2
0
Vota!

Resolució per l'adhesió de l'Ajuntament de Cardedeu a la Xarxa de Municipis per l'Economia social i solidària.

ANTECEDENTS
Atès que la crisi econòmica dels últims anys ha revelat que les polítiques públiques de promoció econòmica i d’ocupació aplicades a l’economia social han estat insuficients per assolir els objectius degeneració i manteniment de l’activitat  econòmica i de l’ocupació.

Atès que es fa necessari explorar un nou model de desenvolupament territorial que respongui més eficaçment les necessitats de la ciutadania mobilitzant millor els recursos endògens i prioritzant les dimensions socials, ambientals i humanes de l’economia.

Atès que les iniciatives de l’anomenada economia social i solidària neixen, en alguns casos, per l’empenta dels mateixos veïns i veïnes, no prioritzen el lucre sinó la satisfacció de necessitats i la utilitat social, s’organitzen de manera democràtica i actuen amb compromís social i ambiental. Iniciatives que les fa especialment indicades perquè els ajuntaments i altres ens locals impulsin aquest nou model de desenvolupament territorial, en que es poden encabir propostes de tota mena: cooperatives agràries, industrials, de serveis, de comerciants i altres professionals; grups de consum agroecològic, projectes d’economia col·laborativa, entitats de comerç just i de turisme responsable, associacions i fundacions que  treballen en el camp social, finances ètiques, empreses d’inserció, horts comunitaris, bancs de terres, grups de criança compartida, bancs de temps, monedes socials, etc.

Atès que molts projectes de l’economia social i solidària neixen per resoldre necessitats d’una col·lectivitat concreta, que les persones que els impulsen acostumen a viure al mateix territori on fan l’activitat, així com els proveïdors i els col·laboradors, generant activitat econòmica i afavorint que els beneficis econòmics que en resulten tendeixin a circular dins el territori.

Vist que aquestes iniciatives són agents de desenvolupament econòmic local, perquè creen llocs de treball a la localitat i els mantenen, perquè faciliten serveis locals a productors, consumidors i treballadors, i perquè tot això ho fan, a més,  promovent l’acció ciutadana i reforçant els vincles comunitaris.

Atesa la voluntat d’aquest Ajuntament de contribuir al creixement de l’economia social i solidària del municipi de Cardedeu com així es contempla al Pla d’Acció Municipal vigent. Atès que l’Ajuntament de Cardedeu va signar la Declaració "Cap a una Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària" en el marc de la Trobada Internacional de Municipalisme i  Economia Solidària que es va celebrar els dies 22 i 23 d’octubre de 2015, organitzada pel Comissionat d'Economia Cooperativa, Social i Solidària de l'Ajuntament de Barcelona, formalitzant la seva adhesió al procés per la creació de la  Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària.

Vist que durant l’any 2016 una comissió de treball formada per representants de diferents municipis de Catalunya adherits  a la Declaració, assessorats per experts jurídics i de l’àmbit de l’economia social i solidària, ha elaborat una proposta de constitució de la nova associació de municipis Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària i un pla de treball de treball provisional per als anys 2017, 2018 i 2019, en aplicació de l’esmentada Declaració de Barcelona.

Vist que s’ha rebut un exemplar dels Estatuts de la futura Associació Xarxa de Municipis per a l’Economia Social i Solidària per a la seva ratificació, de conformitat amb allò que estableixen els articles 52.2.b, 114.3d del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya d’acord amb els articles 22.2b) i 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. Segons el text entregat i adjuntat a l’expedient dels estatuts Estatuts de la futura Associació Xarxa de Municipis per a l’Economia Social i Solidària, la participació en l’ens Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS) no suposa participar en el capital social de l’ens, ni per tant, assumir inicialment cap risc financer per les obligacions que pugui contreure més enllà del pagament
de les quotes que corresponguin.

Atès que la futura Associació Xarxa de Municipis per a l’Economia Social i Solidària, tal i com es desprèn dels seus estatuts fundacionals proposats, no entra dins la categoria d’Entitats Instrumentals en el sentit que no està concebuda per realitzar tasques pròpies d’aquests Ajuntaments com a entitat externa als Ajuntaments que la conformen.

