2
0
Vota!

Modificació de l'ordenança municipal reguladora de tinença d'animals en motiu de les al·legacions rebudes en el període d'exposició pública.

ANTECEDENTS
Mitjançant decret d’alcaldia de 8 de setembre de 2016, es va resoldre iniciar expedient per a la revisió i modificació total de la Ordenança de la tinença d’animals de Cardedeu, així com constituir una Comissió d’estudi per a la redacció de l’avantprojecte de la modificació de l’ordenança.

En la sessió plenària del dia 24 de novembre de 2016 es va acordar l’aprovació inicial de l’Ordenança municipal  reguladora de la tinença i protecció dels d’animals.

En data 22 de desembre de 2016 es va publicar en el BOPB el text integre de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença i protecció dels animals.

Ates que la publicació de 22 de desembre va ser errònia ja que s’indicava que era l’aprovació “definitiva” enlloc de la “inicial” i que va ser aprovada per la “Junta de Govern Local” enlloc del “Ple”, en data 2 de gener es publica una rectificació en el BOPB.

En aquesta mateixa publicació del dia 2 de gener es sotmet l’ordenança a informació pública durant el termini de 30 dies a comptar des de la publicació.

Vist que durant el període d’informació pública (i fora de termini però que també s’han tingut en compte) s’han rebut els següents registres d’entrada presentant al·legacions a l’ordenança: RE 1653/2017,1664/2017, 1665/2017, 1669/2017, 1670/2017, 1672/2017, 1682/2017, 1683/2017, 1685/2017, 1686/2017, 1687/2017, 1688/2017, 1692/2017, 1693/2017, 1696/2017, 1697/2017, 1698/2017, 1699/2017, 1700/2017, 1701/2017, 1702/2017, 1703/2017, 1704/2017, 1705/2017,  1706/2017, 1707/2017, 1709/2017, 1710/2017, 1711/2017, 1712/2017, 1714/2017, 1718/2017, 1719/2017, 1740/2017, 1745/2017, 1756/2017, 1762/2017, 1763/2017, 1771/2017, 1772/2017, 1779/2017, 1801/2017, 1804/2017, 1805/2017, 1812/2017, 1813/2017, 1820/2017, 1824/2017, 1833/2017, 1834/2017, 1835/2017, 1836/2017, 1842/2017, 1863/2017,  1864/2017, 1865/2017, 1869/2017, 1870/2017, 1872/2017, 1874/2017, 1882/2017, 1883/2017, 1885/2017, 1886/2017, 1888/2017, 1900/2017, 1901/2017, 1957/2017, 2076/2017, 2178/2017, 2179/2017, 2186/2017, 2441/2017.

Vist que els apartats de l’ordenança que han rebut al·legacions han sigut els següents: Preàmbul, article 1, article 4, article 5, article 6, article 7, article 8, article 12, article 13, article 14, article 18, article 19, article 20, article 27, article 39 i article 43.

Vist l’acta de la comissió d’estudi de data 6 d’abril de 2017.

Vist l’informe de la Policia Local de data 10 d’abril en la que es deixa constància de les observacions realitzades de forma verbal durant la comissió d’estudi del dia 6 d’abril.

Vist l’informe de data de 10 d’abril de la Tècnica Jurídica d’Administració General, la Sra. MSG.

FONAMENTS JURÍDICS

Art 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

Art 60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

 

Es PROPOSA al PLE municipal l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER - Estimar parcialment les al·legacions presentades dels següents apartats: Preàmbul, article 5.f, article 7, article 12.2, article 14, article 19, article 27.1, article 39 i article 43.

SEGON - Desestimar les al·legacions presentades dels següents apartats: Article 1, article 5 (excepte punt f), article 6, article 12 (excepte punt 2), article 13 (excepte punt 2), article 18 i article 20.

TERCER - Millorar el redactat dels següents articles per tal de facilitar-ne la comprensió per part de la ciutadania: article 4, article 8, article 13.2.

QUART – Incorporar un índex per tal de facilitar-ne l’ús.

CINQUÈ – Modificar l’article 30 per tal d’adequar-lo a l’article 207 de la LLEI 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials,
sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre  emissions de diòxid de carboni.

SISÈ – Aprovar de forma inicial l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals que s’adjunta com a annex a la present proposta.

SETÈ- Sotmetre a informació pública durant el termini de 30 dies a comptar des de la publicació d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat, en un diari de més difusió, al taulell d’anuncis, així com al web de l’Ajuntament de Cardedeu, per tal que aquelles persones interessades puguin presentar les al·legacions que estimin convenients.

0 Opinions
Resultat ple municipal
9
6

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!