1
1
Vota!

Aprovació de la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern Local de l'adopció de tots els acords necessaris per tramitar la licitació de la gestió del servei públic de les escoles bressol municipals "Can Serra" i "Els Daus".

ANTECEDENTS

Ateses les necessitats de tramitar de forma àgil la licitació de la gestió del servei públic de les escoles bressol els Daus i Can Serra, als efectes que l’adjudicació es dugui a terme amb la major celeritat donat que el curs escolar s’inicia al mes de setembre i al mes d’agost no es celebra ple ordinari.

Ates que l’òrgan competent, en compliment de la Disposició addicional segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 3/2011 és el Ple de l’Ajuntament.

Atès que per a la delegació d’atribucions del Ple a favor de la Junta de Govern Local, es requereix l’acord adoptat per la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, de conformitat amb l’article 57 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, RDL 2/2003.

FONAMENTS JURÍDICS

Atès l’art 51.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 3/2011 i l’art 22.4 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases del Règim Local, permet la delegació en favor de la Junta de Govern Local.

Per tot l’anterior, es proposa al Ple:

PRIMER.- Delegar en favor de la Junta de Govern Local de l’adopció de tots el acords necessaris per tramitar la licitació de la gestió del servei públic de les escoles bressol “can Serra” i “els Daus.

SEGON.- Limitar la delegació en exclusiva per la tramitació de la licitació anterior.

TERCER.- Establir que la present delegació tindrà efecte des del dia següent a l’adopció d’aquest acord, de conformitat amb el que estableix l’article 51.2 del RD 2568/1986 .

QUART.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

0 Opinions
Resultat ple municipal
16

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!