0
0
Vota!

Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança de la via pública: parades annexes al mercat municipal.

ANTECEDENTS
L’actual Ordenança municipal reguladora de la via pública del municipi de Cardedeu actual modificada, es va aprovar en data 28 de gener de 2016 pel Ple de l’Ajuntament de Cardedeu.

El Decret 24/2013, de 8 de gener, regula l’acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris procedents de la terra o de la ramaderia local, fomentant, entre d’altres, com a línies d’actuació de les polítiques agràries la priorització  d’iniciatives de foment de la participació dels productors en els valors afegits dels productes i el foment de la millora de les  condicions en què es fa la transformació i la venda directa de la producció agroalimentària i agroecològica, sense la intervenció de persona intermediària.

El PAM de Cardedeu estableix com a actuació prioritària a l’àmbit del Desenvolupament Econòmic Local el foment de  l’Agroecologia i el suport a les iniciatives de producció agroecològiques locals i de proximitat.

Atesa la necessitat d’adaptar l’actual Ordenança reguladora de la Via Pública de Cardedeu per tal de facilitar la venda  directa als productors agroecològics i de proximitat i poder acollir-se a la possibilitat d’ocupació de la via pública per venda no sedentària amb altres tipus de productes agroecològics de producció pròpia i no exclusivament de verdures i flors com estableix l’ordenança actual.(Art. 22 en la modalitat d’ocupació habitual apartat 1. C) de parades annexes al mercat i art. 24).

En data 16 de gener es va emetre informe tècnic el qual conclou informant favorablement a l’inici d’un procediment de tramitació de creació de la Comissió d’Estudi, per a la modificació de la vigent Ordenança Reguladora de la via pública art. 24 que regula les parades annexes al mercat municipal.

En data 18 de gener de 2017 per decret d’alcaldia i núm. d’expedient 188/2017 es va resoldre la creació de la comissió d’estudi per a la modificació de l'Ordenança Reguladora de la Via pública art. 24 que regula les parades annexes al mercat municipal.

En data 27 de gener de 2017, fem compliment del decret d’alcaldia 188/2017 es va constituir la comissió d’estudi per a la modificació de l'Ordenança Reguladora de la Via pública, art. 24, que regula les parades annexes al mercat municipal i es va reunir posteriorment el 27 de febrer de 2017 realitzant les corresponents actes de reunió que s’adjunten a l’expedient.

Atès l’article 133. Participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes amb rang de llei i reglaments. de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que estableix:

1. Amb caràcter previ a l’elaboració del projecte o avantprojecte de llei o de reglament, s’ha de substanciar una consulta pública, a través del portal web de l’Administració competent en la qual s’ha de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

En data 3 de març es va publicar un anunci a la pàgina web atorgant un termini fins el 13 de març de consulta pública, amb el següent contingut:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la modificació de l'ordenança municipal és la d'obrir la varietat de venda de producte que limita l'actual ordenança a altres productes de producció pròpia i concretar l'ordenança fiscal aplicable.

b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació ve donada per la demanda creixent detectada de consum del producte ecològic i l'augment de productors agroecològics que reclamen la possibilitat de venda directa que regula del decret  24/2013 de 8 de gener.

c) Els objectius de la modificació de la l'ordenança són principalment l'increment de l'atractiu i l'oferta comercial del mercat municipal i la promoció del sector productiu agroecològic.

d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores poden passar per la distribució d'aquest producte en el petit comerç de la trama comercial urbana.

Vistes les actes de reunions de la comissió d’estudi per a la modificació de l'Ordenança Reguladora de la Via pública i els acords i propostes proposades, resultant-ne la redacció del text de Modificació de l’Ordenança municipal reguladora de la  via pública, art. 24, que regula les parades annexes al mercat municipal del municipi de Cardedeu. D’acord amb el que es va comentar i discutir en aquesta reunió, les modificacions de l’ordenança de la via pública quedarien així:

ORDENANÇA ACTUAL

“...Article 24. Parades annexes al Mercat Municipal Són parades annexes al mercat Municipal aquelles que es situen al
voltant dels mercats sobre instal·lacions desmuntables destinades a la venda de verdures i flors per part de productors o socis de cooperatives agrícoles.

El nombre de parades, situació i dimensions serà determinat per l’Ajuntament.

El serà d’aplicació la mateixa regulació que s’apliqui als mercats municipals i en concret el mercat municipal de Cardedeu...”

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

“...Article 24. Parades annexes al Mercat Municipal Són parades annexes al mercat Municipal aquelles que es situen al voltant dels mercats sobre instal·lacions desmuntables destinades a la venda de productes ecològics o en procés de conversió a la producció ecològica majoritàriament de producció pròpias o de socis de cooperatives agrícoles.

El nombre de parades, productes, termini, calendari, situació i dimensions serà determinat anualment per l’Ajuntament.
El serà d’aplicació la regulació que s’apliqui al mercat municipal de Cardedeu i les seves ordenances fiscals...”

Vist l’informe de la tècnica de Desenvolupament Local amb el vist-i-plau del Director del CSETC.

Vist l’informe jurídic de la tècnica jurídica.

 

Es proposa al Ple Municipal l’adopció dels ACORDS següents:

PRIMER. - Aprovar inicialment la Modificació de l’actual Ordenança municipal reguladora de la via pública del municipi de Cardedeu únicament a l’art. 24 que regula les parades annexes al mercat municipal segons els acords adoptats per la comissió d’estudi l’Ordenança reguladora de la via pública del municipi de Cardedeu.

SEGON.- Sotmetre a informació pública durant el termini de 30 dies a comptar des de la publicació d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat, en un diari de més difusió, al taulell d’anuncis electrònic, així com al web de l’Ajuntament de Cardedeu, per tal que aquelles persones interessades puguin presentar les al·legacions que estimin convenients.

Resultat ple municipal
12
3

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!