1
0
Vota!

Aprovació inicial de la modificació de les normes urbanístiques del POUM de Cardedeu, número 22.

ANTECEDENTS
Vist que el planejament actualment vigent és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu (POUM), aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 28 de setembre de 2006 i acordada la seva publicació a l’efecte d’executivitat en sessió de data 31 de maig de 2007, (Text Refós publicat al DOGC en data 30 d’agost).

Vist que la iniciativa de la present modificació del POUM de Cardedeu prové de l’Ajuntament de Cardedeu, amb la finalitat de promoure la tramitació d’un conjunt de modificacions puntuals de les Normes Urbanístiques (NNUU) del POUM.

Vist que la present modificació del POUM de Cardedeu fou informada prèviament a la Comissió informativa de l’àrea de  Territori i Sostenibilitat de data 16 de febrer de 2017.

Vist que les NNUU del POUM de Cardedeu estan necessitades d’actualització en molts dels seus aspectes, tant per  eliminar algunes incorreccions, imprecisions i contradiccions del seu redactat com per harmonitzar-les amb les disposicions de la nova legislació i revisar, en determinats casos, alguns dels seus conceptes.

Vist que entre les modificacions proposades n’hi ha una, la disposició addicional referida a la construcció d’ascensors fora de la zona edificable, que és d’obligada tramitació ja que la normativa vigent imposa l’actualització del POUM per tal que es pugui autoritzar, en determinats casos, la construcció dels ascensors tot i que tinguin que estar ubicats fora de la zona edificable de la finca.

Es podia optar per una revisió general de tot el seu articulat o per un conjunt modificacions puntuals referides a aquells aspectes en que es creu més necessària una actualització de la normativa.

S’ha considerat més convenient modificar únicament la part del articulat que precisa d’una manera més imperiosa la seva actualització, deixant la revisió general de la totalitat de les NNUU pel moment en què es realitzi una Revisió del POUM.

Aquesta modificació de diferents articles es concreta en els següents aspectes:

MP 1 Accessibilitat: instal·lació d’ascensors (disposició addicional).

Aquesta modificació puntual té com a objecte la incorporació a les NNUU del POUM d’una disposició addicional que,  donant satisfacció a les prescripcions de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació de la Llei d’urbanisme, i de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat, possibiliti la instal·lació d’ascensors en espais privats no edificables dels edificis preexistents.

MP 2 Condicions d’edificació en el sistema d’equipaments públics.

Cal regular millor els paràmetres d’ordenació que correspon aplicar al SISTEMA D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS (CLAU E) per tal d’establir que en tots els casos siguin d’aplicació uns paràmetres urbanístics que assegurin unes condicions  mínimes per fer viable la construcció dels equipaments d’acord amb les necessitats que comporti l’ús al que estiguin destinats.

Aquesta nova regulació es farà extensiva en tot allò que s’escaigui a les ÀREES URBANES DESTINADES A DOTACIONS I SERVEIS DE CARÀCTER PRIVAT (CLAU 8), tal com disposa l’article 255.3 de les NNUU referit a les condicions  d’ordenació i ús en aquesta zona.

MP 3 Regulació de les obres i dels usos admesos als edificis i instal·lacions en situació de fora d’ordenació o de volum disconforme.

Es tracta de modificar l’article 65 que regula el règim jurídic aplicable als edificis i instal·lacions en situació de volum disconforme i ampliar les obres permeses en els edificis en situació de fora d’ordenació (article 63.1.b), d’acord amb el que disposa el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU).

MP 4 Revisió de l’article 159, provisió d’aparcament a les edificacions.

Es proposa introduir algunes modificacions al redactat d’alguns paràgrafs de l’article 159 que regula la provisió d’aparcament en les edificacions. Aquestes modificacions tenen per objecte corregir alguns errors materials detectats, fer  més comprensible o menys equívoc el redactat d’alguns paràgrafs i, finalment, modificar en alguns casos determinats  aspectes de la regulació que estableix aquest article. Les modificacions introduïdes es destaquen en color vermell.

MP 5 Revisió dels articles 83 i 85 (alçada lliure i alçada lliure habitable).

Per tal d’esmenar errors i clarificar alguns conceptes es proposen algunes modificacions en el redactat d’alguns paràgrafs dels articles 83 i 85 de les NNUU referits a l’alçada de les plantes baixa i pis dels edificis en tots els tipus d’ordenació de l’edificació. Els canvis més importants fan referència a la precisió dels casos en que es d’aplicació l’alçada lliure o bé l’alçada lliure habitable i a una modificació de l’alçada mínima sobre la cota del punt d’aplicació de l’alçada reguladora en el cas de les edificacions segons alineacions de vial.

