1
0
Vota!

Nomenar "Plaça de les Dones Treballadores" a l'espai recentment urbanitzat entre l'avinguda Jaume Campmajor i la sala polivalent de la Tèxtil Rase, en homenatge a la lluita feminista pels drets laborals i socials, i en record del treball durant el segle xx a l'antiga fàbrica.

ANTECEDENTS
Vist que l’equip de Govern considera que un nom que encaixaria en l’espai recentment urbanitzat entre l’Av. Jaume Campmajor i la Sala Polivalent de la Tèxtil Rase és el de “Plaça de les Dones Treballadores”, en homenatge a la lluita feminista pels seus drets laborals i socials, i tot recordant també el treball durant el segle XX a l’antiga fàbrica.

Vist que la Comissió de Patrimoni i Nomenclàtor, en sessió de data 19 de setembre de 2016, va tractar, entre d’altres qüestions, la denominació de la Plaça d’entrada de la Tèxtil Rase, sense concretar-se.

Vist que està previst que el Ple de l’Ajuntament, a celebrar durant el mes de febrer de 2017, sotmeti a votació aquesta denominació, com a representant de l’AAVV dels Estalvis de Cardedeu i, en tant que interessats en l’expedient, qui subscriu aquest informe proposa atorgar-vos un dret d’audiència en l’expedient per un període de deu dies, per tal que manifesteu les al·legacions que estimeu oportunes, de conformitat amb els fonaments jurídics que a continuació es refereixen.

Vist l’informe jurídic de l’Assessor Jurídic de Territori, de data 1 de febrer de 2017, en el qual es proposava atorgar tràmit d’audiència al senyor DBV, en la seva condició de representant de l’AAVV dels Estalvis, com entitat interessada en l’expedient, per tal què en el termini de 10 dies naturals, a comptar de la rebuda d’aquesta notificació, al·legui i pugui presentar els documents i justificacions que estimi pertinents, en relació al nom de la Plaça d’entrada a la Tèxtil Rase proposat per l’Equip de Govern, “Plaça de les Dones Treballadores”.

Atès que en data 9 de febrer de 2017, amb RE 1528, l’Associació de Veïns dels Estalvis va presentar un escrit, mitjançant el qual, no realitzaven cap al·legació vers el nom presentat per l’Equip de Govern, amb la qual cosa es va donar per realitzat el tràmit d’audiència del present expedient.

FONAMENTS JURÍDICS
Article 22 p) de la llei 7/1985, relativa a les competències del Ple de l’Ajuntament.

Article 158 del decret Legislatiu 2/2003, Llei municipal i de règim local de Catalunya, referit al fet que les associacions de veïns tenen dret a rebre informació directa dels assumptes que són del seu interès.

Article 223.2 del decret Legislatiu 2/2003, Llei municipal i de règim local de Catalunya, que disposa que correspon al Ple Municipal l’aprovació, la rectificació i la comprovació de l’inventari dels béns.

Es proposa al Ple l’adopció dels ACORDS següents:

PRIMER.- Nomenar “Plaça de les Dones Treballadores” a l’espai recentment urbanitzat entre l’Avinguda Jaume Campmajor i la sala polivalent de la Tèxtil Rase, en homenatge a la lluita feminista pels drets laborals i socials, i en record del treball durant el segle xx a l’antiga fàbrica.

SEGON.- Procedir a incloure aquest espai en l’inventari municipal.

Resultat ple municipal
14
1

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!