0
1
Vota!

Modificació relació de llocs de treball.

Antecedents
Atès que en data 29 de juny entra en vigor la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos Generals de l’estat per a l’any 2017, la qual inclou en l’article 18.dos un increment de les retribucions de personal al servei del sector públic corresponent a l’1 per cent respecte de les retribucions vigents a 31 de desembre de 2016.

Atès que amb motiu de l’aprovació del pressupost municipal de 2017 es va aprovar una reserva pressupostària per portar a terme adaptacions singulars de llocs de treball, concretament un apartat d’adequacions retributives de personal de  Seguretat Ciutadana (Agents i Caporals), amb una estimació de cost d’aquesta mesura de 36422,24 euros més els costos socials, segons consta en informe de l’expedient 2016/5681.

Vistes les actes de negociació col·lectives de dates 03 de juliol, 06 de juliol i 10 de juliol de 2017.

Vist l’informe favorable del Tècnic de Recursos Humans de data 10 de juliol de 2017.

Fonaments de dret i consideracions jurídiques i tècniques
Art. 29 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Personal al servei de les entitats locals, sobre relació de llocs de treball

Art. 74 i següents de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, reguladora de l’ Estatut Bàsic de l’ Empleat Públic, sobre ordenació dels llocs de treball Art. 18 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l’ Estat per a l’any 2017, en matèria de retribució de personal al servei del sector públic

Art. 37.k) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, reguladora de l’ Estatut Bàsic de l’ Empleat Públic, sobre matèries objecte de negociació Art. 8 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Art. 22.1.e) i 22.1.i) de la Llei de Bases de Règim Local, quant a l’atribució del Ple per a l’aprovació de la plantilla i de la relació de llocs de treball.
 

En virtut de tot això,

ES PROPOSA L’ADOPCIÓ DELS SEGÜENTS ACORDS


Primer.- Acordar la modificació de la relació de llocs de treball de l’ajuntament de Cardedeu, per adaptar-ho al contingut de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l’ Estat per a l’any 2017, en matèria de retribució de personal al servei del sector públic, que implica l’increment en un 1 per cent de les retribucions vigents a data 31 de desembre de 2016.

Segon.- Acordar la modificació de les fitxes descriptives de les categories d’Agent i de Caporal en el sentit que aquestes passaran a incloure les funcions identificades a continuació:

[Informació completa al document original en PDF]

Tercer.- Acordar la modificació de la relació de llocs de treball de l’ajuntament de Cardedeu, per adaptacions singulars dels llocs de treball de categories Agent (Agent base, agent de proximitat, agent d’edificis, Agent Oficina denúncies, Agent de motorista, agent Vigilància nocturna) i Caporal (Caporal base, caporal de proximitat), que implica l’estructura retributiva següent:

[Informació completa al document original en PDF]

Quart.- Acordar l’aprovació a efectes de publicació, de conformitat amb l’informe del tècnic de Recursos Humans de data 10 de juliol de 2017, de la relació de llocs de treball amb el format següent:

[Informació completa al document original en PDF]

Cinquè.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades.

Sisè.- Publicar la resolució amb la nova relació de llocs de treball en el tauler d’anuncis de la corporació, en Butlletí Oficial de la Província i al portal de transparència.

Setè.- Trametre còpia de la relació de llocs de treball a l’Administració de l’ Estat i a la Direcció General de l’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.

0 Opinions
Resultat ple municipal
11
4

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!