MP 6 Revisió de l’article 110 (sòl lliure d’edificació).

Es proposa la modificació del redactat de l’article 110 de les NNUU per tal de corregir algun error material i introduir algunes precisions.

Les dues modificacions més importants fan referència als espais enjardinats del sòl lliure d’edificació i ocupació d’aquest espai per places d’aparcament i a la consideració de l’espai ocupat per les piscines com a sòl pavimentat dins del sòl lliure d’edificació de la parcel·la.

MP 7 Supressió d’una part dels articles que regulen la intervenció de les activitats dels particulars (obsolets per normativa simplificació administrativa).

En aplicació de les disposicions de la “Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica” i del “Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística”, es proposa suprimir tots aquells articles del capítol IV de les NNUU del POUM, que regulen la intervenció de les activitats del particulars per la corporació municipal, que han quedat obsolets un cops aprovades les referides normes.

Es proposa la supressió dels articles 38 (actes subjectes a llicència municipal), 39 (actes subjectes a comunicació prèvia), 40 (innecessarietat de la llicència d’obres), 41 (llicència amb caràcter de precarietat), 42 (classificació de les obres. obres  majors, 46 (llicència de parcel·lacio)) i 52 (llicències d’obres menors) referint el seu contingut a la legislació vigent, a la  nova ordenança municipal (si s’escau) i als nous models de sol·licitud corresponents als expedients en règim d’assabentat, comunicació prèvia, obra menor i obra major.

Els articles que es suprimeixen queden substituïts per l’articulat de les referides normes que fa referència al seu contingut, mentre no s’aprovi la corresponent Ordenança Municipal reguladora dels procediments per a l’atorgament de llicències d’obres i activitats que actualitzi els articles suprimits d’acord amb els esmentats textos normatius.


MP 8 Revisió de l’article 103 (regles sobre mitgeres).

L’objecte de la modificació és millorar la regulació actual del POUM pel què fa a les mitgeres, diferenciant les provisionals de les definitives, i en cadascuna establint els materials d’acabat adequats. Es modifica l’apartat referent a la necessitat de reculada d’1 m en el cas de diferents alçades de finques veïnes per especificar que aquesta condició solament es refereix a l’aparició de mitgeres permanents com a conseqüència dels diferents paràmetres urbanístics que afecten a finques veïnes. Finalment es modifica el redactat que fa referència a les mitgeres vistes produïdes per un enderroc per fer-lo més entenedor però sense que es canviïn les especificitats a que fa referència aquest article per al cas particular dels  enderrocs.

MP 9 Actualització de la regulació dels usos.

Es tracta de revisar i actualitzar el Capítol II de les NNUU del POUM que classifica i regula els usos.

Es modifica puntualment el redactat dels articles 125 a 131 del capítol II d eles NNUU. Es suprimeixen les referències normatives obsoletes o innecessàries, s’actualitza la regulació de l’ús industrial i de les estacions de servei i s’introdueixen altres modificacions puntuals en el redactat dels esmentats articles.

Pel que fa a l’ús industrial s’afegeix una disposició addicional referent als establiments industrials existents en el moment de l’aprovació d’aquesta Modificació Puntual.

MP 10 Edificabilitat i usos en planta baixa dins del pati de parcel·la.

En el redactat dels articles referits a l’edificació en planta baixa dels patis de parcel·la a l’ordenació segons alineació de vial i a les condicions aplicables en el cas d’actuacions de rehabilitació que afectin aquests espais a les zones de casc antic i d’eixample s’han detectat algunes mancances i contradiccions pel que es proposa un nou redactat que faci més entenedores les normes aplicables, corregeixi els errors materials detectats, modifiqui alguns paràmetres i harmonitzi el contingut d’aquests articles.

Es modifica el redactat dels següents articles i apartats: 105.5, 213.12 i 221.5. En el primer cas, article 105.5, es tracta  d’introduir algunes modificacions en la regulació de les cobertes planes de les edificacions a l’espai interior de l’illa a les  zones d’ordenació segons alineació de vial. Pel que fa a l’article 213.12 s’introdueixen alguns canvis en el seu redactat, la restricció dels canvis d’ús de les edificacions existents en el pati de parcel·la, i es vincula amb l’article 105.5 de les Normes.

