3
0
Vota!

Aprovació inici de la licitació de l'expedient de contractació de les escoles bressol "Can Serra" i "Els Daus".

Antecedents:

Vist l’informe tècnic emès per la tècnica d’educació.

Vist el plec de condicions tècniques, que es transcriu literalment acontinuació:

[Veure document]

Fonaments jurídics:

L’article 109 i concordants del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Es proposa a la Junta de Govern, l’adopció dels següent ACORDS:

Primer.- Aprovar l’expedient de contractació i disposar l’obertura del procediment obert per a la licitació de la gestió del servei públic de les escoles bressol municipals: “Can serra” i “Els daus”.

Segon.- Autoritzar la despesa de 73.789,09- euros (IVA exempt) a la aplicació pressupostaria 19 32600 48021, per a l’anualitat 2017.

Tercer.- Condicionar les anualitats del 2018, 2019, 2020 i 2021, a l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos corresponents.

Quart.- Facultar a l’Alcalde o membre de la Corporació en qui delegui per a la tramitació i execució del present acord.

0 Opinions
Resultat ple municipal
14

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!