0
0
Vota!

Verificació per part del Ple municipal al text refós de la modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu referent al sector PMU 26, "Can Boixadera".

Primer.- Verificar el Text Refós de la Modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal al Sector PMU-26 "Can Boixadera". Amb aquest text refós es dona compliment a les prescripcions efectuades en la notificació de la Comissió  Territorial d'Urbanisme de Barcelona, de data 29 d'abril de 2016, i amb RE 5046.

Segon.- Traslladar a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, el Text Refós de la Modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal al Sector PMU-26 "Can Boixadera", per tal que, si s'escau, procedeixi a la seva aprovació definitiva.

Aquest trasllat a la CTUB es realitzarà de manera conjunta amb la sol·licitud
d'informe preceptiu relatiu al Sector PP-6, atesa la coordinació existent entre ambdós sectors, i segons la fitxa vigent del POUM.

Tercer.- Notificar l'adopció dels acords anteriors als interessats.

0 Opinions
Resultat ple municipal
15

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!