1
1
Vota!

Resolució de les al·legacions derivades de les incorporacions de les prescripcions fixades per la CTUB, respecte la modificació puntual de POUM al sector 19 Dr. Klein, i trametre-la per a la seva aprovació definitiva.

ANTECEDENTS
Inicialment el PGO aprovat el 1984 (en endavant PGO 84) definia entre altres àmbits de planejament la unitat d'actuació UASU 6 "Les Pinedes" de sòl urbà consolidat i el Sector 8 "Zona esportiva Dr. Klein" de sòl urbanitzable.

El nou POUM (en endavant POUM 2007), aprovat definitivament el 31.05.2007 i publicat al DOGC el 31.08.2007, va aplegar els dos àmbits tot i que no amb la seva configuració original exacta en un únic sector discontinu, el PMU 19 "Dr. Klein".

L'aprofitament privat es concentrava a l'àmbit Sud, l'antic Sector 8, on també es feien cessions per a equipaments per tal de completar l'illa existent amb el mateix ús. Per altra banda, la totalitat de cessions per a zones verdes i espais lliures es  concentraven a l'àmbit Nord, l'antiga UASU 6.

El 29.11.2013 es dicta sentència en que el POUM es declara nul en l'àmbit del Sector 19 "Dr. Klein". En aquesta es considera que la situació de la zona verda a l'àmbit Nord és un enclavament massa allunyat del nou creixement residencial i, per tant, no li dóna servei.

Llavors, es proposa dividir el sector 19 del POUM en dos àmbits i es realitzen dues modificacions de POUM:

Àmbit Sud:

El Ple municipal, en sessió de data 18 de desembre de 2014 va acordar l’aprovació inicial de modificació del POUM de Cardedeu referent al sector 19 “Dr. Klein” àmbit sud.

El Ple municipal, en sessió de data 26 de febrer de 2015 va acordar l’aprovació provisional de modificació del POUM de Cardedeu referent al sector 19 “Dr. Klein” àmbit sud.

El 17 de juliol de 2015 i registre d’entrada 8293 es rep notificació de la CTUB, suspenent l’aprovació definitiva on caldrà tramitar un únic expedient de la modificació del sector 19 i del PAU 111 amb la delimitació d’un àmbit discontinu per raons de protecció mediambiental del PAU 111 les Pinedes.

Àmbit Nord (PAU-111):

El Ple municipal, en sessió de data 18 de desembre de 2014 va acordar l’aprovació inicial de modificació del POUM de Cardedeu en l’àmbit del PAU 111 “Les Pinedes”.

El Ple municipal, en sessió de data 26 de febrer de 2015 va acordar l’aprovació provisional de modificació del POUM de Cardedeu en l’àmbit del PAU 111 “Les Pinedes”.

El 6 de juliol de 2015 i registre d’entrada 7854 es rep notificació de la CTUB, suspenent l’aprovació definitiva on caldrà garantir la no transformació urbanística dels sòls qualificats de masses arbrades protegides pel POUM. Cal donar compliment a l’informe de la OTTA del 8 de juny de 2015 preservant els terrenys de les Pinedes com a sistemes d’espais lliures vinculat al PMU-19. I cal garantir l’enllaç de la vitalitat amb la futura ronda est del municipi.

El 31 de març de 2016 el Ple de l’Ajuntament va acordar l’aprovació de la incorporació de les prescripcions fixades per las CTUB en relació a la modificació del POUM en l’àmbit del sector 19 “Doctor Klein”. Atès l’informe efectuat per l’arquitecte  municipal, de data 7 d’abril de 2017, del qual es transcriu el següent contingut:

“El present document incorpora les modificacions com a resultat de les al·legacions presentades durant el període  d’exposició pública que no són canvis substancials d’acord amb l’article 112.2 del Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya ja que no s’adopten nous criteris respecte l’estructura general o al model d’ordenació ni tampoc nous criteris respecte a la classificació del sòl.

Aquests canvis s’han de fer constar en l’acord d’aprovació i són els següents:

Es canvien els valors de mercat, valors de cost de construcció, valors de promoció i de gestió d’acord amb les al·legacions presentades. Aquests canvis modifiquen l’estudi econòmic financer. A conseqüència d’aquests canvis i per a mantenir la  viabilitat econòmica del sector s’ha modificat el sostre màxim del sector que passa a ser 33.339,21 m2st i amb una edificabilitat bruta de 0,37 m2st/m2 i es modifiquen les zones verdes a l’àmbit sud. L’objectiu de la present modificació és:

 1. Qualificar com a sistema d’espais lliures i viari tot l’àmbit nord, mantenint la massa arbrada existent.
 2. Concentrar tot el sostre a l’àmbit sud i donar compliment als estàndards de cessions de sistemes en aquest àmbit.

