1
0
Vota!

Moció per a la desmilitarització i renaturalització del Parc Natural del Montseny en suport a la campanya "Recuperem el cim!".

L’any 1978 va ser aprovat el Pla Especial de protecció del Montseny, any en que la UNESCO va qualificar el parc natural com a reserva de la Biosfera. El territori del massís del Montseny i en concret l'espai del parc natural està sotmès a una sèrie de pressions en els seus punts més sensibles, entre elles les carreteres i construccions existents, i d'amenaces com són l'asfaltatge de noves carreteres i la construcció de noves edificacions.

El turó de l’Home i el puig Sesolles es troben dins l’àrea qualificada com a reserva natural dins del Pla especial de protecció del Parc Natural del Montseny. Aquest sector del massís es troba també inclòs dins l’àmbit del Decret 105/1987 que reconeix com a parc natural, d’acord amb la Llei 12/1985, tota l’àrea definida com a parc pel Pla especial, i dins l’espai inclòs en el Decret d’aprovació del Pla d’espais d’interès natural 328/1992. Segons l'estudi «El Pla director del turó de  l’Home: un projecte de restauració del paisatge», realitzat el 2002 pel Servei de Parcs Naturals de la Diputació de  Barcelona, els impactes més importants que es produeixen a l’entorn natural del turó de l’Home són atribuïbles a  l’existència de la carretera [que arriba fins a coll Pregon], que provoca processos d’erosió i esllavissades; a l’ocupació del cim de puig Sesolles per la base militar, amb l’heliport, antenes, pantalles parabòliques, tanques, etc., i a l’ocupació del  propi cim del turó de l’Home per l’estació meteorològica i habitatge dels seus responsables, a més del conjunt d’antenes i instal·lacions exteriors. Atès que el mateix estudi afirma que sens dubte l’existència del conjunt d’instal·lacions i edificacions  que es troben al turó de l’Home i al puig Sesolles, així com també la d’una carretera d’accés, van evitar que  també aquest sector fos qualificat com a zona de reserva natural qualificada. Atès que entre els objectius del Pla director d’actuacions al turó de l’Home i el seu entorn hi trobem la restauració i preservació del medi natural; la reducció de  l’artificialització i dels impactes ambientals, suprimint tots els elements innecessaris i naturalitzant les àrees afectades; així com concentrar al màxim les instal·lacions tècniques i edificis al puig Sesolles.

Atès que la base militar de l'exèrcit espanyol, que es va instal·lar al Puig Sesolles l'any 1975, situada a 1.667 metres i d'un total de 3,47 ha, només manté en ús (de forma automatitzada), les instal·lacions de telecomunicació, instal·lacions  que avui seria tècnicament possible traslladar fora de l'àmbit del Parc Natural.

Atès que avui, 41 anys després de l'expropiació i ocupació del puig Sesolles, part del cim continua urbanitzat i protegit amb tanques i filats que envolten el perímetre del centre de comunicacions militar.

Atès que la presència de l'exèrcit a casa nostra és majoritàriament rebutjada, motiu pel qual el passat 14 de juliol el Parlament de Catalunya va aprovar la moció 55/XI que recull entre els seus acords fer totes les accions necessàries  davant del Ministeri de Defensa i de l’Institut d’Habitatge, Infraestructura i Equipament de la Defensa per a reclamar el traspàs a la Generalitat, o a l’ens local que correspongui, i mitjançant els instruments jurídics pertinents, del patrimoni  militar de tipus immobiliari que es trobi en desús, per a destinar-lo a usos públics de caràcter civil; així com prohibir les maniobres militars en espais no estrictament militars.

Per tots els motius esposats, proposem al Ple l'adopció dels següents

ACORDS:

  1. Reclamar el tancament definitiu i el desmantellament de la base militar de comunicacions, la retirada de les tanques i els filats, la renaturalització del cim i el retorn de la titularitat del puig Sesolles a la Generalitat o a l'ens local que correspongui.
  2. Reclamar a l'òrgan gestor, pels danys que pot ocasionar en un entorn natural protegit i d'acord amb el principi de precaució, que prohibeixi les maniobres militars en tot l'àmbit del Parc Natural del Montseny.
  3. Notificar aquests acords a l'òrgan gestor del Parc, a la Comissió Territorial d'Urbanisme, al Departament de Territori i Sostenibilitat, i a la Generalitat de Catalunya.
0 Opinions
Resultat ple municipal
9
4
2

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!