1
0
Vota!

Resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva del Pressupost general de la corporació, de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball corresponent a l'any 2017.

ANTECEDENTS
Aprovat inicialment el pressupost General de la Corporació i de la Plantilla de personal per l’any 2017 i exposat al públic mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, s’obria al públic la possibilitat de presentar al·legacions.

En data 29 de desembre de 2016, amb RE 15.548, té entrada una al·legació presentada pel Comitè unitari de Treballadors on es demana no es faci efectiva l’aprovació inicial del pressupost i que es procedeixi a la seva negociació tal com recull l’art 37 del TREBEP.

En data 29 de desembre de 2016, amb RE 15.560, té entrada una al·legació presentada pel Sr. M.S. relativa a la falta de consignació pressupostaria per atendre al compliment de la sentència núm. 192 d’11 de juliol de 2015, del Jutjat contenciós administratiu núm. 9 de Barcelona i per mantenir les retribucions de coordinador general.

FONAMENTS DE DRET
En relació a l’al·legació RE 15.548, el secretari general de la corporació ha emès l’informe següent:

“ANTECEDENTS
En data 24 de novembre de 2016, el Ple acordà l’aprovació inicial del Pressupost municipal, Plantilla i RLLT pel 2017.
L’esmentat acord va ser degudament publicat al taulell d’anuncis i al BOP de data 5 de desembre de 2016 segons diligència acreditativa del secretari de la corporació als efectes que es poguessin presentar les al·legacions escaients en els supòsits i pels legitimats establerts a l’art 170 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Dins dels termini legalment establert, que finalitzava el dia 29 de desembre (descomptant festius i dissabtes que han passat a esser inhàbils en aplicació de la Llei 39/2015 i l’aprovació inicial es va produir amb posterioritat al 2 d’octubre, dia que va entrar en vigor l’esmentada Llei i per tant sense que li afecti el règim transitori establert) es van presentar dos al·legacions:

 1. En data 29 de desembre de 2016, amb RE 11548, al·legació presentada pel Comitè unitari de  Treballadors on es demana no es faci efectiva l’aprovació inicial del pressupost i que es procedeixi a la seva negociació tal com recull l’art 37 del TREBEP.
 2. En data 29 de desembre de 2016, amb RE 15560, al·legació presentada pel Sr. M.S. relativa a la falta de consignació pressupostaria per atendre al compliment de la sentència núm. 192 d’11 de juliol de 2015, del Jutjat contenciós administratiu núm. 9 de Barcelona i per mantenir les retribucions de coordinador general.

En relació a la segona al·legació, consta informe del cap dels serveis econòmics que informa al respecte.

En relació a la primera, l’Alcaldia sol·licita informe del secretari de la Corporació que s’emet en compliment de l’art 3 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

NORMATIVA APLICABLE

 1. Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, RDL 2/2004, de 5 de març.
 2. Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
 3. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim Local.
 4. Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, RDL 2/2003.
 5. Text Refós de la Règim Local 781/1986, de 18 d’abril (TRRL).
 6. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 7. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 8. Reglament d’Organització i Funcionament dels Ens Locals 2568/1986, de 28 de novembre (ROF).

FONAMENTS DE DRET
Les al·legacions a l’acord inicial del pressupost municipal han de reunir un sistema de doble requisit, per una banda de legitimació especial i per altre, les causes taxades.

Ambdós venen regulats a l’art 170 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, RDL 2/2004, de 5 de març en el sentit següent:

Artículo 170. Reclamación administrativa: legitimación activa y causes

1. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, tendrán la consideración de
interesados:

a) Los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local.
b) Los que resulten directamente afectados, aunque no habiten en el territorio de la entidad local.
c) Los colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y demás entidades legalment constituidas para velar por intereses profesionales o económicos y vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios.

2. Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto:

a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley.
b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo.
c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien de estos respecto a las necesidades para las que esté previsto.

Com a qüestió prèvia, l’al·legació ha estat presentada per la Sra. S.F. en representació del Comitè unitari de treballadors, sens que quedi justificat que té capacitat per actuar de forma solidaria o en substitució del President.

