1
0
Vota!

Aprovació de l'extinció de la concessió de la gestió del servei públic esportiu a la piscina coberta municipal de Cardedeu i la reversió dels béns i elements afectats al servei concedit..

ANTECEDENTS
El Ple municipal a la sessió del dia 9 de juny de 2005 va adjudicar la concessió administrativa de la gestió dels serveis esportius a la piscina coberta municipal de Cardedeu en favor de la empresa IGE BCN, SL.

La durada de la concessió era pel termini de 10 any a comptar des del dia següent a la formalització del contracte.

El contracte es va formalitzar en data 12 de juliol de 2005.

Mitjançant escrit amb R.S. no 3275 de data 28/07/2015, es va sol·licitar al concessionari mantenir la prestació del servei, en relació amb el contracte signat en data 12 de juliol de 2005, tal i com preveu la clàusula 31.b) del plec la possibilitat de  mantenir en vigor l’actual contracte, fins que hi hagi un nou adjudicatari.

Tanmateix es va informar al concessionari que segons compromisos adoptats a fi i efecte que puguin dur a terme la  planificació de les seves tasques i en pro al principi de seguretat jurídica, el manteniment de la gestió del servei es mantindrà fins el dia 31 de maig de 2017.

En data 6 de març de 2017, es va comunicar al concessionari que en data 23 de febrer de 2017, el Ple municipal va aprovar inicialment el canvi de forma de gestió del servei públic de centre esportiu municipal, que passa de gestió indirecta a través d’una concessió a gestió directa per part del propi Ajuntament, sens perjudici de l’encàrrec de gestió que pugui efectuar, de determinades prestacions, en favor de la societat mercantil municipal C10 serveis i manteniments.

És per això, que tal com s’havia informat amb anterioritat, la prestació directa per part de la Corporació és produirà a partir de l’1 de juny del present.

NORMATIVA APLICABLE

  • Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de las Administracions Públiques.
  • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Atès l’art 260, 261 i 262 del Decret 179/1995, la concessió s’extingeix:

a) Per l’acabament del termini i de les pròrrogues concedides, si s’escau.

L’extinció del contracte de concessió com a conseqüència del transcurs del termini comporta la reversió en la forma que estableix l’article 262, la devolució de la garantia prestada, la declaració del correcte compliment del contracte i la  liquidació de les relacions econòmiques derivades de l’execució d’aquell.

Els béns i elements afectats al servei concedit que siguin necessaris per a la prestació d’aquell i que hagin estat objecte d’amortització durant el termini de la concessió reverteixen a l’acabament d’aquest a l’ens contractant, sens perjudici del que prevegi el plec de clàusules de la contractació.

Vist l’informe favorable del secretari general de la Corporació.

Per tot l’anterior, es proposa l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Aprovar l’extinció de la concessió de la gestió del servei públic esportiu a la piscina coberta municipal de Cardedeu amb data 31 de maig de 2017.

SEGON.- Acordar la reversió dels béns i elements afectats al servei concedit.

TERCER.- Procedir a realitzar la liquidació de les relacions econòmiques derivades de l’execució d’aquell i a instruir el
procediment de devolució de la garantia prestada.

QUART.- Notificar el present acord a la concessionària.

Resultat ple municipal
10
4

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!