INFORMES ORGANISMES

Del informes sol.licitats, els següents organismes no han donat resposta:

 1. Departament de Cultura RS 1197 del 19 d’abril del 2016 amb acusament de rebuda del 22 d’abril del 2016.
 2. Departament d'Ensenyament RS 1196 del 19 d’abril del 2016 amb acusament de rebuda del 21 d’abril del 2016.

Així doncs, superen el termini de un mes, llevat que una disposició n’autoritzi un de més llarg, que estableix l’article 85.5 del text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya:

L’article 14.1 del DECRET LEGISLATIU 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres estableix:

“Els instruments de planejament urbanístic s'han de trametre, una vegada aprovats inicialment, a la direcció general competent en matèria de carreteres, per tal que pugui informar sobre les qüestions de la seva competència.

El règim jurídic aplicable a aquests informes és el que regula la legislació urbanística per a les administracions sectorials que han d'informar sobre els instruments de planejament, si bé el termini per emetre'ls no pot ser en cap cas de durada inferior a un mes.”

Així el termini dels informes requerits és d’un mes d’acord amb l’article 85.5 del text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya. En conseqüència es pot continuar la tramitació.

S’han rebut els informes dels següents organismes:

OFICINA TERRITORIAL D’ACCIÓ I AVALUACIÓ AMBIENTAL
DATA: 12 de maig de 2016 RE 6274
ES CONCLOU:

Es considera que la Modificació puntual del POUM aprovada el 31 de març de 2016 comporta la preservació dels valors ambientals i paisatgístics presents en l’àmbit, per la qual cosa s’informa favorablement amb el benentès que en el  desenvolupament del sector es doni compliment a les mesures establertes en la documentació aportada i la normativa ambiental d’aplicació.

CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT
DATA: 6 de maig de 2016 RE 5765
ES CONCLOU:

Informo favorablement la Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal de Cardedeu Sector 19 “Doctor Klein” àmbit sud perquè no contradiu les determinacions del MIEM de Cardedeu i proposa nou sòl d’equipament que permet ampliar l’equipament esportiu adjacent.

INSTITUT GEOGRÀFIC I CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA
DATA: 13 de JUNY de 2016 RE 7951
ES CONCLOU:

 • L’àmbit de la Modificació del POUM no afecta a cap jaciment paleontològic o punt d’interès geològic, segons consten definits a l’inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya del Departament de Territori i Sostenibilitat.
 • Per al desenvolupament i la tramitació de futures figures de planejament urbanístic, aquest Institut recorda la necessitat de realització d’un Estudi d’Identificació de Riscos Geològics (EIRG) per tal de donar compliment al marc legal de referència.

AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
DATA: 8 d’agost de 2016 RE 10391
ES CONCLOU:

 • Pel que fa a la inundabilitat, s’informa favorablement.
 • En relació amb les afeccions mediambientals, favorablement.
 • En relació amb l’abastament , s’informa favorablement.
 • Respecte el sanejament, prèviament a l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització, els promotors hauran d’acreditar que disposen de l’autorització de connexió del Consorci per la defensa de la Conca del Besós, administració actuant del sistema públic de sanejament de la Roca del Vallès. El Consorci és l’ens que gestiona els ingressos previstos en concepte de sanejament per als nous desenvolupaments urbanístics, en virtut del conveni de data 31 de gener de 2009 signat entre l’ACA i el Consorci.
 • Caldrà tenir en compte les consideracions indicades respecte les xarxes d’aigües pluvials i les autoritzacions d’abocament de les masies o cases rurals no connectades a la xarxa municipal.

SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES
Continua vigent i no es modifica l’àmbit de la suspensió de llicències actual de tot l’àmbit del sector 19 del POUM de Cardedeu.

AL.LEGACIONS
Consten cinc al·legacions presentades, les quals es detallen i justifiquen la seva estimació o desestimació:

[ VEURE AL·LEGACIONS AL DOCUMENT ORIGINAL PUBLICAT PER L'AJUNTAMENT ]

CANVIS RESPECTE L’APROVACIÓ INICIAL

El present document incorpora les modificacions com a resultat de les al·legacions presentades durant el període d’exposició pública que no són canvis substancials d’acord amb l’article 112.2 del Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya ja que no s’adopten nous criteris respecte l’estructura general o al model d’ordenació ni tampoc nous criteris  respecte a la classificació del sòl.

