2
1
Vota!

Moció per defensar la baixada de ràtios a favor de la qualitat de l'educació i l'ensenyament públic.

Atès que la ràtio d’alumnes per aula és un dels indicadors dels que disposem a l’hora de mesurar la qualitat de l’educació, tant a nivell de rendiment acadèmic com sobre les pràctiques pedagògiques del professorat: permet un ensenyament més individualitzat, una correcta atenció a les necessitats de l’alumnat, facilita la possibilitat d’implantar noves metodologies a l’aula i afavoreix la implicació en l’educació dels infants.

Atès que en aquests moments es produeix a Cardedeu en particular, i la majoria de municipis de Catalunya en general, un descens de la natalitat i en conseqüència una caiguda de la població infantil, aquesta és una oportunitat per millorar el  nostre sistema educatiu afavorint la baixada de ràtios als centres.

Atès que la baixada de ràtios a tots els grups i línies d’educació infantil, primària i secundària és una mesura que reclama tota la Comunitat Educativa del municipi.

Atès que en el cas de P3 la baixada de ràtios pel curs 2017/2018 no suposa cap cost addicional al Departament  d’Ensenyament i permet una millor distribució de tot l’alumnat entre tots els centres de segon cicle d’Educació infantil.

Atès que la baixada de ràtios i la recuperació de dotacions de recursos humans, mostraria que s’aposta per l’escola pública i de qualitat, la que millor pot assegurar l’equitat educativa. Considerant que l’escola pública és per llei inclusiva i, la  baixada de ràtios i recuperació de recursos humans, facilita l’atenció necessària a l’alumnat amb NEE. Per contra, una planificació escolar on es prioritzi la matrícula segons oferta-demanda, sense atendre propostes d’innovació pedagògica o d’escola inclusiva, agreuja les desigualtats en comptes d’afrontar-les i pot generar l’existència d’escoles-gueto.

Atès que totes aquestes mesures proposades ja s’han exposat en el Departament d’Ensenyament, tant a la direcció de SSTT MVO com a la direcció general de centres públics, en les diferents trobades i taules de planificació que s’han dut a terme.

Atès que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya té com a objectius bàsics els resultats acadèmics i la cohesió social, i això s’aconsegueix entre d’altres, amb baixades de ràtio i amb un repartiment equitatius dels infants en els centres.

Per tot això, i d’acord amb la resolució 175/XI del Parlament de Catalunya sobre el tancament de línies d’ensenyament i sobre les ràtios d’alumnes que insta el Govern a aquests efectes, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Cardedeu, els següents acords:

Primer.- INSTAR a la Conselleria d’Ensenyament, a través dels seus SSTT, a establir les ràtios de P3 pel proper curs 2017/2018, en 20 alumes per aula. I, en el benentès també, que aquestes ràtios es mantinguin en tota l’educació obligatòria a mesura que vagin pujant els cursos.

Segon.- ADEQUAR les ràtios per interès general a la demanda del municipi amb una ràtio base de 20 alumnes a P3 (modificació del Decret 75/2007, del 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’alumnat als centres i modificació de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, on s’estableix la base legal màxima.

Tercer.- RESERVAR les places d’alumnes amb NEE, no només en període de preinscripció, sinó en tot el curs escolar. D’aquesta manera es podria equilibrar la matrícula al llarg de tot el curs, evitant que una sola escola assumeixi la matrícula viva que es produeix.

Quart.- MANTENIR les reducció de ràtio dels grups de P3 durant tota l’educació obligatòria.

Cinquè.- RECUPERAR la dotació de mig mestre els dos centres (Germans Corbella i Les Aigües), que han perdut un grup de P3 en cursos anteriors (2016/2017 i 2013/2014), per tal que els infants dels seus centres no estiguin en inferioritat de condicions que la resta d’alumnes del municipi.

Sisè.- COMUNICAR aquest acord al president de la Generalitat, a la consellera d’Ensenyament, a la directora de SSTT MVO, al Consell Escolar Municipal i a tots els centres educatius del municipi i les seves AMPA i AFA.

0 Opinions
Resultat ple municipal
13
1

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!