

Vist que s’han rebut, en el registre d’entrada de l’Ajuntament, dues sol·licituds d’al·legacions a l'aprovació inicial del  redactat de la nova Ordenança del Mercat de Venda no Sedentària de Cardedeu (Mercat setmanal).

Es decideix convocar a la comissió creada per a la redacció de la nova ordenança per a valorar les diferents al·legacions.

Vist que, tal i com es pot comprovar a l’acta 5 de la comissió, durant el desenvolupament de la sessió:

 • Es revisen els registres d’entrada rebuts a l’Ajuntament durant el període d’exposició pública de l’acord del  dia 27 d’abril.
 • Es comprova que s’han rebut dues sol·licituds d’al·legació el redactat de la nova Ordenança reguladora del Mercat de Venda no Sedentària (Mercat Setmanal), una de les quals està fora de termini.

Atès que les al·legacions rebudes són:

 • JSA (RE 2017/8284 de data 7 de juliol de 2017) que actua en representació dels paradistes del mercat.
 • JJC (RE 2017/8322 de data 10 de juliol de 2017) que actua en representació dels paradistes situats a la Diagonal Fiveller.

Atès que tot i que l’al·legació del Sr. JJC ha entrat fora de termini, es tindrà en compte el suggeriment formulat ja que la seva al·legació està inclosa en les al·legacions sol·licitades pel Sr. JSA.

Atès que en la valoració de les diferents al·legacions realitzades pel Sr. JSA s’acorda:

Al·legació a l’article 7: Botigues i comerços situats a la zona del mercat.

S’estima parcialment l’al·legació i, en aquest sentit, es modifica el redactat de l’article de la forma següent:

“Les botigues i comerços situats dintre de la zona del mercat setmanal podran ocupar parades davant del seu establiment, el dia de mercat, sempre que ho sol·licitin i que l'Ajuntament ho autoritzi. La ubicació de la seva parada no comportarà cap afectació en la ubicació de les parades existents al mercat. Compliran les mateixes normes fixades per als venedors ambulants.

Tanmateix, podran exposar els seus productes en instal·lacions annexes als comerços en les condicions establertes a l’article 26 de l’Ordenança municipal reguladora de la via pública.”

Al·legació a l’article 8: Ubicació i separació entre parades
Es desestima l’al·legació ja que l’article 5.2 al que es refereix parla de la separació entre les parades i les parets dels edificis mentre que l’article 8 parla de la separació entre parades.

Al·legació a l’article 10: Competències municipals
Es desestima l’al·legació ja que tal com marca la normativa vigent (Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants i l'Ordenança tipus pels mercats de venda no sedentària de la demarcació de Barcelona publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia 1 d’agost de 2016) l’Ajuntament no està obligat a proporcionar aquest servei.

Tal com es contempla en el darrer punt del propi article 10:
“Addicionalment podrà proporcionar, entre d’altres, serveis de connexió al subministrament d’aigua corrent, electricitat i serveis públics – WC.”

No obstant, tenint en compte que és voluntat de l’ajuntament poder proporcionar aquest servei als paradistes, es valorarà aquesta necessitat per poder donar-li donar sortida el més aviat possible. En aquest aspecte, cal recordar que, per tal de cobrir la necessitat d’aigua corrent es va instal·lar en el moll del Mercat Municipal un punt d’aigua per a que els paradistes en poguessin fer ús.

Al·legació a l’article 13: Acreditació de requisits
Es desestima l’al·legació ja que el fet de que en la declaració responsable el paradista manifesti “Que autoritza a  l’Ajuntament perquè pugui adreçar-se a les administracions competents per tal de comprovar el compliment de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social, així com també per consultar telemàticament els registres i arxius d’altres administracions i entitats públiques” no comporta la investigació d’altres aspectes que no siguin relatius a l’activitat del mercat setmanal.

Al·legació a l’article 22: Horaris de muntatge i desmuntatge de parades
S’estima parcialment l’al·legació canviant l’horari de recollida fins les 14.45 hores. D’aquesta manera, el redactat de l’article corresponent a l’horari de recollida quedarà com es detalla a continuació:

- De 13.30 h a 14.45 h, desmuntatge de parades i neteja de l'espai ocupat.
- A partir de les 14.45 h les parades hauran d'estar recollides i els paradistes hauran de deixar la via pública lliure per a la realització de les tasques de neteja viària prèvies a l’obertura de l’espai per al seu ús normal.