Vist l’informe del Director del CSETC de data 10 d’abril de 2017 i que diu textualment:

“Assumpte: Proposta d’ADHESIÓ L'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA A LA XARXA DE MUNICIPIS PER M.C.P., director del CSETC-ST, a petició del Secretari informa:

ANTECEDENTS
Atès que la crisi econòmica dels últims anys ha revelat que les polítiques públiques de promoció econòmica i d’ocupació aplicades a l’economia social han estat insuficients per assolir els objectius de generació i manteniment de l’activitat econòmica i de l’ocupació.

Atès que es fa necessari explorar un nou model de desenvolupament territorial que respongui més eficaçment les necessitats de la ciutadania mobilitzant millor els recursos endògens i prioritzant les dimensions socials, ambientals i  humanes de l’economia.

Atès que les iniciatives de l’anomenada economia social i solidària neixen, en alguns casos, per l’empenta dels mateixos veïns i veïnes, no prioritzen el lucre sinó la satisfacció de necessitats i la utilitat social, s’organitzen de manera democràtica i actúen amb compromís social i ambiental. Iniciatives que les fa especialment indicades perquè els ajuntaments i altres ens locals impulsin aquest nou model de desenvolupament territorial, en que es poden encabir propostes de tota mena: cooperatives agràries, industrials, de serveis, de comerciants i altres professionals; grups de consum agroecològic, projectes d’economia col·laborativa, entitats de comerç just i de turismo responsable, associacions i fundacions que  treballen en el camp social, finances ètiques, empreses d’inserció, horts comunitaris, bancs de terres, grups de criança compartida, bancs de temps, monedes socials, etc.

Atès que molts projectes de l’economia social i solidària neixen per resoldre necessitats d’una col·lectivitat concreta, que les persones que els impulsen acostumen a viure al mateix territori on fan l’activitat, així com els proveïdors i els col·laboradors, generant activitat econòmica i afavorint que els beneficis econòmics que en resulten tendeixin a circular  dins el territori.

Vist que aquestes iniciatives són agents de desenvolupament econòmic local, perquè creen llocs de treball a la localitat i els mantenen, perquè faciliten serveis locals a productors, consumidors i treballadors, i perquè tot això ho fan, a més, promovent l’acció ciutadana i reforçant els vincles comunitaris.

Atesa la voluntat d’aquest Ajuntament de contribuir al creixement de l’economia social i solidària del municipi de Cardedeu com així es contempla al Pla d’Acció Municipal vigent.

Atès que l’Ajuntament de Cardedeu va signar la Declaració "Cap a una Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària" en el marc de la Trobada Internacional de Municipalisme i Economia Solidària que es va celebrar els dies 22 i  23 d’octubre de 2015, organitzada pel Comissionat d'Economia cooperativa, Social i Solidària de l'Ajuntament de Barcelona, formalitzant la seva adhesió al procés per la creació de la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària.

Vist que durant l’any 2016 una comissió de treball formada per representants de diferents municipis de Catalunya adherits a la Declaració, assessorats per experts jurídics i de l’àmbit de l’economia social i solidària, ha elaborat una proposta de constitució de la nova associació de municipis Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària i un pla de treball de treball provisional per als anys 2017, 2018 i 2019, en aplicació de l’esmentada Declaració de Barcelona.

Vist que s’ha rebut un exemplar dels Estatuts de la futura Associació Xarxa de Municipis per a l’Economia Social i Solidària per a la seva ratificació, de conformitat amb allò que estableixen els articles 52.2.b, 114.3d del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya d’acord amb els articles  22.2b) i 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Atès que la futura Associació Xarxa de Municipis per a l’Economia Social i Solidària, tal i com es desprèn dels seus estatuts fundacionals proposats, no entra dins la categoría d’Entitats Instrumentals en el sentit que no està concebuda per realitzar tasques pròpies d’aquests Ajuntaments com a entitat externa als Ajuntaments que la conformen.

Vist el text PROPOSTA D’ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ XMESS que proposa la comissió de municipis fundadors aprovat en data 30/11/2016 i el document XMESS Quotes i pressupost 2017 , la responsabilitat econòmica i financera de  l’Ajuntament s’estableix de la següent forma:

