0
0
Vota!

Aprovació inicial de la nova ordenança del mercat de venda no sedentària (mercat setmanal).

ANTECEDENTS
L’actual Ordenança municipal reguladora de les Activitats comercials a la via pública aprovada al BOP al 19 de desembre de 2012 ha quedat obsoleta per les diferents regulacions d’àmbit autonòmic, estatal i europeu.

El Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants va respondre a la voluntat de la  Generalitat d’adaptar el marc jurídic de les activitats sotmeses a autorització prèvia a criteris comuns que garanteixin la seguretat jurídica dels actors.

La Llei 16/2015 de 21 de juliol de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica modifica la intervenció administrativa en la utilització de domini públic de les Activitats econòmiques.

Finalment, la Diputació de Barcelona, mitjançant els serveis jurídics de la Gerència de Serveis de Comerç, ha redactat una Ordenança Tipus dels mercats de venda no sedentària per oferir-la als municipis de la demarcació de Barcelona.

FONAMENTS JURÍDICS
Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants.

Llei 16/2015 de 21 de juliol de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

Ordenança Tipus dels mercats de venda no sedentària de la Diputació de Barcelona.

Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu relativa als serveis en el mercat interior.

Atesa la necessitat de redactar una nova Ordenança municipal reguladora de les Activitats comercials a la via pública (mercat setmanal) que s’adapti als canvis normatius vigents de rang superior autonòmic, estatal i europeu.

En data 16 de gener es va emetre l’informe tècnic el qual conclou informant favorablement a l’inici d’un procediment de tramitació de creació de la Comissió d’Estudi per a la redacció de l’avantprojecte d’una nova Ordenança Reguladora del Mercat de Venda no sedentària de Cardedeu (mercat setmanal).

En data 18 de gener de 2017 per decret d’alcaldia i núm. d’expedient 2017/251 es va resoldre la creació de la comissió d’estudi per a la redacció de l’avantprojecte d’una nova Ordenança Reguladora del Mercat de Venda no sedentària de Cardedeu (mercat setmanal).

En data 20 de gener de 2017, fent compliment del decret d’alcaldia 35/2017 es va constituir la comissió d’estudi per a la redacció de l’avantprojecte d’una nova Ordenança Reguladora del Mercat de Venda no sedentària de Cardedeu (mercat
setmanal) que que s’adapti als canvis normatius vigents de rang superior autonòmic, estatal i europeu i es va reunir posteriorment el 13, el 27 de febrer i el 9 de març de 2017 realitzant les corresponents actes de reunió que s’adjunten a l’expedient.

Atès l’article 133. Participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes amb rang de llei i reglaments. de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que estableix:

1. Amb caràcter previ a l’elaboració del projecte o avantprojecte de llei o de reglament, s’ha de substanciar una consulta pública, a través del portal web de l’Administració competent en la qual s’ha de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

En data 3 de març es va publicar un anunci a la pàgina web atorgant un termini fins el 13 de març de consulta pública, amb el següent contingut:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la nova Ordenança municipal del mercat de venda no sedentària són els derivats de la desactualització normativa de l'ordenança actual que es pretenen solucionar amb la disposició d'una ordenança reguladora adaptada a la legislació vigent d'àmbit autonòmic, estatal i europeu.

b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació ve donada per la possibilitat d'incorporar l'ordenança tipus dels mercats de venda no sedentària redactada per la Diputació de Barcelona i adaptada des de l'Ajuntament a les necessitats de Cardedeu.

c) Els objectius de la modificació de la l'ordenança són principalment disposar d'una eina reguladora de la venda ambulant setmanal que resolgui els diferents aspectes per al correcte desenvolupament de l'activitat conforme al nou marc jurídic (Decret 162/2015 de 14 de juliol, Llei 16/2015 de 21 de juliol de simplificació de l'activitat administrativa...) i derogació de l'actual ordenança vigent.

d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores podien haver estat l'adaptació de l'actual ordenança municipal a la normativa vigent i no incorporar l'ordenança tipus redactada per la Diputació de Barcelona.

Vistes les actes de reunions de la comissió d’estudi per a la redacció de l’avantprojecte d’una nova Ordenança Reguladora del Mercat de Venda no sedentària de Cardedeu (mercat setmanal) que que s’adapti als canvis normatius vigents de rang superior autonòmic, estatal i europeu. D’acord amb el que es va comentar i discutir en aquestes reunions, la nova  ordenança reguladora del Mercat de Venda no Sedentària (mercat setmanal) diu:

[ Veure nova ordenaça al document publicat per l'ajuntament ]

Vist l’informe de la tècnica de Desenvolupament Local de data 12 d’abril de 2 amb el vist-iplau del Director del CSETC.

Vist l’informe jurídic amb data 12 d’abril de 2017 de la tècnica jurídica d’administració general.

Es proposa al Ple Municipal l’adopció dels ACORDS següents:

PRIMER. - Aprovar inicialment el redactat de la nova Ordenança reguladora del Mercat de Venda no Sedentària (Mercat Setmanal) segons els acords adoptats per la comissió d’estudi l’Ordenança reguladora de la via pública del municipi de Cardedeu.

SEGON.- Sotmetre a informació pública durant el termini de 30 dies a comptar des de la publicació d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat, en un diari de més difusió, al taulell d’anuncis electrònic, així com al web de l’Ajuntament de Cardedeu, per tal que aquelles persones interessades puguin presentar les  al·legacions que estimin convenients.

0 Opinions
Resultat ple municipal
15

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!