Finalment, pel que fa a l’article 221.5 les modificacions introduïdes són del mateix tipus que en el cas anterior.

MP 11 Revisió de l’article 295 (tanques en el SNU)

El POUM vigent presenta algunes mancances en la regulació de les tanques al sòl no urbanitzable, ja que l’article 295 no regula les seves característiques amb prou precisió, deixant un marge excessiu de discrecionalitat.

La modificació és necessària per tal que els paràmetres i les característiques que regulen la construcció de les tanques en  el sòl no urbanitzable quedin ben definits en tots els casos.

Atès què en data 7 d’abril de 2017, l’arquitecte municipal i l’assessor jurídic de Territori han emès informes favorables  respecte de la present modificació del POUM de Cardedeu.

FONAMENTS JURÍDICS

La present modificació del POUM dona compliment a l’article 5 del POUM de Cardedeu on es regula la modificació, “En qualsevol moment es podran modificar de forma puntual els diferents elements i determinacions del Pla d’ordenació, tot mantenint la coherència entre previsions i ordenació i de manera que no impliqui un supòsit de la seva Revisió global.”

La present modificació del POUM justifica la seva necessitat i oportunitat, de conformitat amb allò disposat a l’article 97.1 del Text Refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost. L’òrgan municipal competent per a l’aprovació inicial és el Ple, en virtut de l’apartat c) de l’article 22 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local.

Aprovada inicialment la modificació del pla s’ha de sotmetre a informació pública pel termini d’un mes mitjançant edictes a publicar al BOPB, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a dos dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal o supramunicipal (articles 85 del Decret legislatiu 1/2010, d’urbanisme i 23 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol).

Simultàniament al tràmit d’informació pública s’haurà de sol·licitar informe als organismes públics que s’escaiguin.

La present modificació del POUM dona compliment a l’article 118 del decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, referent a les determinacions i documentació de les modificacions dels instruments de planejament urbanístic.

La present modificació del POUM no suposa un increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat de l’ús industrial, o la transformació dels usos.

D’acord amb l’article 7.1.c de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. La present modificació no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental ja que es tracta d’una modificació del planejament urbanístic general que no altera la classificació de sòl no urbanitzable ni n’altera la qualificació.

D’acord amb l’article 3.1 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, la present modificació no s’ha de sotmetre a estudis d’avaluació de la mobilitat generada ja que es tracta d’una modificació que no comporta nova classificació de sòl urbà o urbanitzable.

L’aprovació inicial d’aquesta modificació comporta la suspensió pel termini de dos anys, de l’atorgament de llicències i la tramitació de plans urbanístics derivats, de projectes de gestió urbanística i d’urbanització i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació vigent, en què les noves determinacions comportin una modificació del seu règim urbanístic. Es podran tramitar els instruments o atorgar les llicències fonamentades en el règim vigent i que siguin compatibles amb les determinacions d’aquest planejament.

L’àmbit afectat per la suspensió de llicències afecta a tot el terme municipal de Cardedeu.

Es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Aprovar amb caràcter inicial, la Modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu, corresponent a la Modificació de les normes urbanístiques del POUM de Cardedeu, número 22.

SEGON.- Sol·licitar informe als organismes públics que s’escaiguin.

TERCER.- Sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini d’un mes, a fi i efecte que s’hi puguin formular les al·legacions que s’estimin pertinents, mitjançant un anunci en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona, en dos dels diaris de major divulgació en l’àmbit municipal, al tauler d’anuncis i al web de l’Ajuntament de Cardedeu, per tal que  qualsevol persona que ho desitgi pugui examinar-lo i deduir, durant el termini esmentat, totes les al·legacions o observacions que consideri oportunes.

QUART.- Suspendre a tot el terme municipal de Cardedeu, a l’empara dels articles 102 i 103 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, Reglament de la Llei d’Urbanisme, pel termini de dos anys, l’atorgament de llicències i la tramitació de plans  urbanístics derivats, de projectes de gestió urbanística i d’urbanització i d’altres autoritzacions municipals connexes  establertes per la legislació vigent, en què les noves determinacions comportin una modificació del seu règim urbanístic. Es podran tramitar els instruments o atorgar les llicències fonamentades en el règim vigent i que siguin compatibles amb les determinacions d’aquest planejament. S’adjunta plànol d’àmbit de la suspensió de llicències, que abasta tot el terme  municipal de Cardedeu.

0 Opinions
Resultat ple municipal
15

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!