  • Deures del membres. Art. 9 de la proposta d’estatut: “Contribuir amb al sosteniment econòmic de l’Associació satisfent les quotes ordinàries i extraordinàries acordades per l’Assemblea General.” Inicialment s’estableix el pagament de quotes anuals, en funció de la població elsAjuntaments situats en el tram entre  10.000 i 20.000 habitants (cas de Cardedeu)aportaran inicialment 650€ anuals de quota.
  • La responsabilitat que es derivi com a soci integrant amb dret de vot de l’Assemblea general: art. 13, serà competència de l’Assemblea General “... l’aprovació de pla d’actuació anual, del pressupost anual, de les quotes ordinàries i extraordinàries pel sosteniment de l’associació i de la liquidació de comptes i la memòria.”
  • La responsabilitat que es derivi, en cas de ser elegit membre de la Comissió Executiva (Junta Directiva): Art. 13 “...Els membres de la Comissió Executiva responen dels danys que causin a l’Associació per  l’incompliment de la llei o dels seus estatuts, o per actes u omissions negligents en l’exercici de les seves funcions.”
  • En relació al patrimoni fundacional de l’Associació, art. 13, “...l’Associació no disposa de patrimoni en constituir-se. El patrimoni futur de l’Associació es regularà d’acord amb el que disposa l’art. 323-2 de la llei 4/2008 del 24 d’abril del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques.”
  • Segons el text entregat i adjuntat a l’expedient dels estatuts Estatuts de la futura Associació Xarxa de Municipis per a l’Economia Social i Solidària, la participació en l’ens Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS) no suposa participar en el capital social de l’ens, ni per tant, assumir inicialment cap risc financer per les obligacions que pugui contreure més enllà del pagament de les quotes que corresponguin.

Atès que, en cas de que, un cop constituïda la futura Associació Xarxa de Municipis per a l’Economia Social i Solidària, s’acordés el pagament d’alguna quota com a soci fundador de ple dret, l’actual pressupost municipal de la regidoria de Desenvolupament Local inclou a la partida pressupostària 24/43300 48088 un import que preveu fer front a les possibles obligacions econòmiques que es puguin generar (pagament de les quotes de soci en cas de ser aprovada la proposta),  que en tot cas no pot ser superior a 3.000€ segons la informació facilitada per la comissió econòmica de la XMESS.

CONCLUSIÓ
Atès tot allò exposat pel que fa a l’adhesió de l’Ajuntament de Cardedeu a la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària Informo favorablement perquè,

Primer.- S’aprovi l’adhesió del municipi de Cardedeu com a membre de ple dret de la futura Associació Xarxa de Municipis de l’Economia Social i Solidària

Segon.- S’aprovi la proposta d’Estatuts que regiran l’esmentada Associació.

Tercer.- Que es designi un representant titular i un representant substitut de l’Ajuntament de Cardedeu en els òrgans de govern de l’Associació.

Quart.- Que les obligacions econòmiques que es puguin generar aniran a càrrec de la partida 24/43300 48088 amb un import màxim de 3.000 €.

M.P.C.
Director del CSETC ”

FONAMENTS JURÍDICS
D’acord amb la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les Persones Jurídiques, de conformitat amb el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim Local de Catalunya, l’article 2.6 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, Reguladora del Dret d’Associació i la Disposició Addicional Cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, reconeixen el dret de les entitats locals a constituir associacions.

D’acord amb el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel quals’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, article 52. Ple, correspon al Ple de l’Ajuntament prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals, i la creació d’una associació formada per ens locals.

 

Es proposen al Ple Municipal l’adopció dels ACORDS següents:

PRIMER. - Aprovar l’adhesió del municipi de Cardedeu com a membre de ple dret de la futura Associació Xarxa de Municipis de l’Economia Social i Solidària.

SEGON.- Aprovar la proposta d’Estatuts que regiran l’esmentada Associació, i que consten com a annex a aquesta proposta de resolució.

TERCER.- Proposar a l’Alcalde la designació del representat titular i el representant substitut de la Corporació en els òrgans de govern de l’Associació. La persona substituta només hi assistirà en cas de la no assistència de la titular i en substitució d’aquesta.

QUART.- Comunicar aquests acords a la Xarxa d’Economia Social i Solidària, a través de la secretaria tècnica que està assistint el procés de constitució de la futura associació.

CINQUÈ.- Facultar a l’Alcalde, pel compliment del present acord, i remetre aquest acord a la sessió constituent que es celebrarà, als efectes oportuns.

SISÈ.- Aprovar el pagament de les quotes anuals ordinàries que s’estableixin a l’Associació Xarxa de Municipis de l’Economia Social i Solidària dins de la quantitat máxima que estableixi l’aplicació pressupostària corresponent.

0 Opinions
Resultat ple municipal
15

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!