(...) La circulació de vehicles no autoritzats no està permesa des de les 6.30 h fins, com a màxim, a les 16.30 hores.”

Al·legació a l’article 26: Drets i obligacions
Es detallen dues al·legacions o suggeriments a l’article 26.

Es desestima la demanda referent a la retirada de mobiliari de la via pública abans del muntatge de les parades ja que el punt 7 de l’apartat A.1 dels Drets del titular del propi article 26 diu: “Trobar l’espai de venda net i lliure d’obstacles”. Sens perjudici de la desestimació es procurarà tenir una millor coordinació entre les diferents àrees de l’Ajuntament implicades en l’ús, muntatge i desmuntatge de mobiliari utilitzat per a la realització d’activitats a la via pública durant el cap de  setmana.

Es desestima la petició de la instal·lació de provadors públics ja que no és competència municipal.

Al·legació a l’article 30: Tipus d’infraccions
S’estima parcialment l’al·legació i es decideix considerar la manca de pagament de la taxa corresponent com a falta greu. No obstant, la reiteració, tan si és de forma continuada o no, en la manca de pagament en dues o més ocasions serà considerada com a molt greu.

En aquest sentit, el redactat de l’article en els apartats referits a l’al·legació quedarà de la forma següent:

“INFRACCIONS GREUS
Tindran la consideració d’infraccions greus:
(...)
22. Manca de pagament de la taxa corresponent
(...)
INFRACCIONS MOLT GREUS
Tindran la consideració d’infraccions molt greus:
(...)

 

7. Reiteració en la manca de pagament de la taxa corresponent, ja sigui o no de forma continuada, en dues o més ocasions.”

Es desestima la part de l’al·legació referent a la demanda de que s’estudiïn els casos particularment i es faciliti el  pagament de la taxa amb terminis de mutu acord amb el venedor ja que no està contemplat en l’ordenança fiscal vigent.

Atès que el Sr. JSA, al final de l’escrit d’al·legacions suggereix establir un encarregat del mercat que estigui tot el matí supervisant el seu funcionament, es considera que, formalment, aquesta sol·licitud no és una al·legació a cap article. Cal destacar que l’article 29 sobre la vigilància, gestió i control durant la celebració del mercat ja determina que l’ajuntament designarà el personal del mercat. Actualment, ja hi ha personal de l’Ajuntament designat per a la realització d’aquestes  tasques.

No obstant això, és l’Ajuntament qui estableix la periodicitat i durada de les tasques de control i vigilància.

Atès que, d’acord amb el que s’ha conclòs en les reunions de la comissió, s’acorda iniciar els tràmits per a l'aprovació definitiva en el ple de l’Ajuntament tenint en compte les al·legacions estimades que s’inclouran en el redactat de la Nova Ordenança del Mercat de Venda no Sedentària de Cardedeu (Mercat Setmanal).

FONAMENTS JURÍDICS

 • Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants.
 • Llei 16/2015 de 21 de juliol de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i  dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
 • Ordenança Tipus dels mercats de venda no sedentària de la Diputació de Barcelona.
 • Article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
 • Article 60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
 • Decret 2/2003, de 28 d’abril per qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 • Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre de 2006 relativa als serveis en el mercat interior i de les normes que l’havien transposat.
 • Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats i serveis i el seu exercici.
 • Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

Vista l’acta de la reunió de la comissió d’estudi realitzada per a la valoració de les al·legacions al redactat de la nova ordenança del Mercat de Venda no Sedentària (Mercat Setmanal) aprovat inicialment en el Ple Municipal.

Vist l’informe de la tècnica de Desenvolupament Local amb el vist-i-plau del Director del CSETC.

Vist l’informe jurídic de la Tècnica Jurídica d’Administració General.

 

 

 

Es proposa al Ple Municipal l’adopció dels ACORDS següents:

PRIMER. - Aprovar definitivament el redactat de la nova Ordenança del Mercat de Venda no Sedentària (Mercat setmanal) que es va aprovar inicialment en la sessió plenària del dia 27 d’abril de 2017 (ANNEX 1).

SEGON. – Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat, en un diari de més difusió, al taulell d’anuncis electrònic i al web de l’Ajuntament de Cardedeu.

0 Opinions
Resultat ple municipal
14
1

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!