2
3
Vota!

Aprovació del canvi i nou nomenament de representant al Fons Català de Cooperació i a la Xarxa de Ciutats i pobles cap a la Sostenibilitat..

Atès que el Ple de la Corporació, a la sessió del dia 26 de gener de 2012, va nomenar com a representant de l’Ajuntament al Fons Català de Cooperació i a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat, al regidor Sr. Jordi Abad Tremps.

Atès que es necessari canviar l’esmentada representació en dites institucions.

D’acord amb el que determina l’art. 38 del Reglament d’organització, funcionament i règim local de les entitats locals (Reial Decret 258/1986 de 28 de novembre).

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, per tot això, el Ple de l’Ajuntament adopta els següents acords:

Primer.- Nomenar com a representant de l’Ajuntament en els FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ, a l’Alcaldessa Sra. CALAMANDA VILA BORRALLERAS.

Segon.- Nomenar com a representant de l’Ajuntament a la XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT, al Regidor Sr. ROMÁN DALMAU SOLER.

Tercer.- Notificar aquest acord a les esmentades institucions.

Resultat ple municipal
9
1
7

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!