0
0
Vota!

Aprovació inicial del nou reglament del mercat municipal.

ANTECEDENTS
Atès que el funcionament del Mercat Municipal de Cardedeu està regulat pel propi reglament.

Atès que el primer reglament de funcionament va ésser aprovat l’any 1988.

Atès que durant els 34 anys d’existència del mercat, aquest reglament ha anat patint modificacions i nous redactats per poder-se adaptar als canvis normatius, reglamentaris, socials i comercials.

Atès que l’actual reglament que regeix el Mercat Municipal es va aprovar definitivament a la sessió plenària del dia 19 de maig de 2011 del Ple de l’Ajuntament de Cardedeu.

Atès que en el ple municipal del dia 31 de gener de 2013 es va aprovar la modificació dels articles 6 i 7 del Reglament.

Atès que des de la darrera modificació s’ha pogut comprovar que hi ha molts aspectes del reglament que, ja sigui per la seva redacció o per la seva manca de concreció caldria modificar.

Atesa la necessitat de derogar l’actual Reglament i redactar-ne un de nou que s’adapti. a les necessitats actuals de qualitat, proximitat i transparència del funcionament del Mercat Municipal.

Atès que mitjançant decret d’alcaldia es va resoldre la creació de la comissió d’estudi per a la redacció de l’avantprojecte d’un nou reglament del Mercat Municipal de Cardedeu.

En data 30 de gener de 2017, es va constituir la comissió d’estudi per a la redacció de l’avantprojecte d’un nou Reglament del Mercat Municipal que s’adapti a les necessitats actuals.

Atès l’article 133. Participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes amb rang de llei i reglaments. de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que estableix:

1. Amb caràcter previ a l’elaboració del projecte o avantprojecte de llei o de reglament, s’ha de substanciar una consulta pública, a través del portal web de l’Administració competent en la qual s’ha de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

En data 3 de març es va publicar un anunci a la pàgina web atorgant un termini fins el 13 de març de consulta pública, amb el següent contingut:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la modificació del Reglament del Mercat Municipal de Cardedeu són els que han plantejat la demanda, per part de productors agroecològics, d'espais de venda al perímetre del mercat municipal en el que l'art. 24 de l'Ordenança municipal reguladora de la via pública denomina "Parades Annexes al Mercat Municipal". D'altra banda es modifiquen alguns articles per la millora del funcionament del mercat o per l'adaptació a la normativa vigent.

b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació ve donada principalment per la necessitat d'incorporar la regulació de  les parades annexes al mercat ubicades al perímetre de l'edifici i la de modificar alguns articles que pretenen millorar el funcionament del mercat municipal.

c) Els objectius de la modificació de la l'ordenança són principalment l'increment de l'atractiu i de l'oferta comercial del mercat municipal i la complementarietat amb la promoció del sector productiu agroecològic.

d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores poden passar per la regulació de les parades annexes de forma separada del mercat o la de elaborar un nou reglament i derogar l'actual.

Vistes les actes de reunions de la comissió d’estudi per a la redacció de l’avantprojecte d’un nou Reglament del Mercat Municipal.

D’acord amb el que es va comentar i discutir en aquestes reunions, el redactat del nou reglament que es proposa és:

[ Veure redactat de l'ordenança al document públicat per l'ajuntament ]

Vist l’informe de la tècnica de Desenvolupament Local de data 12 d’abril de 2 amb el vist-iplau del Director del CSETC.

Vist l’informe jurídic amb data 12 d’abril de 2017 de la tècnica jurídica d’administració general.

 

Es proposa al Ple Municipal l’adopció dels ACORDS següents:

PRIMER. - Aprovar inicialment el redactat del nou Reglament del Mercat Municipal segons els acords adoptats per la comissió d’estudi l’Ordenança reguladora de la via pública del municipi de Cardedeu.

SEGON.- Sotmetre a informació pública durant el termini de 30 dies a comptar des de la publicació d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat, en un diari de més difusió, al taulell d’anuncis electrònic, així com al web de l’Ajuntament de Cardedeu, per tal que aquelles persones interessades puguin presentar les  al·legacions que estimin convenients.

0 Opinions
Resultat ple municipal
15

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!