0
0
Vota!

Execució de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, dictada en el procediment abreujat 28/2014.

En data 11 de juliol de 2015, pel Jutjat contenciós administratiu núm. 9 de Barcelona, procediment abreujat 28/2014 , es va dictar sentència núm. 192/2015 que, en la seva part dispositiva deia literalment:

“DEBO ESTIMAR el recurso contencioso administrativo núm. 28/2014, interpuesto por Don MSP contra la resolcuión de 30 de octubre de 2013 del Pleno del Ayuntamiento de Cardedeu, que desestimaba las alegaciones realizadas por el recurrente al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento relativas a la modificación de la relación de puestos de trabajo. QUE DEBO REVOCAR la meritada resolución por no ser conforme a derecho...”

En virtut d’aquell pronunciament judicial, s’anul·lava l’acord plenari de 30 d’octubre de 2013, relatiu a la modificació de la relació de llocs de treball pel que fa a la modificació del lloc de treball de Cap dels Serveis Generals/Coordinador General de l’Ajuntament, el qual passava a anomenar-se Cap dels Serveis Generals, amb el mateix nivell (30) de complement destí i un nou complement específic (inferior en la seva quantia).

Per recomanació de l’advocat extern de l’Ajuntament, la sentència no va ser objecte de recurs d’apel·lació i, per tant, va guanyar fermesa.

En data 31 de gener de 2017 (RE 1.095) ha tingut entrada escrit del Jutjat no 9 de Barcelona que requereix a l’Ajuntament perquè doni compliment a l’establert a la sentència ferma núm. 192/2015 d’11 de juliol de 2015.

Aquesta Alcaldia ha sol·licitat informe a l’advocat extern que va portar la defensa de l’Ajuntament perquè informés la forma d’executar la sentència.

L’advocat extern, d’Arc Advocats & Consultors, Sr. SSH, ha emès en data 9 de febrer de 2017, el següent informe que serveix com a fonaments per la present proposta:

“2.- En reiterades ocasions vaig informar a l’equip de govern municipal que no procedia fer cap tràmit d’execució de la sentència, donat que el funcionari que ocupava el lloc de treball va restar en situació de comissió de serveis en altres
ajuntaments i, per tant, la sentència no tenia efectes econòmics (ni tampoc funcionals).

3.- La qüestió anterior també va ser manifestada al Jutjat, tot explicant que:

1.- El funcionari es trobava en situació de “comissió de serveis” en una altra administració.

En efecte, el funcionari Sr. Sallés es trobava en situació de comissió de serveis a l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor en el període 1 d’agost de 2013 fins l’1 d’agost de 2015.

Dit d’una altra manera, en tot el període al que es contrau la sentència, el funcionari no tenia dret a la percepció de retribucions a càrrec de l’Ajuntament de Cardedeu, donada la situació de comissió de serveis abans
esmentada.

No es produeix doncs la meritació de diferències retributives, per la diferència en el CE en virtut de la sentència perquè, en comissió de serveis en una altra administració, és aquesta qui paga les retribucions del funcionari d’acord amb el lloc de treball (de destí) que ocupa.


2.- El funcionari, quan es reincorpora al servei actiu a l’Ajuntament de Cardedeu el seu lloc de treball havia estat objecte de modificació per acord del Ple de 30 de gener de 2014, que modifica la RLT, entre d’altres aspectes,
pel que fa al lloc de treball d’adscripció del funcionari, que passa a ser el de Tècnic jurídic, tal com resulta de la certificació que també figura unida a l’expedient.

En concret, el funcionari s’incorpora al servei actiu a l’Ajuntament Cardedeu el dia 2 d’agost de 2015 i roman dos mesos, donat que el 30 setembre passa a comissió de serveis a l’Ajuntament de Cabrils, fins l’1 desembre de 2015, que torna a reincorporarse per passar el 2 de maig 2016 en comissió de serveis a l’Ajuntament de Canovelles.