Aquests canvis s’han de fer constar en l’acord d’aprovació i són els següents:

Es canvien els valors de mercat, valors de cost de construcció, valors de promoció i de gestió d’acord amb les al·legacions presentades. Aquests canvis modifiquen l’estudi econòmic financer.

A conseqüència d’aquests canvis i per a mantenir la viabilitat econòmica del sector s’ha modificat el sostre màxim del sector que passa a ser 33.339,21 m2st i amb una edificabilitat bruta de 0,37 m2st/m2 i es redueixen les zones verdes a l’àmbit sud que ja no computaven com a zones verdes per la seva reduïda dimensió, inferiors als 15m de radi d’acord amb l’article 191.2 del POUM”.

Atès què en data 7 d’abril de 2017, l’assessor jurídic de Territori municipal ha emès informe favorable respecte de la present modificació del POUM de Cardedeu, de conformitat amb els fonaments jurídics que a continuació es refereixen.

FONAMENTS JURÍDICS

Cardedeu on es regula la modificació, “En qualsevol moment es podran modificar de forma puntual els diferents elements i determinacions del Pla d’ordenació, tot mantenint la coherència entre previsions i ordenació i de manera que no impliqui un supòsit de la seva Revisió global.”

La present modificació del POUM justifica la seva necessitat i oportunitat, de conformitat amb allò disposat a l’article 97.1 del Text Refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost.

La present modificació del POUM dona compliment a l’article 118 del decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, referent a les determinacions i documentació de les modificacions dels instruments de planejament urbanístic.

Article 112.2 del decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, en el sentit que les modificacions resultat de les al·legacions presentades no són canvis substancials, ja que no s’adopten nous criteris respecte l’estructura general o al model d’ordenació ni tampoc nous criteris respecte a la classificació del sòl.

D’acord amb els articles 47 i 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, amb el que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els ajuntaments tenen entre les seves competències pròpies: l’ordenació, la gestió, l’execució i la disciplina urbanístiques.

L’article 76 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme -en endavant, TRLU-, estableix que correspon als ajuntaments la formulació dels plans d’ordenació urbanística municipal.

D’altra banda, l’article 96 del TRLU, relatiu a la modificació de les figures de planejament urbanístic, s’estableix que la figura objecte de modificació s’haurà de subjectar a les mateixes disposicions que en regeixen la seva formació, és a dir, les previstes a l’article 85 en relació amb l’article 80 del TRLU, i per tant serà l’Ajuntament de Cardedeu qui aprovarà el  document tant inicial com provisionalment, i definitivament la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.

 

Es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- ESTIMAR parcialment les al·legacions presentades per Companyia General de Gestió i altres, en data 1 de juny de 2016, amb RE 7240, i per MTYM i altres, en data 1 de juny de 2016, amb RE 7241, de conformitat amb l’informe de l’arquitecte municipal, de data 7 d’abril de 2017, que es transcriu a la present resolució, i desestimar la resta.

SEGON.- DESESTIMAR totalment les al·legacions presentades pel senyor PER, en data 12 de maig de 2016, amb RE 6177; pel Grup Municipal CiU, en data 19 de maig de 2016, amb RE 6553, i per la senyora MVJE, en representació d’Hereus de Can Manent, S.L., en data 27 de maig de 2016, amb RE 6973.

TERCER.- FER CONSTAR, de conformitat amb l’article 112.2 del decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, respecte l’acord d’aprovació municipal de 31 de març de 2016, que s’han realitzat els següents canvis, els quals no són substancials:

Valors de mercat, valors de cost de construcció, valors de promoció i de gestió d’acord amb les al·legacions presentades. Aquests canvis modifiquen l’estudi econòmic financer.

A conseqüència d’aquests canvis i per a mantenir la viabilitat econòmica del sector s’ha modificat el sostre màxim del sector que passa a ser 33.339,21 m2st i amb una edificabilitat bruta de 0,37 m2st/m2 i es modifiquen les zones verdes a l’àmbit sud.

QUART.- DONAR per incorporades les prescripcions fixades per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en relació a la modificació del POUM en l’àmbit del sector 19 “Doctor Klein”.

CINQUÈ.- TRAMETRE la modificació del POUM en l’àmbit del sector 19 “Doctor Klein” a la CTUB, per si s’escau, procedeixi a la seva aprovació definitiva.

SISÈ.-NOTIFICAR l’adopció dels acords anteriors als al·legants.

0 Opinions
Resultat ple municipal
9
3
3

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!