No obstant aquest extrem, no s’ha desacreditat per cap membre del comitè, President inclòs i en qualsevol cas l’eventual error formal obriria el termini d’esmena de l’art 68 de la Llei 39/2015.

En relació al requisit de legitimació, el comitè unitari de personal està legitimat per presentar al·legacions j ja sigui per la lletra b) o c) tal com té establert el Tribunal Suprem, entre d’altres, sentencia de 18 de novembre de 2008 (rec 1708/06).

En relació al requisit de la causa al·legada, no s’identifica quin dels supòsits entén aplicable.

En relació a l’anterior, només pot ser aplicable el supòsit de la lletra a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley.

D’una interpretació restrictiva del precepte es pot afirmar que la Llei a la que fa referència es el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, RDL 2/2004, de 5 de març, no regula, en tot el seu articulat, cap previsió de la  necessitat de negociació prèvia del Pressupost, sinó que es limita a regular els acords inicials, informació pública i acords definitius, publicacions i enviaments a d’altres administracions, legitimats i causes per presentar al·legacions i per impugnar.

No obstant l’anterior, l’aprovació del pressupost municipal s’adopta prèvia elaboració, en quina fase s’ha d’atendre a  d’altres normes sectorials que cal aplicar i complir com és el cas del TREBEP.

Així s’ha d’entendre a la vista de la sentència del Tribunal Suprem, Sala Tercera, del Contenciós - administratiu, Secció 7a, Sentencia de 22 Oct. 2012, Rec. 2959/2011:

“[...] sostiene la Administración recurrente que el primero de tales preceptos regula el procedimiento de elaboración del presupuesto municipal, siendo pacífico que el procedimiento establecido en el mismo fue observado en todos sus aspectos por el Ayuntamiento, por lo que la falta de convocatoria de la Mesa General de Negociación no constituye una infracción del procedimiento de elaboración del presupuesto[...] tampoco es posible entender que la elaboración de los presupuestos municipales esté excluida de la preceptiva negociación colectiva, como asimismo se postula por dicha parte, al amparo del artículo 168 de la Ley de Haciendas Locales, dado que la inclusión en tales presupuestos de materias con repercusión en las condiciones de trabajo hace obligada la negociación conforme a las previsiones de los artículos 34 y 37 de la Ley 7/2007”.

L’art 37 del TRBEP estableix que són objecte de negociació, en el seu àmbit respectiu i en relació amb les competències de cada Administració pública i amb l’abast que legalment sigui procedent en cada cas, les matèries següents:

a) L’aplicació de l’increment de les retribucions del personal al servei de les administracions públiques que estableixi la Llei de pressupostos generals de l’Estat i de les comunitats autònomes.

El capítol I del pressupost de despeses de l’ajuntament preveu l’increment retributiu derivat de les valoracions singulars dels llocs de treballs de determinats col·lectius i persones, fet que s’incardina en el supòsit a) de l’art 37 del TREBEL.

Vist l’anterior, les conseqüències de la falta de negociació son diferents en relació a la falta de formalització de la negociació.

La primera, condemna l’aprovació inicial del pressupost a la nul·litat de ple dret, no esmenable, que conduiria a  retrotraure la tramitació al moment abans de l’aprovació inicial per considerar-se la negociació col·lectiva un tràmit essencial que condueix al supòsit de l’art 47.1.e) (Sentència del Tribunal Suprem, Sala Tercera, del Contencios-administratiu, Secció 7a, Sentencia de 22 Oct. 2012, Rec. 2959/2011) o fins i tot al supòsit a) de vulneració d’un dret fonamental, el de sindicació –art 28 CE- per la relació íntima amb el de negociació col·lectiva –art 37 CE- (dret no fonamental) “por lesionar el contenido esencial del derecho de libertad sindical” (Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, Secció Setena, de 14-9- 2004).