En els escassos períodes de desenvolupament de funcions a l’Ajuntament de Cardedeu: tres mesos en 2015 i quatre mesos en 2016, va ser adscrit al lloc de treball de Tècnic jurídic, que és el lloc de treball aprovat en la modificació de la relació de llocs de treball de 30 de gener de 2014, quin acord també s’ha adjuntat a aquest expedient.

En virtut de l’acord d’aprovació definitiva de la modificació de la RLT de 30 de gener de 2014, el funcionari va a passar a percebre el CE establert en aquell acord pel lloc de treball de Tècnic lletrat (el mateix de la resta de llocs
idèntics de Tècnics lletrats de l’Ajuntament).

3.- Malgrat aquella argumentació, el Jutjat no s’ha pronunciat sobre els motius que farien que la sentència no tingui cap efecte pràctic. Pel contrari, per provisió de 23 de gener de 2017 requereix al compliment de la
sentència.


Al marge d’allò al·legat en seu judicial i per evitar entrar en discrepàncies amb  l’òrgan jurisdiccional considero prudent sotmetre al Ple l’execució en els termes declaratius que es diran.

FONAMENTS JURÍDICS
1.- Les sentències dictades pels òrgans de l’ordre contenciós administratiu de la Jurisdicció s’han d’executar seguint el procediment establert als articles 103 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol.

2.- Per executar la sentència en els seus propis termes procediria:

  • Declarar anul·lat l’acord del Ple de 30 d’octubre de 2013, relatiu a la modificació del lloc de treball de Cap dels Serveis Generals/Coordinador General de l’Ajuntament, amb nivell 30 de Complement Destí i un Complement Específic equivalent a l’existent abans de l’acord en qüestió.
  • Aquella situació s’ha de considerar vigent fins l’acord del Ple de l’Ajuntament de Cardedeu de 30 de gener de 2014, que modifica definitivament la RLT pel que fa al lloc de treball fins aleshores existent passant a ser lloc tipus de Tècnic Lletrat, amb el CE que correspon a aquest lloc de treball i que perceben la totalitat dels funcionaris que ocupen dits llocs de treball.
  • No es admissible considerar que per la via de l’execució de la sentència del Jutjat contenciós administratiu núm. 9 s’alterés (anul·lant-lo) el acord del Ple de 30 de gener de 2014 pel simple fet d’estar referit aquest al lloc de treball (encara no anul·lat judicialment) de Cap de Serveis Generals, pels motius següents:
    1. Perquè el pronunciament judicial no esmenta en cap moment l’acord posterior de modificació de la RLT. Per tant, no es pronuncia sobre la seva legalitat.
    2. Perquè l’acord de 30 de gener de 2014, manté la presumpció de legalitat i executivitat dels actes administratius, tot i que ha estat objecte de revisió jurisdiccional pel mateix funcionari Sr. Sallés, actualment pendent de sentència al Jutjat contenciós administratiu núm. 16 de Barcelona, procediment abreujat 160/2014.
    3. Pel principi de manteniment dels actes administratius i la circumstància de la manca d’efectivitat del canvi operat per la sentència donat que, amb posterioritat al pronunciament, el lloc de treball “anul·lat” mai ha estat ocupat.

3.- És competència plenària l’aprovació de la plantilla i de la RLT (article 22. 2, j) de la Llei 7/19885, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i article 52, núm. 2, j) de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, Text refós aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

Pels motius anteriors, donada la competència plenària, procediria sotmetre al Ple l’execució de la sentència, en els següents termes:

Primer.- DONAR compte de la sentència ferma de 11 de juliol de 2015 del Jutjat contenciós administratiu núm. 9 de Barcelona, dictada en el procediment abreujat 28/2014 promogut pel funcionari senyor MSP.

