1
0
Vota!

Aprovació inicial del canvi de la forma de gestió del servei públic de Centre Esportiu Municipal..

ANTECEDENTS

En data 22 de març de 2005 es va aprovar definitivament l’establiment del servei públic de centre esportiu municipal.
L’acord adoptat pel Ple aprovava, en compliment de l’art 159 del ROAS:

  • memòria justificativa
  • un projecte d’establiment.
  • un reglament que n’estableixi el règim jurídic de la prestació.

El projecte d’establiment i prestació del servei contenia els aspectes següents:

a) Les característiques del servei.
b) La forma de gestió.
c) Les obres, els béns i les instal·lacions necessàries per a la prestació, amb la indicació, si s’escau, de les que hagi de realitzar el contractista.
d) L’estudi econòmic financer i, si s’escau, les tarifes a percebre dels usuaris.
e) En el supòsit de prestació per gestió indirecta, el cànon o la participació que ha de percebre l’ens local, i la compensació econòmica que, si s’escau, aquest hagi de satisfer.
f) El règim estatutari dels usuaris.

El reglament regulava el servei i declarava expressament que l’activitat de què es tracta resta assumida per l’ens local com a pròpia i ha de determinar l’abast de les prestacions a favor dels ciutadans.

Licitat el contracte de gestió de servei públic, va ser adjudicat en favor d’IGE BCN, S.L., en data 9 de juny de 2005, pel Ple municipal, per un termini de 10 anys.

La seva prestació s’ha mantingut en el temps donat que mitjançant escrit R.S. no 2016/2546 de 17/06/2016, se’ls comunica que el manteniment de la gestió del servei es mantindrà fins el dia 31 de maig de 2017.

Es voluntat de l’equip de govern, una vegada analitzat econòmicament la gestió de servei, canviar la forma de prestació, de indirecta a través d’una concessió a directa a través del propi Ajuntament tot i que s’encarregarà a l una societat mercantil de capital íntegrament públic que presti el servei sense assumir el risc de la explotació i sense que aprovi ni recapti el preu a satisfer per l’usuari.

Vist l’estudi econòmic del cap dels serveis econòmics de data 13 de gener de 2017.

Vist l’informe de procediment de secretari general de la Corporació de data 13 de gener de 2017.

FONAMENTS JURÍDICS

  • Art 85 i següents de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Règim Local.
  • Art 245 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  • Art 188 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Els serveis públics de competència local han de gestionar-se de la forma més sostenible i eficient entre les enumerades a continuació.

Els serveis públics locals es poden gestionar directament o indirecta.

La gestió directa pot adoptar les formes següents:
a) Gestió a través de la mateixa organització ordinària de l’ens local.
b) Per mitjà d’una organització especial desconcentrada.
c) Organisme autònom.
d) Societat mercantil amb capital social íntegrament públic.

La gestió indirecta es pot realitzar per les formes següents:
a) Concessió.
b) Gestió interessada.
c) Concert.
d) Arrendament.
e) Societat mercantil o cooperativa amb capital social mixt.

La facultat d’establir el sistema de gestió dels serveis públics correspon als ens locals, en l’exercici de la potestat  organitzativa, llevat dels serveis a què es refereix l’article 189 d’aquest Reglament i del que estableixi, si s’escau, la legislació sectorial (serveis que comporten l’exercici de potestats indeclinables i de coacció administrativa els ha de prestar l’ens local en la forma de gestió directa).

El canvi de la forma de gestió d’un servei exigeix la instrucció de l’expedient i la tramitació del procediment, en els aspectes aplicables, a les quals es refereixen els articles 159 i 160 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

La modificació de la forma de gestió d’un servei s’ha d’instrumentar mitjançant una memòria justificativa, i l’adaptació del projecte d’establiment i del reglament que n’estableixi el règim jurídic de la prestació a les previsions de gestió directa.

El projecte d’establiment i prestació del servei ha de contenir els aspectes següents:

a) Les característiques del servei.
b) La forma de gestió.
c) Les obres, els béns i les instal·lacions necessàries per a la prestació, amb
la indicació, si s’escau, de les que hagi de realitzar el contractista.
d) L’estudi econòmic financer i, si s’escau, les tarifes a percebre dels usuaris.
f) El règim estatutari dels usuaris.

El reglament que reguli el servei ha de declarar expressament que l’activitat de què es tracta resta assumida per l’ens local com a pròpia i ha de determinar l’abast de les prestacions a favor dels ciutadans.

En relació al procediment per modificar la forma de prestació d’un servei públic:

L’expedient instruït amb els documents anteriors s’ha de sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies,  mitjançant anuncis que s’insereixin en el Butlletí Oficial de la província, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de la corporació. Simultàniament, s’ha de donar audiència als interessats i a les entitats que, si s’escau, han exercit la iniciativa.

El Ple de la corporació, amb la resolució prèvia dels suggeriments formulats, ha d’acordar la modificació de la forma de gestió del servei, n’ha d’aprovar el projecte d’establiment i el reglament que el regula i ha de preveure els efectes  econòmics que se’n deriven, en especial, en el pressupost.

En relació a l’òrgan competent, serà el Ple per majoria absoluta atès l’art 22 i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Règim Local.

Per tot l’anterior, previ dictamen de la Comissió informativa, es proposa al PLE, l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Aprovar inicialment el canvi de forma de gestió del servei públic de centre esportiu municipal, que passa de gestió indirecta a través d’una concessió finalitzada a gestió directa per part del propi Ajuntament, sens perjudici de l’encàrrec de gestió que pugui efectuar, de determinades prestacions, en favor de la societat mercantil municipal C10  serveis i manteniments.

SEGON.- Aprovar inicialment la memòria justificativa del canvi de forma de gestió del servei públic, de la modificació i adaptació tant del projecte d’establiment com del reglament.

TERCER.- Sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anuncis que s’insereixin en el Butlletí Oficial de la província, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de la corporació.

Resultat ple municipal
9
6

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!