La segona, es tractaria d’un defecte de forma esmenable, ja que d’haver-se formalitzat la negociació amb caràcter previ a l’acord inicial no hagués alterat el contingut que finalment es va aprovar i per tant cal aplicar el principi d’eficiència i eficàcia (art 103 CE) i la conservació dels actes administratius (art 51 Llei 39/2015) que no s’hagueren vist alterats.

La Corporació es troba en aquest darrer cas, donat que en data 13 de gener de 2017 consta signada “acta de formalització de la negociació col·lectiva duta a terme amb caràcter previ a l’aprovació inicial del pressupost municipal 2017 en compliment de les al·legacions presentades pel comité de treballadors”, que afirma que “Atès l’anterior, i  reconeixent ambdues parts que la negociació col·lectiva es va dur a terme de forma efectiva i amb caràcter previ a l’aprovació inicial del pressupost, s’acorda formalitzar-la mitjançant la present acta”.

CONCLUSIÓ

A la vista de l’acta signada per la representació dels treballadora i l’Ajuntament en data 13 de gener de 2017, la falta de formalització de la negociació duta a terme amb caràcter previ a l’aprovació inicial del pressupost és esmenable i per tant procedeix estimar l’al·legació, incorporar l’acta a l’expedient del pressupost, declarar que no té efectes en el contingut del pressupost aprovat inicialment i per tant procedeix l’aprovació definitiva.”

En relació a l’al·legació RE 15.560, el Cap dels Serveis econòmics ha emès l’informe següent:

“LEGISLACIÓ
Article 170 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei Reguladora de les Hisendes locals (TRLHL)

ANTECEDENTS
En el ple de data 24 de novembre del 2016 es va aprovar inicialment el pressupost 2017 de la Corporació. L’anunci de la seva exposició va publicat en data 5 de desembre de 2016 i el termini per presentar reclamacions finalitzava el dia 29 de desembre de 2016.

Per registre d’entrada núm. 15560 de 29 de desembre de 2016, el Sr. MS va presentar una reclamació al pressupost que en resum manifesta el següent:

- Manca de consignació pressupostaria per atendre les obligacions derivades de la sentència número 192 d’11 de juliol de 2015 del Jutjat contenciós administratiu núm. 9 de Barcelona i per mantenir les retribucions de coordinador general.

Manca consignació per atendre les obligacions derivades sentència número 192 i per mantenir les retribucions de coordinador general La Sentència núm. 192 revoca l’acord de modificació de la Relació de Llocs de Treball acordat en data 30 d’octubre de 2013, per defecte de forma, al no haver-se motivat adequadament la modificació.

Atès que aquesta reclamació és bastant similar a la que va presentar en el seu dia contra el pressupost del 2016, en aquell moment, el Sr. SSH va emetre un informe jurídic en data 25 de gener de 2016 sobre aquestes qüestions que són traslladables a aquesta nova reclamació.

El Sr. S, considera que no hi ha manca consignació per atendre obligacions derivades de la sentència donat que la  persona afectada per aquesta sentència es trobava, en el moment en que té els efectes la sentència, en situació de comissió de serveis voluntària per la qual cosa no hi ha cap obligació a reconèixer. A més no és una obligació exigible atès que no s’ha determinat l’import del mateix i aquest Ajuntament considera que és zero.

També es considera que la resolució de la Sentència núm. 192 no té efectes posterioritat a l’acord del Ple de data 30 de gener de 2014, actualment sense pronunciament judicial i per tant executiu a tots els efectes, donat que va modificar la Relació de Llocs de Treball i atribuïa única i exclusivament el lloc de treball de Tècnic Jurídic, sense cap altra funció, ni
de cap de serveis generals ni de coordinador general.

L’Ajuntament de Cardedeu en la seva Relació de Llocs de Treball actualment vigent figura la plaça de Tècnic Jurídic d’Administració Lletrat.

Per tant, els llocs de treball que consten en l’expedient del pressupost 2017 són els que actualment estan vigent d’acord amb l’actual Relació de Llocs de Treball. En base a aquest criteri, és considera que no existeix obligació exigible que no estigui considerada en el pressupost 2017.

