3
0
Vota!

Aprovació definitiva de l'ordenança de tinença d'animals.

ANTECEDENTS
Mitjançant decret d’alcaldia de 8 de setembre de 2016, es va resoldre iniciar expedient per a la revisió i modificació total de la Ordenança de la tinença d’animals de Cardedeu, així com constituir una Comissió d’estudi per a la redacció de l’avantprojecte de la modificació de l’ordenança.

En la sessió plenària del dia 24 de novembre de 2016 es va acordar l’aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença i protecció dels d’animals.

Durant el període d’informació pública (i fora de termini però que també s’han tingut en compte) s’han rebut els següents registres d’entrada presentant al·legacions a l’ordenança: RE 1653/2017, 1664/2017, 1665/2017, 1669/2017, 1670/2017,  1672/2017, 1682/2017, 1683/2017, 1685/2017, 1686/2017, 1687/2017, 1688/2017, 1692/2017, 1693/2017, 1696/2017, 1697/2017, 1698/2017, 1699/2017, 1700/2017, 1701/2017, 1702/2017, 1703/2017, 1704/2017, 1705/2017, 1706/2017,  1707/2017, 1709/2017, 1710/2017, 1711/2017, 1712/2017, 1714/2017, 1718/2017, 1719/2017, 1740/2017, 1745/2017,  1756/2017, 1762/2017, 1763/2017, 1771/2017, 1772/2017, 1779/2017, 1801/2017, 1804/2017, 1805/2017, 1812/2017,  1813/2017, 1820/2017, 1824/2017, 1833/2017, 1834/2017, 1835/2017, 1836/2017, 1842/2017, 1863/2017, 1864/2017,  1865/2017, 1869/2017, 1870/2017, 1872/2017, 1874/2017, 1882/2017, 1883/2017, 1885/2017, 1886/2017, 1888/2017,  1900/2017, 1901/2017, 1957/2017, 2076/2017, 2178/2017, 2179/2017, 2186/2017, 2441/2017.

Vist l’acta de la comissió d’estudi de les al·legacions de data 6 d’abril de 2017 en la sessió plenària del dia 27 d’abril de 2017 s’acorda l’aprovació inicial de l’Ordenança municipal de tinença d’animals un cop estimades parcialment les al·legacions presentades a l’Ordenança inicialment aprovada en la sessió plenària del 24 de novembre de 2016.

En data 15 de maig de 2017 es va publicar en el BOPB de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença i protecció dels animals, aprovada inicialment en el ple de 27 d’abril, i es va sotmetre a informació pública durant el termini de 30 dies a comptar des de la publicació.

Vist l’acta de la comissió d’estudi de data 7 de juliol. Vist l’informe de data 14 de juliol de la Tècnica Jurídica  d’Administració General, la Sra. Montserrat Schmolling Guinovart.

FONAMENTS JURÍDICS
Art 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

Art 60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

 

Es PROPOSA al PLE municipal l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER - Estimar parcialment les al·legacions presentades a l’article 9. Es proposa el següent redactat:

(...) Es considera animal abandonat (...).

L’Ajuntament s’han de fer càrrec dels animals abandonats o perduts fins que siguin recuperats, cedits o, si escau,  sacrificats i, ha de garantir i procurar pel seu benestar.

El termini per recuperar un animal (...)

SEGON – Estimar parcialment l’al·legació presentada a l’article 12. Es proposa afegir el següent punt 1 i conseqüentment modificar la redacció de l’article 27.c:

Art 12.1 Les persones posseïdores d’animals estan obligades a adoptar les mesures necessàries perquè la tranquil·litat i la seguretat del veïnatge no sigui alterada pel comportament dels seus animals.

Art. 27 c) No adoptar, per part de les persones posseïdores, les mesures necessàries perquè la tranquil·litat o les condicions de salubritat i seguretat del veïnatge no siguin alterades pel comportament dels seus animals.

TERCER – Per tal de millorar la comprensió de l’article 17 es proposa el següent redactat: En el transport públic urbà, atenent a la normativa de l’Entitat Metropolitana del Transport, es podran traslladar animals domèstics per mitjà del transport públic de Cardedeu sempre que el volum de l’animal permeti el trasllat a l'interior d’una caixa homologada de  transport, en les condicions d'higiene i seguretat oportunes i amb la documentació que correspongui. No es permetrà el trasllat d'animals domèstics el volum dels quals no permeti l’ús de caixes homologades per al transport d’animals.

QUART – Estimar l’al·legació a l’article 19 de manera que es proposa el següent redactat: Aquestes zones i els horaris podran ser modificats pel Ple de la corporació, previ informe tècnic corresponent que justifiqui la seva conveniència.

CINQUÈ – Corregir els errors tipogràfic detectats a l’article 15 i a l’article 31. Concretament a l’article 15 s’ha de treure la paraula “infantils” tatxada i l’article 31 els comentaris entre parènesis dels punts d i f.

SISÈ – Desestimar la resta d’al·legacions rebudes.

SETÈ – Aprovar de forma definitiva l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals que s’adjunta com a annex a la present proposta

VUITÈ –Publicar el text íntegre de l’Ordenança definitiva al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat, en un diari de més difusió, al taulell d’anuncis, així com al web de l’Ajuntament de Cardedeu.

NOVÈ- Derogar l’actual Ordenança reguladora de la tinença d’animals de companyia de Cardedeu.

DESÈ- Derogar el títol IV de l’Ordenança reguladora de la convivència ciutadana de Cardedeu.

0 Opinions
Resultat ple municipal
10
4
1

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!