Segon.- EXECUTAR dita sentència i, en conseqüència, considerar anul·lat l’acord del Ple de l’Ajuntament de Cardedeu de 30 d’octubre de 2013 relatiu a la modificació del lloc de treball, en el sentit de mantenir el lloc de treball modificat per aquell acord anul·lat de Cap dels Serveis Generals/Coordinador General de l’Ajuntament, amb nivell 30 de Complement Destí i un Complement Específic en la quantia anterior a l’acord anul·lat.

Tercer.- CONSIDERAR vigent aquell lloc de treball fins la modificació de la relació de llocs de treball aprovada definitivament pel Ple de 30 de gener de 2014, que unificava tots els llocs de treball jurídics al lloc de treball tipus de Tècnic lletrat, tot recordant que aquest acord ha estat també impugnat pel funcionari i que roman pendent de sentència al Jutjat contenciós administratiu núm. 16 de Barcelona, procediment abreujat 160/2014.

Quart.- CONSTATAR que no hi ha meritació de diferències retributives (derivades de la diferència de CE entre el lloc de treball anul·lat i el vigent) donat que el lloc de treball ha roman vacant durant tot el període que va des del 30 d’octubre de 2013 (data del Ple que adopta l’acord anul·lat) al 30 de gener de 2014 (aprovació definitiva de la darrera modificació de la RLT), pel motiu que el funcionari va restar en comissió de serveis durant tota aquell període; en concret va  romandre en comissió de serveis a l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, des de l’1 d’agost de 2013 fins l’1 d’agost de 2015.

Cinquè.- DECLARAR executada la sentència en els termes anteriors.

Sisè.- COMUNICAR aquesta acords al Jutjat contenciós administratiu núm.9 de Barcelona, a quins efectes s’expediria la corresponent certificació de la que es donarà trasllat al lletrat que subscriu per la seva presentació al Jutjat.”

 

Per tot l’anterior, es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió informativa:

PRIMER.- DONAR compte de la sentència ferma de 11 de juliol de 2015 del Jutjat contenciós administratiu núm. 9 de Barcelona, dictada en el procediment abreujat 28/2014 promogut pel funcionari senyor MSP.

SEGON.- EXECUTAR dita sentència i, en conseqüència, considerar anul·lat l’acord del Ple de l’Ajuntament de Cardedeu de 30 d’octubre de 2013 relatiu a la modificació del lloc de treball, en el sentit de mantenir el lloc de treball modificat per aquell acord anul·lat de Cap dels Serveis Generals/Coordinador General de l’Ajuntament, amb nivell 30 de Complement Destí i un  Complement Específic en la quantia anterior a l’acord anul·lat.

TERCER.- CONSIDERAR vigent aquell lloc de treball fins la modificació de la relació de llocs de treball aprovada definitivament pel Ple de 30 de gener de 2014, que unificava tots els llocs de treball jurídics al lloc de treball tipus de Tècnic lletrat, tot recordant que aquest acord ha estat també impugnat pel funcionari i que roman pendent de sentència al Jutjat contenciós administratiu núm. 16 de Barcelona, procediment abreujat 160/2014.

QUART.- CONSTATAR que no hi ha meritació de diferències retributives (derivades de la diferència de CE entre el lloc de treball anul·lat i el vigent) donat que el lloc de treball ha roman vacant durant tot el període que va des del 30 d’octubre de 2013 (data del Ple que adopta l’acord anul·lat) al 30 de gener de 2014 (aprovació definitiva de la darrera modificació de la RLT), pel motiu que el funcionari va restar en comissió de serveis durant tota aquell període; en concret va romandre en comissió de serveis a l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, des de l’1 d’agost de 2013 fins l’1 d’agost de 2015.

CINQUÈ.- DECLARAR executada la sentència en els termes anteriors.

SISÈ.- COMUNICAR aquesta acords al Jutjat contenciós administratiu núm. 9 de Barcelona, a quins efectes s’expediria la corresponent certificació de la que es donarà trasllat al lletrat extern per la seva presentació al Jutjat.

0 Opinions
Resultat ple municipal
8
6

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!