A més, l’import que podria preveure’s que no està consignat és totalment immaterial en comparació amb el pressupost de 18.100.000,00 euros que va aprovar el Ple per la qual cosa un import d’aquesta magnitud és assumible per la corporació i no seria necessària una modificació del pressupost. Per tant no ha de significar que una incidència d’aquesta import hagi de suposar una modificació en el pressupost inicial. Al quedar recollit el total de les despeses exigibles en els pressupost municipals, durant l’execució del mateix, es produeixen disminucions en la previsió al produir-se baixes de personal, excedències, vacants... totes elles en el sentit de disminuir la despesa inicialment consignada. Tenint en compte que en data d’avui ja existeixen una sèrie de baixes de personal i vacants a la plantilla inicialment prevista en el pressupost que permet disposar de crèdits suficients per petites eventualitats com la que s’està plantejant en la reclamació (en comparació amb l’import global del pressupost) considero que hi hauria crèdit suficient per atendre a les possibles quantitats que es poguessin derivar-se dels contenciosos administratius actualment pendents
de resolució.

Per acabar, no s’ha resolt definitivament l’incident d’execució de la sentència del Jutjat contenciós administratiu 9 de Barcelona, tot i favorable pel Sr. MS, ja que l’Ajuntament s’ha oposat precisament per considerar que la mateixa no té cap mena de conseqüències econòmiques ni respecte dels drets del funcionari, doncs la primera i anul·lada modificació de la relació de llocs de treball ha estat superada per la segona modificació de la relació de llocs de treball, qüestió que fa inexecutable la sentencia, segons el criteri de l’advocat de l’Ajuntament.

Pel que fa a mantenir les retribucions de coordinador general, aquestes van quedar fixades en el seu moment a través d’una modificació de la RLLT produïda l’any 2014, vigent a data d’avui sense que puguin ser qüestionades quan no han sofert cap alteració des de llavors i el pressupost 2016 no va ser impugnat per l’al·legant.

CONCLUSIÓ
Informo que cal desestimar la reclamació donat que:

 • La Sentència d’11 de juliol de 2015 no ha generat obligacions reconegudes exigibles per a aquesta Corporació atès que es va aprovar la modificació de Relació de Llocs de Treball en data 30 de gener de 2014 i el possible afectat es trobava en comissió de serveis voluntària fins a aquella data.
 • En base a la Relació de Llocs plenament vigent a data d’avui no existeix obligacions reconegudes exigibles derivades de la Sentència d’11 de juliol de 2015 que no hagin estat recollides en el Pressupost 2017.
 • A més considerant la possible obligació exigible per a aquesta Corporació, i donat l’import del pressupost de 18.100.000,00 euros i que en el transcurs de l’execució del pressupost el capítol de personal es produeixen reduccions a la previsió consignada en el pressupost al produir-se baixes de personal, excedències, vacants,... i que una incidència de la quantia que es podria produir seria assumible amb l’actual proposta de partides del pressupost 2017 i sense haver de recórrer a modificacions de crèdit del mateix.”

 

 

PRIMER.- ASSUMIR el contingut dels informes que es relacionen en l’expedient i per tant:

 • ESTIMAR l’al·legació RE 15.548, pels motius exposats en l’informe integrat en la present proposta, incorporar la formalització de la negociació col·lectiva duta a terme amb caràcter previ a l’aprovació inicial del pressupost, sense que la esmentada formalització alteri el contingut del pressupost aprovat inicialment en data 24 de novembre de 2016 i per tant esmenant el defecte de forma que existia.
 • DESESTIMAR l’al·legació RE 15.560 pels motius exposats en l’informe integrat en la present proposta.

SEGON.- Aprovar definitivament el Pressupost Municipal, la Plantilla de Personal i la Relació de Llocs de Treball per l’any 2017.

TERCER.- Efectuar les publicacions i notificacions que s’escaiguin.

0 Opinions
Resultat ple municipal
8
8

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!