2
0
Vota!

Acordar el desistiment del procediment de licitació de les escoles bressol "Can Serra" i "Els Daus".

En data 25 de maig de 2017 el Ple va acordar mitjançant proposta 2017/381, aprovar l’expedient de contractació i disposar l’obertura del procediment obert per a la licitació de la gestió del servei públic de les escoles bressol municipals: “Can  Serra” i “Els Daus”.

Atès l’informe de la Cap de Serveis Personals proposant el desistiment del procediment de licitació.

Atès que no s’han obert els sobres presentats.

Atès l’art 155 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text Refós de la Llei de contractes del Sector Públic.

Per tot l’anterior, es proposa al Ple:

PRIMER.- Desistir de la tramitació del procediment de licitació de les Escoles bressol els Daus i Can Serra.

SEGON.- Inadmetre les al·legacions presentades per La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya.

TERCER.- Comunicar aquest acord a tots els interessats.

0 Opinions
Resultat ple municipal
16

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!