1
0
Vota!

Esmena de defectes dels estatuts de la societat mercantil C10 Serveis i Manteniments, a requeriment del registre mercantil de Barcelona.

ANTECEDENTS
El Ple de l’Ajuntament de Cardedeu, a la sessió ordinària del dia 28 de de juliol de 2016, va aprovar DEFINITIVAMENT ELS ESTATUTS DE LA SOCIETAT DE RESPONSABILITAT LIMITADA DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT PÚBLIC “C10 SERVEIS I MANTENIMENTS, S.L. I ACORDAR LA SEVA CONSTITUCIÓ”.

Elevat a escriptura pública la constitució de la societat “C10 SERVEIS I MANTENIMENTS, S.L” es va procedir a sol·licitar la inscripció en el Registre Mercantil de Barcelona.

El Registre Mercantil de Barcelona ha emès qualificació negativa pels següents defectes esmenables dels estatuts:

  1. Manca del codi principal CNAE.
  2. Ha de constar la numeració de les participacions socials.
  3. Les participacions socials no poden ser transmissibles.
  4. Ha de constar la forma i antelació en què s’efectuarà la convocatòria del consell d’administració.

 

Per tot l’anterior i als efectes d’esmenar els defectes anteriors, es proposa al Ple:

PRIMER.- Incorporar els requeriments del Registre Mercantil i per tant esmenar i modificar els següents articles dels estatuts:

Es substitueix l’art 2:

ARTICLE 2.- OBJECTE SOCIAL. La societat té per objecte la prestació de serveis locals que siguin susceptibles de ser prestats per les entitats locals en l’àmbit de les seves competències i que no siguin prestats directament per l'Ajuntament o que aquest acordi encarregar a la societat. Queden excloses totes aquelles activitats per a les que per el seu exercici la llei exigeixi requisits especials que no quedin complerts per aquesta societat. Tanmateix, els serveis públics locals que impliquen l’exercici de potestats públiques o la salvaguarda dels interessos generals de l’Ajuntament no es poden  prestar mitjançant la societat.

Pel següent:
ARTICLE 2.- OBJECTE SOCIAL. La societat té per objecte la prestació de serveis locals que siguin susceptibles de ser prestats per les entitats locals en l’àmbit de les seves competències i que no siguin prestats directament per l'Ajuntament o que aquest acordi encarregar a la societat.

El codi CNAE de l’activitat principal és el 8121 “neteja general d’edificis”. Queden excloses totes aquelles activitats per a les que per el seu exercici la llei exigeixi requisits especials que no quedin complerts per aquesta societat.

Tanmateix, els serveis públics locals que impliquen l’exercici de potestats públiques o la salvaguarda dels interessos generals de l’Ajuntament no es poden prestar mitjançant la societat.

Es substitueix l’art 6:

ARTICLE 6.- CAPITAL SOCIAL. El capital social es fixa en TRES MIL EUROS (3.000,00 EUR), totalment subscrit i desemborsat per l’Ajuntament de Cardedeu. El capital estarà dividit en 300 participacions socials de 10,00 EUR cadascuna, i s’integrarà per les aportacions de l’únic soci, l’Ajuntament de Cardedeu; per tant, el seu capital serà íntegrament públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica per a exercir les competències que se li
encarreguin, sota la tutela, fiscalització i control de l’entitat fundadora, que és l’Ens Local. La quantitat mínima de capital es respectarà durant tota la vida de la societat, ja que la reducció per sota del mínim legal és causa de dissolució.

Pel següent:
ARTICLE 6.- CAPITAL SOCIAL. El capital social es fixa en TRES MIL EUROS (3.000,00 EUR), totalment subscrit i desemborsat per l’Ajuntament de Cardedeu. El capital estarà dividit en 300 participacions socials de 10,00 EUR  cadascuna, numerada de la 1 a la número 300 i s’integrarà per les aportacions de l’únic soci, l’Ajuntament de Cardedeu; per tant, el seu capital serà íntegrament públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica per a exercir les competències que se li encarreguin, sota la tutela, fiscalització i control de l’entitat fundadora, que és l’Ens Local. La quantitat mínima de capital es respectarà durant tota la vida de la societat, ja que la reducció per sota del mínim legal és causa de dissolució.

Es substitueix l’art 8:

ARTICLE 8.- TRANSMISSIÓ DE PARTICIPACIONS. La transmissió de participacions de la societat quedarà restringida d’acord amb les normes que seguidament s’exposen: 1) En tots els supòsit, l’Ajuntament de Cardedeu, en la seva condició d’únic soci, quan vulgui transmetre les seves participacions, per qualsevol títol, haurà de comunicar prèviament, al Consell d’Administració de la societat, el nom del comprador, número de participacions que pretengui transmetre, el preu per participació i demés circumstàncies de l’operació, per qualsevol mitjà que deixi constància del rebut de la comunicació. 2) Tota transmissió de participacions queda sotmesa al consentiment de la societat, sempre que l’adquirent no tingui la qualitat d’Administració Pública o de societat Pública. Si transcorregut el termini de dos mesos des que es presenti la sol·licitud d’autorització, la societat no hagués contestat a la mateixa, es considerarà que l’autorització ha estat concedida. 3) No serà vàlida, i per tant, serà nul·la o anul·lable, qualsevol transmissió de participacions que no s’ajusti estrictament al que s’estableix en el present article.

Pel següent:
ARTICLE 8.- RÈGIM DE TRANSMISSIÓ DE PARTICIPACIONS. Les participacions socials són intransmissibles.

Es substitueix l’art 18:
ARTICLE 18.- CONVOCATÒRIA I QUÒRUM DE LES REUNIONS DEL CONSELL. El Consell es reunirà quan així ho  requereixi l’interès de la societat i, com a mínim, una vegada al trimestre, serà convocat pel President o persona que legalment el substitueixi. S’haurà de convocar quan ho sol·licitin al menys tres dels seus membres. El Consell quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió la meitat més un dels components en exercici. Qualsevol conseller pot conferir la seva representació a favor de qualsevol altre per escrit mitjançant carta dirigida al President.

Pel següent:
ARTICLE 18.- CONVOCATÒRIA I QUÒRUM DE LES REUNIONS DEL CONSELL. El Consell es reunirà quan així ho requereixi l’interès de la societat i, com a mínim, una vegada al trimestre, serà convocat pel President o persona que legalment el substitueixi. S’haurà de convocar quan ho sol·licitin al menys tres dels seus membres. El Consell quedarà
vàlidament constituït quan concorrin a la reunió la meitat més un dels components en exercici. Qualsevol conseller pot  conferir la seva representació a favor de qualsevol altre per escrit mitjançant carta dirigida al President. La convocatòria s’efectuarà com a mínim, amb dos dies hàbils d'antelació, mitjançant comunicació personal als membres, per part del President o persona que legalment el substitueixi.

SEGON.- Publicar el present acord al BOP, un diari de major circulació i inserir una referència al DOGC.

0 Opinions
Resultat ple municipal
8
8

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!